Förslag till ny översiktsplan ute på samråd

Nu har du möjlighet att tycka till om förslag till kommunens nya översiktsplan. Samrådet startade den 24 juni och pågår fram till den 31 oktober.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur kommunen vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen ger riktlinjer för mark- och vattenanvändning och för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Sedan översiktsplanen antogs 2012 har förutsättningarna förändrats på flera sätt. Stora detaljplaner för stadsutveckling och bostadsbyggande har antagits, band annat i stadsdelen Telegrafen i Nynäshamn och det nya bostadsområdet Källberga. Byggandet av Norviks hamn ger kommunen en central roll i hela regionens godsförsörjning vilket ställer nya krav på infrastrukturen.

Överiktsplanen har två tidspersepktiv, där det främsta är det kortare perspektivet på ungefär 20 år, fram till 2040 som kopplar ihop vår planering av bebyggelse och mark- och vattenanvändning med Nynäshamns kommuns vision "här får hela livet plats". I vissa delar av översiktsplanen finns även en utblick mot 2060 som ger en tänkbar inrikting för kommunens långsiktiga arbete.

Möjlighet att lämna synpunkter fram till 31 oktober

Samrådet startade den 24 juni och pågår fram till den 31 oktober. Under samrådet kan alla kommuninvånare, föreningar och andra intressenter lämna synpunkter till det fortsatta arbetet. Det går även bra att vara med på samrådsmöten som kommer att ske både digitalt och på plats i olika kommundelar. Datum och tid för samrådsmöte kommer att annonseras i bland annat kommunens Facebook och här på kommunens webbplats.

Efter samrådet arbetas förslaget om med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Sedan ställs förslaget ut på så kallad granskning. Även då kan den som vill tycka till om förslaget. När planen är färdig ska den antas i Kommunfullmäktige.

Övergripande mål och delmål

Förslag till översiktsplan har ett övergripande mål och det är att bidra till en hållbar utveckling i enlighet med de globala målen. För att möjliggöra detta finns följande tre delmål:

Mål 1: en stark tillväxtkommun. Nynäshamn blir allt större. Under de senaste åren har kommunen antagit flera detaljplaner som tillåter ett stort bostadsbyggande. Men när kommunen växer behövs också nya skolor och förskolor, torg och gator, service och arbetsplatser. Näringslivets utveckling ska prioriteras, för att skapa nya arbetsplatser inom kommunen och dra nytta av de senaste årens stora infrastruktursatsningar.

Mål 2: Goda livsmiljöer. Alla invånare ska leva i trivsamma, trygga, hälsosamma och vackra miljöer. Genom ett sammanhållet och riktat samhällsbyggande kan vi skapa goda miljöer för dagens och framtidens befolkning. Luften och vattnet ska vara rena. Störningar och risker från trafik och verksamheter ska minimeras.

Mål 3: En klimatsmart utveckling med starka ekosystem. Nynäshamns kommun har ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Samhällsbyggande och markanvändning är en viktig nyckel för att kunna nå dem. Med en klimatsmart planering skapar vi möjligheter till hållbara livsstilar, samtidigt som viktig naturmark kan bevaras. Det som byggs måste också klara ett förändrat klimat med mer extremväder.

Kontakt

Albin Törnberg

översiktsplanerare, planering och hållbarhet
08-520 688 66
albin.tornberg@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?