12 maj 2022
Elever i klassrum

Målbild för Nynäshamns gymnasium
- var med och tyck till

Arbete pågår att ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium och gymnasiesärskolan. Syftet är att öka attraktiviteten, stärka ekonomin och höja kvaliteten. Här kan du läsa om förslaget till målbild. Du är också välkommen, några dagar framåt, att bidra till aktuell remiss, sista dag 15 maj.

Förslag till målbild

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har följande målbild för Nynäshamns gymnasium:

Uppdrag

Nynäshamns gymnasium ska erbjuda ungdomar i Stockholms län utbildningar på områden där vår kommun, utifrån exempelvis geografiskt läge, näringslivsstruktur, historia och kulturliv, har särskilt goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet. Verksamheten sker inom ramen för gymnasieregionen i Stockholms län.

Verksamhetsidé

Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva god trivsel, stöd till alla elever att uppnå mycket goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller högre studier efter utbildningen, för att få en möjlighet till ett självständigt liv. Elever ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad gäller antal utbildningar och studieplatser.
En viktig förutsättning för att uppnå hög kvalitet är en stark ekonomi. Då intäkten per elev är reglerad i ett regionalt avtal behöver undervisningsgrupper och lokaler vara dimensionerade efter verksamhetens ekonomiska behov. Varje utbildning ska över tid vara hållbar ur en ekonomisk och kvalitetsmässig synvinkel.

Positionering

För att kunna rekrytera tillräckligt många elever till de utbildningar som erbjuds behöver skolan väcka intresse bland ungdomar och möta deras framtidsmål och värderingar. Därför behöver såväl programutbud som marknadsföring vara väl genomtänkta. Gymnasiet behöver också ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen.

Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär. Utbudet ska också intressera tillräckligt många för att fylla de utbildningsplatser som erbjuds, men behöver inte tillfredsställa alla. Troligen krävs en balans mellan breda nationella program, som kan intressera många i närområdet, och mer nischade utbildningar, som kan attrahera ungdomar med ett särskilt intresse, från hela länet, eller landet.

Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit. För att lyckas behövs också ett långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete, exempelvis gentemot grundskolor i närområdet.

Gymnasiet behöver också ett antal tydliga annorlundafaktorer som gör att den skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Det kan exempelvis handla om en annorlunda organisation, spännande lokalisering, undervisningsmetoder, intern kultur, arbetsplatsförlagd undervisning eller fokus på idrott och hälsa.

Svara på remiss Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på målbilden. Remissvar skickas till nan@nynashamn.se senast den 15 maj 2022. Här kan du läsa Förslag till målbild för Nynäshamns gymnasiummer.