Sök

Bättre resultat i årets medarbetarundersökning

En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Det visar en första analys av kommunens medarbetarundersökning som genomfördes tidigare i höstas.

Resultatet av medarbetarundersökningens mäts i olika index, bland annat hållbart medarbetarengagemang (HME). Här visar resultatet av undersökningen på en ökning jämfört med undersökningen som genomfördes 2019, från 77,4 procent till 78,4 i årets mätning. HME är ett index som alla kommuner i Sverige använder för att utvärdera och följa upp arbetsgivarfrågorna på en arbetsplats.

– Trots alla de utmaningar som pandemin inneburit för våra verksamheter och de organisatoriska förändringar som genomförts sedan mätningen gjordes senast visar resultaten att vi når våra mål i HME. Det är för mig ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll, även om det finns mer att göra, säger Carolina Pettersson.

Andra insikter från årets medarbetarundersökning är att de allra flesta förstår kommunens uppdrag och vet vilka arbetsuppgifter de har och vad som förväntas av dem. Undersökningen visar också att medarbetarna trivs med sina kollegor (88 procent av de svarande) och att deras chefer behandlar de med respekt (83 procent av de svarande).

Arbete framåt

Men undersökningen visar även att det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till medarbetarnas möjlighet till återhämtning.

– Återhämtning är otroligt viktigt för att vi ska kunna fortsätta leverera med lika hög kvalitet på vårt samhällsviktiga uppdrag. Jag kommer att ta upp detta med kommunledningen för att bli bättre på det här området, säger Carolina Pettersson.

En mindre grupp medarbetare uppger även att de känner sig trakasserade och/eller utsatta för kränkande särbehandling. Gruppen går inte att härleda till en specifik arbetsplats eller förvaltning.

– Även om det här handlar om en liten grupp är det alldeles för många och något vi måste få ett slut på. Ingen ska känna sig utsatt för trakasserier. Alla medarbetare ska känna sig trygga i att de bemöts och behandlas med respekt på sin arbetsplats, säger Carolina Pettersson.

Nu ska kommunledningen tillsammans med alla chefer runt om i organisationen se över och omhänderta resultaten i medarbetarundersökningen. Totalt svarade 83 procent av medarbetarna på undersökningen, en förbättring från undersökningen 2019 då 78 procent svarade.

Text: Andreas Hagelin

Om medarbetarundersökningen

Undersökningen genomförs av kommunen vartannat år och handlar bland annat om att mäta medarbetarnas inställning till sin arbetsgivare. Årets undersökning genomfördes mellan den 6 och 27 september. Syftet med mätningen är att kommunen utifrån resultatet ska kunna bli bättre och attraktivare som arbetsgivare.

Alla medarbetare kommer under hösten att bjudas in till dialogmöten med sin chef där resultatet från undersökningen på arbetsgruppsnivå kommer att diskuteras. Tillsammans med chefen ska gruppen även ta fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder.

Saknar du något på denna sida?