28 jun 2022
Lärare och två elever

Målbilden för Nynäshamns gymnasium är nu klar

I arbetet att ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium och gymnasiesärskolan gick i våras förslaget om målbild ut på remiss. Alla som ville välkomnades att bidra. Nästa steg är att under hösten ser över programutbudet och framtida profilering.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har nu tagit beslut om den målbild som kommer ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet för Nynäshamns gymnasium. Den bygger på det arbete som pågått under våren och som sedan gått ut på bred remiss, bland annat till elever och lärare på gymnasiet.

Ett utvecklingsprogram har inletts i syfte att höja kvaliteten och öka attraktiviteten. Planen är att under hösten se över programutbudet för att göra gymnasiet mer profilerat.

Målbild - Nynäshamns gymnasium

Uppdrag

Nynäshamns gymnasium ska erbjuda ungdomar i Nynäshamns kommun och övriga Stockholms län utbildningar på områden där vår kommun, utifrån exempelvis geografiskt läge, näringslivsstruktur, historia och kulturliv, har särskilt goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet. Verksamheten sker inom ramen för gymnasieregionen i Stockholms län.

Verksamhetsidé

Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller högre studier efter utbildningen och därmed möjlighet till ett självständigt liv. Elever ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt. För att stötta de elever som har svårast utmaningar behövs ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning. En hög kvalitet förutsätter också god arbetsmiljö och trivsel. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad gäller antal utbildningar och studieplatser.

En viktig förutsättning för att uppnå hög kvalitet är en stark ekonomi. Då intäkten per elev är reglerad i ett regionalt avtal behöver undervisningsgrupper och lokaler vara dimensionerade efter dessa ekonomiska förutsättningar. Varje utbildning ska över tid vara hållbar ur en kvalitetsmässig och ekonomisk synvinkel.

Positionering

För att kunna rekrytera tillräckligt många elever till de utbildningar som erbjuds behöver skolan väcka intresse bland ungdomar och möta deras framtidsmål och värderingar. Unga i kommunen ska se Nynäshamns gymnasium som sitt förstahandsval om deras utbildning erbjuds där. Därför behöver såväl programutbud som marknadsföring vara väl genomtänkta. Gymnasiet behöver också ha ”annorlundafaktorer” som gör att det skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen.

Programutbudet bör hänga samman och ge skolan en tydlig karaktär. Utbudet ska också intressera tillräckligt många för att fylla de utbildningsplatser som erbjuds, men behöver inte tillfredsställa alla. Troligen krävs en balans mellan breda nationella program, som kan intressera många i närområdet, och mer nischade utbildningar och programfördjupningar, som kan attrahera ungdomar med ett särskilt intresse, från hela länet, eller landet. Utbudet kan med fördel kompletteras och breddas när elevunderlaget tillåter och man kan säkerställa att ekonomi och kvalitet inte äventyras. Utveckling av utbildningar bör ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och högskola.

Gymnasiet behöver arbeta systematiskt för ett starkt varumärke och därmed väcka positiva associationer. Viktigast i det arbetet är att elever och medarbetare känner stolthet över skolan och rekommenderar andra att söka sig dit. För att lyckas behövs också ett långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete, exempelvis gentemot grundskolor i närområdet.

Gymnasiet behöver också ett antal tydliga annorlundafaktorer som gör att den skiljer sig från andra gymnasieskolor i regionen. Det kan exempelvis handla om en annorlunda organisation, spännande lokalisering, undervisningsmetoder, intern kultur, arbetsplatsförlagd undervisning eller fokus på idrott och hälsa.


Saknar du något på denna sida?