22 sep 2022

Stort engagemang på dialogmötet om Fållnäsviken

Den 8 september 2022 ordnade kommunen ett dialogmöte om Fållnäsviken i Stora Vika. På mötet deltog, förutom representanter från kommunen, cirka 35 personer som representerade markägare, verksamhetsutövare, fisket, boende, intresseföreningar och politiken.

Under mötet låg fokus på det lokala åtgärdsprogram för viken som kommunen just nu håller på att ta fram. Jonas Johansson från Norconsult, det konsultföretag som har fått i uppdrag att ta fram underlag till det lokala åtgärdsprogrammet, var på plats och berättade mer om sitt arbete. I sin presentation tog Jonas bland annat upp frågor som hur markanvändningen och belastningen av fosfor ser ut i området, vad ekologisk status innebär, vilka effekterna av övergödning är samt hur vattenvårdsarbete mot övergödning kan organiseras och finansieras.

Önskemål om fysiska åtgärder & samverkan

Efter presentationen genomfördes en workshop där mötesdeltagarna diskuterade situationen i Fållnäsviken utifrån egna erfarenheter, egen lokal kunskap och intressen. Resultatet från workshopen gav ett mycket bra underlag i det fortsatta arbetet med att det lokala åtgärdsprogrammet för viken - bland annat önskemål om fysiska åtgärder som till exempel dammar och våtmarker samt samverkan mellan olika aktörer.

Under hela mötet visade mötesdeltagarna på ett stort engagemang och en vilja att förbättra vattenkvaliteten i Fållnäsviken.

Det händer nu

Konsultföretaget kommer att leverera sin rapport under hösten. Därefter kommer vi på Nynäshamns kommun analysera deras rekommendationer och åtgärder som föreslås i rapporten och ta ställning till hur vi kan gå vidare i frågan.

Kontakt

Julia Nordström

miljö- och klimatstrateg
08-520 684 46
julia.nordstrom@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?