Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Förvaltningsorganisation

Kommunens ansvarsområden är indelade i tre fackförvaltningar; barn- och utbildning, miljö- och samhällsbyggnad samt socialförvaltningen. Därutöver har kommunstyrelsen sin förvaltning.

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter.

Totalt sätt har kommunen cirka 2000 medarbetare.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt kultur och fritidsaktiviteter.

Organisationsskiss på barn- och utibildningsförvaltningen

Kort om barn-och utbildningsförvaltningen

Antal anställda

960

Kontaktuppgifter

barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden fattar politiska beslut som rör kultur och fritid.

Förvaltningschef

Lina Axelsson Kihlblom
08-520 683 03
lina.axelsson-kihlblom@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Tina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grundskola/grundsärskola
Jabil Seven, skolchef gymnasieutbildning/gymnasiesärskola/vuxenutbildning
Cajsa Johansson, planeringssekreterare
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstaben
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Hans-Martin Akleye, avdelningschef Kultur och fritid
Arne Almroth, enhetschef Kulturskolan
Carolina Wallberg, controller
Anna-Karin Tell, HR-partner
Helena Rydberg Granath, HR-partner
Henrik Schmidt, kommunikatör

Avdelningar och enheter

Avdelning Förskola

Avdelning förskola ansvarar för kommunens samtliga förskolor, kostenheten och familjecentral.

Avdelningschef
Tina Persson
08-520 682 01
christina.a.persson@nynashamn.se

Avdelningen Förskolas enheter

Kostenheten

Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och våra äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.

Enhetschef: Maud Gezelius

Familjecentralen

Familjecentralen har en öppen förskola för vårdnadshavare som har barn i åldern 0-5 år och som vill ha en trevlig stund och träffa andra föräldrar. Verksamhet i Ösmo och Stora Vika.

Avdelning Grundskola/grundsärskola

Avdelning ansvarar för kommunens samtliga grundskolor och grundsärskolan.

Avdelningschef
Annika Setterquist
08-520 680 93
annika.setterquist@nynashamn.se

Avdelningen Grundskola/grundsärskolas enheter

Enheten för modersmål och studiehandledning

Enheten för modersmål och studiehandledning ska tillgodose att elever som är berättigade till modersmålsundervisning och studiehandledning får rätt möjligheter.

Enhetschef: Monika Lundstedt (tillförordnad)

Naturskolan

Naturskolan fokuserar på utomhuspedagogik och är en resurs inom grundskoleavdelningen.

Naturskolans webbplats (extern länk)

Föreståndare: Robert Lättman-Masch

Avdelning Gymnasie, gymnasiesärskola, vuxenutbildning

Avdelning gymnasie/gymnasiesärskola/vuxenutbildning ansvarar för att kommunens gymnasieundervisning och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Avdelningschef
Jabil Seven
08-520 681 28
jabil.seven@nynashamn.se

Avdelning Kultur och fritid

Avdelning kultur och fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar.

Avdelningschef
Hans-Martin Akleye
08-520 681 99
hansmartin-akleye@nynashamn.se

Avdelningen Kultur och fritids enheter

UNG Fritid

UNG Fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar.

Enhetschef: Kristian Slotte

Bibliotek

Enheten Bibliotek ansvarar för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Enhetschef: Giovanna Jörgensen

Ösmo Simhall

Enheten Ösmo simhall ansvarar för driften av simhallen i Ösmo.

Enhetschef: Mikael Tegelstam

Anläggning och förening

Enheten anläggning och förening ansvarar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar samt för samarbetet med kommunens föreningsliv.

Enhetschef: Sune Hamrin

Avdelning Stöd och utveckling

Avdelning Stöd och utveckling ansvarar för den centrala elevhälsan i Nynäshamns kommun och samordnar elevhälsans medicinska insats.

Avdelningschef
Katarina Malmström
08-520 684 42
katarina.malmstrom@nynashamn.se

Avdelningen Stöd och utvecklings enheter

Central elevhälsa

Den centrala elevhälsan består av specialpedagoger, skolpsykologer, skolläkare och samordnande skolsköterska.

Enheten för närvarostöd

Enheten för närvarostöd arbetar med insatser för att höja skolnärvaron i kommunens skolor.

Avdelning Förvaltningsstab

Avdelning Förvaltningsstab ansvarar för förvaltningens administrativa processer och centrala kommunikationsarbete.

Avdelningschef
Robert Jägare
08-520 683 70
robert.jagare@nynashamn.se

Avdelningen Förvaltningsstabens enheter

IKT-enheten

IKT-enheten ansvarar för driften av teknisk utrustning som används inom barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för kommunstyrelsen som ledningsorgan. På uppdrag av kommunstyrelsen planerar, samordnar och följer förvaltningen även upp hela den kommunala verksamheten, som det är beslutat att fungera enligt kommunfullmäktige.

Rutschema över organisationen

Kort om kommunstyrelseförvaltningen

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns kommunövergripande verksamheter som stödjer alla förvaltningar som till exempel kontaktcenter, ekonomi, HR, kommunikation och IT. Kansliet ansvarar för bland annat förberedelser och planering inför genomföranden av både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Inom förvaltningen tas det även fram strategiska planer för övergripande samhällsutveckling och för hållbar tillväxt i näringslivet.

Antal anställda

148

Kontaktuppgifter

kommunstyrelsen@nynashamn.se
Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Carolina Pettersson
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Carolina Pettersson, kommundirektör
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare
Christian Wigren, kanslichef
Linn Marsten, personalchef
Dan Olén, ekonomichef
Mikael Gustafsson, planeringschef
Emma Ny, kommunikationschef

Avdelningar och enheter

Kansliavdelningen

Avdelningen bereder och sammanställer ärenden inför de politiska sammanträden som de också administrerar. Avdelningen är ett stöd för politiker och övriga förvaltningar i juridiska frågor och hanterar begäranden och frågeställningar från allmänheten som rör handlingars offentlighet och sekretess. Kommunens säkerhetschef och dataskyddsombud tillhör även kansliavdelningen.

Christian Wigren, kanslichef
08-520 735 75
christian.wigren@nynashamn.se

IT-enheten

IT-enheten förvaltar, driver och leder utvecklingen samt skapar förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av IT-miljön. Tillsammans med kommunens verksamheter samordnar och stödjer enheten den digitala utvecklingen. IT-enheten tar även initiativ till standardiserade lösningar som leder till en ökad grad av stabil IT-miljö.

Petra Kålbäcka är tillförordnade ansvarig chef för enheten

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande i kommunen, samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Avdelningen hanterar löpande ekonomiadministration samt utgör ett stöd i kommungemensamma frågor gällande ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och finansieringsfrågor. Ekonomiavdelningen arbetar för en effektivare ekonomistyrning och ekonomiadministration, och för en kvalitetssäkrad uppföljning och analys till stöd för chefer och förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Dan Olén, ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Ekonomiavdelningens enheter

Redovisning och systemstöd

Ansvarar för redovisning, löpande ekonomiadministration samt bokslut och rapportering. Enheten hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra samt in- och utbetalningar. System- och utvecklingsansvar för kommunens ekonomisystem.

Marita Öberg är ansvarig chef för enheten

Verksamhets- och ledningsstöd

Ansvarar för ekonomistyrning, resursfördelning, uppföljning, rapportering samt finansieringsfrågor. Enheten utgör ett stöd till chefer och budgetansvariga i arbetet med uppföljning, budget och prognoser samt i övriga ekonomifrågor. System- och utvecklingsansvar för kommunens beslutsstödssystem.

Dan Olén är ansvarig för enheten

HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att driva strategisk utveckling, svara för rådgivning, ge administrativt stöd och service samt svara för kontroll och uppföljning inom det personalpolitiska och personaladministrativa området.

Linn Marsten, personalchef
08-520 681 24
linn.marsten@nynashamn.se

HR-avdelningens enheter

HR-stab

Staben ansvarar för att bedriva HR-strategisk utveckling när det gäller att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kommunens varumärke, organisatoriska arbetsmetoder för chefs- och medarbetarskap samt kommungemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter.
I staben ingår även ansvaret för projektledning för våra två stora folkhälsoprojekt, Jaget-laget-uppdraget och ESF-projektet ett Hälsofrämjande arbetsliv.

Linn Marsten är ansvarig chef för enheten

Avtal, förhandling och lön

Enheten tar fram policys och riktlinjer, utbildningar och verktyg samt ger råd och specialiststöd till HR-partner och chefer inom:

  • Avtal, samverkan och förhandlingar samt lönebildning
  • Specialiststöd, inom arbetsrätt, LAS och arbetsmiljörätt, lönekartläggning och löneöversyner
  • Produktion och utbetalning av löner, support via mail och telefon till chefer och medarbetare, inbetalning av skatter och pensioner samt systemförvaltning
  • Framtagande, analys och utveckling av personalnyckeltal samt projektledning
  • Enheten ansvarar även för administration och framtagande av förmåner samt samordning av feriejobb till kommunens 16-17 åringar

Mona Bjurén är ansvarig chef för enheten

Verksamhetsnära stöd

Enheten tillhandahåller ett konsultativt expertstöd till chefer i HR-relaterade frågor i ett nära samarbete med förvaltningarna via HR-partners. Enheten följer även upp och arbetar för att säkerställa att lagar och regelverk följs och att kommunens alla chefer står för en gemensam personalpolitik.

Åsa Gutesten är ansvarig chef för enheten

Bemanningscentrum

Enheten bidrar med korttidsvikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, förskolor, fritidshem, särskolan samt kostverksamhet.

Ulrica Granskog är ansvarig chef för enheten

Avdelningen för planering och samhällsutveckling

Avdelningen ansvarar för kommunens Samhällsbyggnadsprocess. Det innebär att de samordnar, styr, utvecklar och följer upp kommunövergripande strategiska processer inom bland annat översiktsplanering, bostadsförsörjning, miljö- och klimatfrågor, trafik och infrastruktur, lokalförsörjning, social hållbarhet, statistik och kvalitetsuppföljning, exploatering och markförvaltning.

Mikael Gustafsson, planeringschef
08-520 684 35
mikael.gustafsson@nynashamn.se

Planering och samhällsutvecklingsavdelningens enheter

Mark och exploatering

Mark och exploateringenhetens arbete innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. En av uppgifterna är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen.

Chefstjänsten är vakant för enheten

Tillväxtavdelningen

Avdelningen ska skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i näringslivet. Avdelningen ska även skapa förutsättningar för ett kommungemensamt synsätt och agerande inom kommunikation och vara ett direkt stöd till kommunens ledning och i krisledningsorganisationen.

Cheftjänsten är vakant för tillfället. Frågor hänvisas tillsvidare till
Carolina Pettersson
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Tillväxtavdelningens enheter

Kommunikationsenheten

Enhetens uppdrag är bland annat att driva och utveckla kommunens kommunikationsarbete. Samordna, leda och följa upp den övergripande kommunikationen samt äga, samordna, leda och följa upp utvecklingen av kommunens övergripande kommunikationskanaler och kommunikationsverktyg.

Emma Ny är chef för enheten

Kontaktcenter

Enhetens uppdrag är ge kommuninvånare och besökare hjälp och vägledning kring all kommunal service.

Malin Gillfjärd är chef för enheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, bygglov, vatten och avlopp, skötsel av parker, gator och torg, och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler.

rutor och linjer i ett schema

Kort om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplanering och bygglov. Här finns förvaltningen av de verksamhetslokaler som kommunen äger, till exempel skolor och äldreboenden. Här ligger också skötseln av kommunens yttre miljö som parker, lekparker, grönområden, kommunala gator och vägar, badplatser och motionsspår. Förvaltningen ansvarar även för kommunalt vatten och avlopp, renhållning, gästhamn och besökscenter.

Antal anställda

185 personer.

Kontaktuppgifter

E-post: msn@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00 (Kontaktcenter)

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningschef

Alf Olsson
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov
Claes Kilström, fastighetschef
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Percy Tollebrant
Lisa Olén, kommunikatör
Lova Lonér, HR-partner
Marie Ekenstierna, controller

Avdelningar och enheter

Stadsmiljöavdelningen

Avdelningen stadsmiljö arbetar bland annat med skötseln av den yttre miljön, allmän platsmark, kommunala gator och vägar, parker, badplatser och motionsspår. De driver också gästhamn och besökscenter. Avdelningen har cirka 50 medarbetare. Verksamheten finansieras till största delen av nämndbidrag, vilket innebär att den betalas med skattemedel.

Avdelningschef är Jesper Skoglund

Stadsmiljöavdelningens enheter

Gata- och parkenheten

Gata- och parkenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar och gatubelysning. Enheten ansvarar också för skötsel och underhåll av dagvattenbrunnar, grönytor som t.ex. gräsytor, naturmark, träd och buskage, motionsspår, vandringsleder, isbanor, bollplaner, lekplatser, badplatser, naturreservat och offentliga toaletter.

T.f. enhetschef är Birgitta Larsson.

Produktionsenheten

Produktionsenheten ansvarar för nyproduktion inom ansvars- och uppdragsområdet. Det kan till exempel handla om anläggning av en ny gång- och cykelväg, upprustning av ett centrumområde eller anläggning av nya VA-ledningar. Enheten ansvarar också för planerat underhåll av större omfattning.

Enhetschef är Jonas Aleskog.

Fordon- och serviceenheten

Fordon- och serviceenheten ansvarar för kommunens fordon, maskiner och redskap, exempelvis bilar, traktorer, båtar och åkgräsklippare. Enheten sköter inköp/försäljning, service, administration och löpande underhåll.

Enhetschef är Johan Stokki.

Gästhamn och besökscenter

Gästhamn och besökscenter arbetar med mottagande av besökare och båtgäster samt att driva och förvalta gästhamnen. De arbetar också med att i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen marknadsföra Nynäshamn, utveckla besöksnäringen i kommunen och delta i utvecklingen av Nynäshamn som destination.

Enhetschef är Rikard Andersson.

Avdelningen för plan, stab och bygglov

Avdelningen ansvarar för bygglov och tillsyn, detaljplanering, hållbar utveckling, kulturmiljö samt kartor och mätning. Här finns också förvaltningsövergripande funktioner som kommunikation, nämndadministration och registratorer. Här arbetar cirka 40 personer. Avdelningen är till största delen intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren. Undantaget är förvaltningsstaben som främst finansieras via nämndbidrag, det vill säga via skattemedel.

Avdelningschef är Marie Stålbom Warg

Enheter på avdelningen för plan, stab och bygglov

Plan- och kartenheten

Planenheten arbetar med att ta fram detaljplaner, trafikplanering, natur- och kulturmiljöfrågor, arkitektur och gestaltning. De ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet med bland annat nybyggnadskartor, baskartor och mättjänster.

Enhetschef är Maria Landin

Bygglovenheten

Enheten ansvarar för kommunens bygglov och tillsynsverksamhet.

T.f. enhetschef är Rikard Strandberg.

Förvaltningsstaben

På förvaltningsstaben finns registratorerna som bland annat lämnar ut allmänna handlingar. Här finns också andra förvaltningsövergripande funktioner som kommunikation, nämndadministration och inköpssamordning.

Chef är Marie Stålbom Warg

Fastighetsavdelningen

På fastighetsavdelningen ligger ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ägs av Nynäshamns kommun. Avdelningen sköter drift, underhåll och städning av till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. På avdelningen finns också intern service med bland annat tryckeri och personalmatsal. Här arbetar cirka 90 personer.

Avdelningschef är Claes Kilström

Fastighetsavdelningens enheter

Projekt

Enhetschef är Robin Averstedt

Fastighetsförvaltning

Enhetschef är Robin Averstedt

Serviceenheten

Enhetschef är Johan Forsell

Servicepartner

Servicepartners uppdrag är att utveckla och rusta individer för en öppen arbetsmarknad. Servicepartners samarbetspartner är socialförvaltningen och arbetsförmedlingen som remitterar personer till enheten för arbetsträning.

Enhetschef är Claes Hedin.

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens vatten och avlopp, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten och avledning och rening av avloppsvatten. Kommunens renhållning sköts av SRV Återvinning respektive Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI och VA-avdelningen ansvarar också för att säkerställa att renhållningsuppdraget sköts på ett bra sätt. På VA-avdelningen arbetar cirka 20 personer. VA-verksamheten finansieras av VA-avgifter från kunderna. Avdelningen får nämndbidrag, det vill säga skattemedel, för renhållningsverksamheten.

T.f. avdelningschef är Percy Tollebrant

VA-avdelningens enheter

VA-drift

Enheten VA-drift arbetar med avloppsreningsverk och pumpstationer. Arbetet handlar om att säkerställa att leveransen av dricksvatten fungerar och att avleda och rena avloppsvatten och dagvatten.

Enhetschef är Per Karlsson

Ledningsnät

Enheten ledningsnät jobbar med att se till att VA-ledningsnätet fungerar och är i gott skick.

Enhetschef är Pernilla Höglund

Projekt

Projektgruppen driver projekt, större investeringar och reinvesteringar som krävs för att verk, pumpstationer och ledningsnät ska fungera och byggas ut.

T.f. chef är Percy Tollebrant

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik.

rutor och ränder som visar socialförvaltningens organisation

Kort om socialförvaltningen

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med olika former av funktionsnedsättningar, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem. Socialförvaltningen handlägger bland annat frågor som rör försörjningsstöd, skuldsanering, familjerätt, serveringstillstånd, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete inom olika områden.

Antal anställda

689 personer.

Kontaktuppgifter

socialnamnden@nynashamn.se

Kontakcenters telefon 08-520 680 00.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Förvaltningschef

Socialchef
Marlen Terrell
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Marlen Terrell, socialchef
Sofia Stenman, tillförordnad avdelningschef vuxen- och funktionshinderområdet
Elisabeth Broman, tillförordnad avdelningschef myndighet äldre och funktionshinder
Annette Ritari, avdelningschef individ- oh familjeomsorgen
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg
Anna Kessling, administrativ chef
Håkan Lythell, controller
Marie Eriksson, kommunikatör
Anna Marmgård, HR-partner
Jenny Wredenborg, HR-partner

Avdelningar och enheter

Central administration

Central administration har bland annat hand om utredningar, systemförvaltning, arkiv, kvalitetsfrågor och nämndsadministration.

Administrativ chef
Anna Kessling
anna.kessling@nynashamn.se

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen ansvarar för vård och omsorg om äldre. Äldreomsorgen ansvarar bland annat för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och hälso- och sjukvård. Inom äldreomsorgen finns det även en aktivitetskoordinator.

Avdelningschef
Gabriella Rodling
08-520 736 78
gabriella.rodling@nynashamn.se

Äldreomsorgens enheter

Rosengårdens vård- och omsorgsboende inklusive äldre-
och anhörigcentrum, Kastanjebackens dagverksamhet, äldrecentrum

Enhetschef
Sahza Bella Dzabirov
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Tallåsens vård- och omsorgsboende, Lotsens vård- och omsorgsboende

Enhetschef
Helen Roth
08-520 736 70
helen.roth@nynashamn.se

Lotsens vård- och omsorgsboende

Sunnerbo vård- och omsorgsboende

Hemtjänst
inklusive trygghetspatrullen

Hälso- och sjukvård

Funktionshinderområdet

Kommunen har det samlade ansvaret för omsorg och insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans med mera.

Tillförordnad avdelningschef
Sofia Stenman
08-520 680 42
sofia.stenman@nynashamn.se

Funktionshinderområdets enheter

Avlösare, kontaktperson, stödfamilj, ledsagare

Kontaktsekreterare
Elisabeth Hansson
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Daglig verksamhet, Solgläntans gruppbostad

Gruppboende stad, Sorunda gruppbostäder

Boendestöd

Enhetschef
Veronica De Pascalis
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med bland annat stöd till barn och unga, personer med beroende och försörjningsstöd.

Avdelningschef
Annette Ritari
08-520 681 66
annette.ritari@nynashamn.se

Individ- och familjeomsorgens enheter

Vuxen

Arbete och rehab

Enhetschef
Marianne Lundin Lagestam
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Stödboende för ensamkommande

Barn och unga

Myndighet äldre och funktionshinder

Myndighet äldre och funktionshinder handlägger, utreder och beslutar om äldre- och funktionsnedsattas behov. Myndigheten ansvarar även för att följa upp kvaliteten i verksamheterna.

Tillförordnad avdelningschef
Elisabeth Broman
08-520 689 51
elisabeth.broman@nynashamn.se

Myndighet äldre och funktionshinders enheter

Funktionshinder

Äldreomsorg

Tillförordnad gruppchef
Ronja Ask
08-520 680 70
ronja.ask@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: 2020-11-25

Sidan senast ändrad: 2020-11-25

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?