24 nov 2021

Detaljplanearbete för Binomen avbryts

Kommunen ska inte gå vidare med detaljplanearbetet som skulle kunna möjliggöra för friskolan Binomen att bli kvar i Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen bestämt.

Friskolan Binomen ligger i Vansta industriområde som är planlagt för industri. För att få bygglov skulle skolan behöva flytta till ett område som tillåter skolverksamhet. Alternativt skulle detaljplanen för området behöva ändras. Frågan om hur det hela ska lösas har stötts och blöts under lång tid, men varken skolan eller kommunen har varit nöjda med de möjliga lösningarna.

I början av 2020 beslutade så kommunstyrelsen att kommunen skulle pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan som tillåter skolverksamhet. Prövningen begränsades till skolfastigheten och berörde inte bestämmelserna för övriga verksamheter i området. Detaljplanearbetet bekostades av kommunen.

Men nu har kommunstyrelsen alltså beslutat att avbryta detaljplanearbetet. Orsaken är att flera utredningar, däribland barnkonsekvensanalysen, visar att det skulle behövas en rad kostsamma åtgärder för att uppfylla alla krav på en trygg och säker skolmiljö. Det handlar bland annat om större skolgård, ny gång- och cykelväg, parkeringsfickor, cykelparkering, ändringar i dagvattenhanteringen och ett nytt bullerplank. Det skulle också krävas att bestämmelserna för övriga fastigheter i området ändrades. Totalt skulle kostnaden för kommunen bli flera miljoner kronor utöver kostnaden för arbetet med detaljplanen. De rekommenderade åtgärderna skulle också bli dyra för fastighetsägaren.

Arbetsgrupp för avveckling ska tillsättas

Nu ska en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen och skolan tillsammans ta fram en plan för en långsam och kontrollerad avveckling av skolan. Under tiden kommer skolverksamheten att fortsätta som vanligt.

Om Binomen bestämmer sig för att de inte vill avveckla skolan finns också möjligheten att fortsätta bedriva verksamheten i andra lokaler kvar.

Frågor och svar

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur marken får användas i ett område. I detaljplanearbetet undersöks lämpligheten för en viss verksamhet att vara i området. I en detaljplan tittar man inte bara på nuvarande förutsättningar utan också på framtida. En detaljplan ska kunna fungera i många år för att de som gör investeringar i till exempel fastigheter eller verksamheter ska veta att förutsättningarna inte förändras.

Vilka utredningar har gjorts?

Det har gjorts dagvattenutredning, riskutredning, trafikutredning, bullerutredning och barnkonsekvensanalys. Utredningarna beställs av företag som är experter inom just sitt sakområde. Barnkonsekvensanalysen är en del av kommunens arbete med att följa barnkonventionen och säkerställa barnens perspektiv i alla detaljplaner.

Vad händer med barnen och personalen som går i skolan idag?

Om skolan väljer att avveckla istället för att flytta är utgångspunkten är att det ska göras en långsam avveckling av skolan så att de barn som går i skolan idag ska få gå kvar hela vägen. Alla barn har också som alltid rätt till plats i en kommunal skola.

Det är ju kommunen som beslutar om detaljplaner, varför ändrar ni den inte bara?

Det stämmer att det är kommunen som beslutar om detaljplaner, men det innebär inte att kommunen får göra som de vill. Vad som är tillåtet och inte regleras i bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. Om Länsstyrelsen anser att kommunen inte har beslutat enligt gällande lagar och regler kan de upphäva detaljplanen, även om kommunfullmäktige har fattat beslut om att anta den.

Kan inte kommunen hjälpa Binomen med en ny lokal?

Kommunen tycker att det är viktigt att göra så mycket som möjligt för att hjälpa företagen i kommunen och till det hör bland annat att koppla samman fastighetsägare med företag som söker lokaler. Men kommunen får inte lov att exempelvis subventionera hyran eller på andra sätt gynna en enskild verksamhet. Det är verksamhetens ansvar att se till att de har alla tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten.

Varför har kommunstyrelsen bestämt att skolan ska avvecklas?

Kommunen har inte fattat beslut om att avveckla skolan, utan om att detaljplanearbetet som kan göra det möjligt för skolan att vara kvar i Vansta industriområde ska avslutas. Om Binomen skulle hitta en lösning med en lokal i ett område som tillåter skolverksamhet så finns möjligheten att då fortsätta verksamheten kvar.