Sök
17 jun 2021

Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för ny översiktsplan

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2012 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Under onsdagens sammanträde tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för den nya översiktsplanen för Nynäshamns kommun.

En översiktsplan visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt och ett beslut om arbetets inriktning är nu fattat av kommunstyrelsen. Förvaltningen har tagit fram ett tidigt utkast som har arbetats om efter att de politiska partierna har lämnat sina synpunkter. I och med att kommunstyrelsen godkände inriktningen ska utkastet nu ligga till grund för det fortsatta arbetet med planen.

Nästa steg är att översiktsplanen ska skickas ut på samråd, vilket kommer att ske under hösten. Under samrådet kan alla kommuninvånare, föreningar och andra intressenter lämna synpunkter till det fortsatta arbetet. Samrådet annonseras på kommunens hemsida och i Nynäshamnsposten.

När samrådet är klart arbetas förslaget om utifrån de inkomna synpunkterna och därefter ställs det ut för granskning och även då finns möjlighet att tycka till.

När planen är färdig ska den antas av kommunfullmäktige.

Text: Victoria Holmgren

Saknar du något på denna sida?