Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades organisationer.

Rådet för funktionshinderfrågor är en viktig kanal till personer med funktionsnedsättningar i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut. Syftet är samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen.

I rådet för funktionshinderfrågor sitter 22 ledamöter och de sammanträder fem gånger per år eller med om någon särskild fråga påkallar samråd.

I rådet för funktionshinderfrågor är följande föreningar representerade

Från kommunen finns representanter från socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: