Sök

Svenskt näringsliv rankar Sveriges kommuner

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga ranking om hur företagsklimatet i Sveriges kommuner uppfattas av företagen. Resultatet visar att Nynäshamn landar på plats 262.

I Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning ger företagen sin syn på det lokala företagsklimatet. Sjuttionio Nynäshamnsföretagare har svarat på enkäten som bland annat ställer frågor om kommunala tjänstemäns och politikers attityder till företagande, kommunens service till företagen och förutsättningar för att driva företag.

Ökad samsyn trots sjunkande resultat

Resultatet visar att det sammanfattande omdömet för Nynäshamns kommuns företagsklimat i år landar på 2,9 på en sexgradig skala. Det betyder att kommunens övergripande resultat sjunker från föregående år, då det låg på 3,1. Årets rikssnitt landar på 3,43 vilket är en höjning från föregående år som då var 3,37.

Områden där Nynäshamn får bättre omdömen är bland annat vägnät och tågförbindelse, mobilnät och bredband samt ej upplevd konkurrens från kommunens verksamheter. Några av de områden som företagen vill se förbättras är ökad dialog och förståelse samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

Även kommunens politiker har fått möjlighet att svara på en liknande version av enkäten. Syftet är att se om företagare och politiker har en samsyn kring företagsklimatet. Årets resultat visar att politikerna generellt ser mer positivt på de olika aspekterna som formar företagsklimatet jämfört med hur de upplevs av företagarna. Men det finns också stor samstämmighet kring vad som behöver förbättras.

– Nynäshamns framtidsjobb finns i småföretag, inte i gamla tiders storfabriker. Om fler ska vilja starta och driva dessa företag så måste vi göra företagarnas liv så enkelt som möjligt. Det finns en stor politisk enighet och beslutsamhet om att företagsklimatet måste bli bättre. Tack vare att vi nu får ökat politiskt fokus på dessa frågor så är jag övertygad om att vi i dialog med företagen i kommunen kan vända utvecklingen, säger Mikael Persson (L) ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Insater och aktiviteter för ett bättre företagsklimat

Utifrån mål och strategi för ett bättre företagsklimat gör kommunen insatser och aktiviteter som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagarna. Kommunen har bland annat påbörjat ett arbete i syfte att göra genomförandet av direktupphandlingar enklare och mer transparenta för näringslivet. Några av insatserna kopplade till detta är att kommunen anställt en central inköpssamordnare, infört en direktupphandlingsmodul för ändamålet samt seminarium för företagare i upphandling.

En prioriterad fråga hos företagarna för förbättrat företagsklimat är kommunens arbete kring minskad brottslighet och ökad trygghet. Med anledning av detta bjuds företagare in till en träff där möjlighet skapas för företagen, kommunen och lokalpolisen att mötas och tillsammans diskutera gemensamma lösningar för ett tryggare företagande i Nynäshamn.

– Högst på företagens önskelista står, enligt mätningen, bättre dialog. Även detta tar vi givetvis till oss och tittar exempelvis på att hålla både digitala och fysiska företagarpaneler. Vi ser också fram emot att dra igång våra fysiska företagsbesök, företagarträffar och nätverksträffar igen, som plattformar för dialog. Jag vill också, återigen, välkomna både er som svarat på enkäten men även ni som inte har det att ta kontakt med mig eller kollegorna på Näringslivsavdelningen. Vi vill ta del av era kloka tankar, utmaningar, idéer och förslag, säger Nina Munters, tf näringslivschef på Nynäshamns kommun.

Kontakt

Nina Munters

tf näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Mikael Persson (L)

ordförande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
08-520 689 47
mikael.persson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?