Sök
25 nov 2021

Socialförvaltningen satsar trots ansträngd budget

På onsdagens sammanträde beslutade socialnämnden om nästa års verksamhetsplan. För att möta upp det ökade behov av stöd och insatser hos socialförvaltningens målgrupper och för att fortsätta hålla en bra kvalitet bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att stärka upp bemanningen.

Allt fler personer är i behov av stöd och hjälp från framför allt barn och ungdom, äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Inom barn och ungdom ser förvaltningen även ett ökat behov av förebyggande och tidiga insatser - vilket i sin tur ställer stora krav på verksamheten när det gäller bemanning, metodutveckling och utbildning.

–Det är ett tufft läge och jag anser att det är nödvändiga åtgärder eftersom det finns ett stort och viktigt behov bland våra målgrupper som vi behöver tillgodose, säger Marlen Terrell, socialchef.

I pandemins fotspår är läget ansträngt vilket har gjort att bemanningen stärkts upp för att kunna ta hand om den ökande arbetsmängden. Därtill finns en stor osäkerhet i den ekonomiska påverkan på nämnden med det ökade behovet av stöd och insatser inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden kommer löpande behöva analysera och rapportera sitt ekonomiska resultat under 2022.

Text: Marie Eriksson

Kontakt

Saknar du något på denna sida?