Sök

Ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd

I Mål- och budget 2021–2024 togs beslut om att inrätta en ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Nu finns det ett förslag till nämndens specifika ansvarsområden som kommunfullmäktige ska ta beslut om under våren.

Att införa en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd är ett politiskt initiativ som signalerar kommunens ambition att satsa på, och förstärka, arbetet inom dessa områden. Under hösten har en arbetsgrupp bland annat tittat närmare på hur motsvarande nämnder i andra kommuner är organiserade och lagt fram ett förslag till den nya nämndes uppdrag. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om detta på sitt sammanträde i april.

Fokus på näringslivs och arbetsmarknadsfrågor

Syftet med att införa en ny nämnd är att stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor, samt ge förutsättningar för en effektiv organisation för frågor som berör unga vuxna och vuxna invånarens möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning. Idag är dessa frågor utspridda på såväl kommunstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. En utgångspunkt i arbetet har varit att samla de verksamheter som har nytta av att verka närmare varandra men som idag är utspridda på olika förvaltningar.

- Vi har tittat på hur andra kommuner organiserat den här typen av verksamheter och tagit inspiration från de bästa exemplen. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt i näringslivet och fler arbetstillfällen, att tydligare koppla samman utbildning med näringslivets behov, och att få en kortare väg för personer som står utanför arbetsmarknaden att komma in. En ny nämnd med ett tydligt uppdrag ger större fokus på frågorna, säger Carolina Pettersson, kommundirektör.

Den nya nämndens uppdrag

Nämndens föreslås få följande uppdrag:

  • Utgöra kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvara för åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska följdverkningarna av arbetslöshet.
  • Försörjningsstöd och bistånd
  • Vara huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskola, dock inte mottagande i gymnasiesärskolan som föreslås ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.
  • Ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret för unga vuxna.
  • Ansvara för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola samt högre utbildning i samverkan med universitet och högskolor.
  • Samordna kommunens insatser för etablering och individanpassade sysselsättningsinsatser för nyanlända
  • Ansvara för kommunens näringslivsinsatser och företräda näringslivsfrågorna. I uppdraget ligger ett uppföljningsansvar för kommunens strategi för ett bättre företagsklimat.

Beslut fattas i vår

Förslaget ska skickas på remiss och det slutliga beslutet om nämndens uppdrag ska enligt den preliminära tidsplanen tas på kommunfullmäktiges sammanträde i april 2021, för att sedan träda i kraft den 1 maj 2021.

 

Saknar du något på denna sida?