Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om covid-19. Du hittar bland annat frågor och svar kopplat till Nynäshamns kommun, information om gällande riktlinjer, fakta om provtagning och information till kommunens företagare.

Covid-19 och hösten

Nynäshamns kommun följder de riktlinjer som Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten ger. Nedan ser du delar av det som regionen och myndigheten lyfter fram just nu.

Testa dig

Du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera så bra som möjligt. Du som har varit frisk i mer än 14 dagar kan även boka tid för antikroppstest.

Kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att i första hand gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Den som behöver resa kollektivt bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken.

Jobba hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Det bidrar till minskad smittspridning samt minskad trängsel i kollektivtrafiken och underlättar för dem som måste ta sig till arbetet.

Allmänna rekommendationer

De allmänna rekommendationerna kvarstår under hösten. De innebär bland annat att du ska stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk, tvätta händerna ofta med tvål och vatten och hålla en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Här finns information om höstens kommunikationskampanj:

Information om provtagning, vård, stöd, med mera

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagning och smittspårning i hela Stockholms län. På Vårdguiden 1177 finns samlad information om corona i Stockholms län när det gäller bland annat:

Information till företag och föreningar

Vi måste alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen av covid-19. Även verksamheter som butiker och föreningar måste minska risken för smittspridning genom att till exempel informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Stöd till företag

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas nu till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemien, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Nationella företagsakuten

Den Nationella företagsakuten stödjer och kompletterar de företagslotsar, företagsakuter och företagsjourer som finns runtom i landet genom att vara ett kunskapsstöd för dessa. Den är en nationell företagsakut som stödjer företag i kris.

Almis företagsjour

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. De har i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour där de står redo med kompetens och expertis för att stötta.

Stödpaket till Nynäshamns företagare

Krisnämnden har beslutat om ett stödpaket till det lokala näringslivet. Belsutet gäller till sista december 2020.

 • Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen (som längst till och med december 2020)
 • Kommunens hyresgäster och arrendatorer ges möjlighet att fortsatt ansöka om anstånd med betalning av hyres- och arrendeavgifter om de påverkats av covid-19 (som längst till och med december 2020). Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se
 • Kommunen möjliggör hyres- och arrendereducering med upp till 50% (som längst till och med december 2020). Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se
 • Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn) (som längst till och med december 2020). Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se
 • Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden (som längst till och med december 2020). Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller miljokontoret@smohf.se
 • Tillväxtavdelningens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat till covid-19, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med december 2020) Information om Företagslotsen

Tidigare beslutade åtgärder

 • Nynäshamnsbostäder lämnar en hyresrabatt på 50% under maj och juni månad 2020, för sina företagshyresgäster med verksamheter som påvkerkas stort av Covid-19. Frågor besvaras av Nynäshamnsbostäder 08-520 687 07.
 • Uppskjuten planerad tillsyn för dem som önskar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Smohf. Man kontaktar företag innan planerade besök för att stämma av.
 • Inställd planerad tillsyn från Södertörns brandförsvarsförbund. Endast akut tillsyn vid uppkomna situationer som kräver det, kommer att genomföras.
 • Vi hanterar omgående våra yttranden till polisen gällande ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin verksamhet på gatan. Företagare uppmanas att samtidigt som man skickar ansökan till polisen, även skicka den till msn@nynashamn.se
 • Faktureringen för kommunala båtplatser senareläggs, från februari till juni.

Restauranger, barer och caféer

Ny lag för restauranger, barer och caféer

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift och allmänna råd till dig som driver serveringsverksamhet slutar gälla i och med den nya lagen. Den nya föreskriften som gäller är (HSLF-FS 2020:37).

Den nya lagen innebär också att kommunen nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Arrangemang och uppträdanden

Regeringen har skjutit på beskedet om när gränsen för allmänna sammankomster höjs från 50 till 500 personer. Däremot införs lättnader för offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen och som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Det innebär att det nu är det tillåtet att genomföra arrangemang som uppträdanden och danstillställningar på serveringsställen utan någon generell begränsning i antalet deltagare så länge krav på åtgärder för att motverka smittspridning och trängsel upprätthålls.

Information till föreningar

Kultur- och fritidsavdelningen uppmanar alla föreningar att förhålla sig till vad deras respektive förbund bestämmer angående matcher och träningar. Varje förening måste tänka igenom sin situation och anpassa verksamheten därefter.

I vår kommun har ett flertal föreningar valt att göra inskränkningar i verksamheten för att bidra till minskad smittspridning.

 • Finns det medlemmar som uppvisar symptom på luftvägsinfektion bör dessa uppmanas att inte delta i träningsaktiviteter.
 • Större evenemang ska undvikas och publik begränsas till de rekommendationer som finns, max 50 personer.
 • Möjligheten finns alltid att förlägga träningar utomhus, exempelvis konditionspass. För föreningar som vill bedriva utomhusaktiviteter finns möjlighet att använda omklädningsrummen i våra idrottshallar.
  Bokning sker via idrottsbokningar - idrottsbokningar@nynashamn.se

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset kopplat till Nynäshamns kommun.

Frågor om kommunens agerande

Vad har kommunen för ansvar och hur utförs arbetet?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nationella rekommendationer, direktiv och föreskrifter tas fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regerigen, men ansvaret för provtagning och smittspridningen ligger på landets regioner och kan därför variera över landet.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av coronaviruset.

Vi har även ett arbetsgivaransvar som innebär att vi ska säkerställa att vår personal kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kommunikationschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens krisstab och krisledning är fortfarande aktiverad. Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom staben. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationschef ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas varannan vecka.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige varannan vecka.

Vilka beslut har kommunen fattat som är särskilt märkbara för invånarna?

Sedan pandemins utbrott i slutet av februari har en rad beslut tagits, både om verksamheter som har stängt, ändrat sin inriktning, och öppnat igen. Det som i dagsläget är särskilt märkbart för våra invånare är:

Rekomendationer vid besök på vård och omsorgsboenden

1 oktober öppnar kommunens vård- och omsorgsboenden åter upp för besök. Det här gäller för dig som vill hälsa på din närstående i Nynäshamns kommun.

 • Säkerställ att du har tagit del av boendets rekommendationer innan du genomför besöket.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Om möjligt, boka digitala besök eller träffas utomhus om vädret tillåter.
 • Håll avstånd till den du besöker samt till personal och andra besökare. Undvik också att vistas i de gemensamma utrymmena med hänsyn till övriga på boendet.
 • Använd visir under hela besöket. Visir för besökare finns på respektive boende tillsammans med en instruktion.
 • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra. Ring och boka tid för besöket. Ange antal besökare och uppskattad längd för besöket.

En särskild covid-19 avdelning är inrättad

Covid-19 avdelningen är en särskild vårdavdelning för personer som har behov av mer omfattande vård och omvårdnad. Vårdavdelningen finns i Rosengårdens korttidsavdelnings lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. Avdelningen har dock inte behövt användas de senaste månaderna, men finns redo att aktivera om behovet skulle uppstå.

Stödpaket till Nynäshamns företagare

Krisnämnden har beslutat om ett stödpaket till det lokala näringslivet. Läs mer om stödpaketet under rubriken Stöd till företag här ovan.

Vilka verksamheter påverkas just nu?

 • Nynäshamns kommun garanterar inte att personer som tillfälligt vistas i Nynäshamn får hemtjänst.
 • Kontaktcenter i Ösmo, stängt tillsvidare.
 • Aktivitetshuset Idun, öppet med anpassningar.
 •  
 • Familjecentralen med öppen förskola, stängd men med anpassad verksamhet.
 • Rosengårdens äldrecentrum och restaurang, stängd.
 • Ungdomsmottagningens drop in, stängd. Inga studiebesök.
 • Dagverksamheten för äldre och funktionshindrade, Kastanjebacken, stängd tills vidare.
 • Ishallen är stängd för allmänhetens åkning.
 • Grannstödsbilen är pausad fram till årsskiftet.

Inställda kommunala evenemang och sammanträden

 • Skärgårdstinget
 • Kulturveckan framflyttad, preliminärt till våren 2021.
 • Biblioteken har något begränsade öppettider, Kulturbussens turer sker var fjärde vecka.
 • Näringslivets galafest är inställd.
 • Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådens sammanträden är inställda tills vidare.

Ändrade öppettider

 • Biblioteket har ändrade öppettider från 23 mars.
 • Kontaktcenter i Nynäshamn har lunchstängt för alla besökare måndag-torsdag 12-13.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elever eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för att hämtas hem.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Kan vårdnadshavare kräva att få information om barn/elever/personal har coronaviruset?

Det ska inte finnas sjuka medarbetare på arbetsplatserna. Om de är sjuka - även med lindriga symtom - ska de inte gå till jobbet.

Om någon har insjuknat i covid-19 uppger vi inte heller det eftersom uppgiften omfattas av sekretess.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan?

31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Nu har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Vanliga symptom hos barn

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

När ska barnen vara hemma?

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symptom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.

När kan barnen gå till förskolan?

Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Verksamheten avgör

Det är verksamheten som avgör om barnet är tillräckligt frisk för att vara i förskolan, och det är i kombination med allmäntillståndet. Ett barn ska orka vara med i verksamheten, vilket för förskolan oftast inkluderar flera timmars utevistelse.

Hur länge ska elever med förkylningssymptom stanna hemma från skolan?

31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Nu har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Det är olika hur länge barn som är sjuka behöver stanna hemma, beroende på om de har lämnat prov eller inte. Vårdguiden säger så här:

Barn som har lämnat prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symptomen. Barnet kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att hen har blivit frisk från covid-19. De kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan den hade några andra symptom.

Barn som lämnat prov och inte har covid-19

Barn som har fått ett negativt provsvar ska stanna hemma så länge de är sjuka. Det kan vara en dag eller flera. Barnet ska vara feberfri och känna sig frisk innan hen återvänder till skolan. Om symptom senare återkommer måste ett nytt prov tas.

Barn som har symptom men inte lämnar prov

Barn som inte lämnar prov kan gå till förskolan eller skolan igen efter minst 48 timmar utan symptom, eller efter sju dagar om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Om ni känner er osäkra, rådfråga Vårdguiden 1177.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Hur agerar kommunen vid servering av mat i förskolan?

De förskolor som har buffé har börjat med portionering alternativt karotter på borden.

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

Vi följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen. All omsorgspersonal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner och de medarbetare som jobbar i kommunens så kallade Covid-19-team har fått utbildning i att förhindra smittspridning samt att hantera skyddsutrustning.

Vi har även en särskild vårdavdelning för de som har behov av mer omfattande vård. Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens korttidsavdelnings lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna.

Vi har heller inga direktintag till våra vård- och omsorgsboenden. Alla som ska flytta in bor först sex dagar på en korttidsavdelning som fungerar som förebyggande karantän. Under denna tid säkerställs att personen inte har några inga symtom – därefter kan personen flytta in på sin vård- och omsorgsplats.

Hur gör ni för att personalen i Covid-19 teamet inte ska smittas?

All personal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner och personalen som ska jobba i teamet har fått utbildning i att förhindra smittspridning samt att hantera skyddsutrustning. Personalen har skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

Det tillfälliga nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävdes från 1 oktober. Det här gäller för dig som vill hälsa på en närstående i Nynäshamns kommun:

 • Ring till boendet och boka tid för besöket. Ange antal besökare och uppskattad längd för besöket. Vi rekommenderar max två besökare.
 • Säkerställ att du har tagit del av boendets rekommendationer innan du genomför besöket.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Om möjligt, boka digitala besök eller träffas utomhus om vädret tillåter.
 • Håll avstånd till den du besöker samt till personal och andra besökare. Undvik också att vistas i de gemensamma utrymmena med hänsyn till övriga på boendet.
 • Använd visir under hela besöket. Visir för besökare finns på respektive boende tillsammans med en instruktion.
 • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Används covid-19-avdelningen på Rosengården nu?

Covid-19-avdelningen är vilande då det inte finns behov av den just nu. Den kan dock aktiveras med kort varsel om behov av avdelningen uppstår igen.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?