Sök

Länsstyrelsen prövar antagandet av detaljplanen för Kalvö industriområde

Idag meddelade Länsstyrelsen att de har fattat beslut om att pröva kommunens antagande av detaljplanen för Kalvö industriområde. Kommunfullmäktige antog planförslaget den 14 oktober 2021 och den skulle ha vunnit laga kraft den 13 november om ingen överklagade.

I ett granskningsyttrande daterat den 8 april 2020 framförde Länsstyrelsen att det förekommer lösjordsområden och relativt branta slänter inom planområdet. Med anledning av det anlitade kommunen en extern sakkunnig för att ta fram en kompletterande geoteknisk utredning som visade på att det finns risker för bergras och blocknedfall. I planbeskrivningen redovisar kommunen riskerna men att de inte är ett hinder för föreslagen markanvändning under förutsättning att rätt åtgärder sätts in i bygg/utförandeskedet.

Länsstyrelsen motiverar prövningen av detaljplanen med att deras egna sakkunniga bedömer att genomförandet av detaljplanen fortfarande kan innebära risker för människors säkerhet och en risk för olyckor. Länsstyrelsen understryker däremot att kommunen har tagit hänsyn till och bearbetat in de synpunkter som de framfört tidigare under planprocessen och att det som nu saknas är mindre åtgärder.

Konsekvensen av detta blir en framflyttad säljstart av den planerade industri- och verksamhetsmarken på Kalvö industriområde. Länsstyrelsen har muntligen lovat att skynda på sina egna processer men beroende på deras tidsramar och möjliga mötestider för kommunfullmäktige kommer den önskade säljstarten att bli förskjuten preliminärt med upp till tre månader.

Redan under nästa vecka kommer kommunen att påbörja en dialog med sakkunniga inom Länsstyrelsen för att se vilka åtgärder som krävs för att säkerställa markens lämplighet med hänsyn till områdets stabilitet. Därefter kommer kommunen snabbt att revidera sina underlag. Nästa steg blir att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på nytt antar detaljplanen.

Saknar du något på denna sida?