Fortkörare ett fortsatt problem visar ny trygghetsundersökning

Bilar som kör för fort samt problem med nedskräpning och skadegörelse. Det är de områden som flest av de som svarat på kommunens trygghetsundersökning anser är problematiska i Nynäshamns kommun.

– Det här är problemområden som vi redan känner till och arbetar förebyggande med, säger Milan Vladusic, säkerhetschef.

En första analys av kommunens trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2022 visar både på positiva och negativa resultat. En stor andel, eller 47%, av de som svarade tycker trafiken är ett stort eller litet problem i kommunen. Tre av fyra angav att problemet med trafiken är bilister som kör för fort.

– Det här är ett område som vi ser återkommer i våra trygghetsmätningar och är därför något vi redan arbetar förebyggande med. Bland annat har vi under hösten inrättat ett Trafikforum där olika funktioner från både kommunen och Polisen ingår. Syftet med forumet är att hitta kortare beslutsvägar för att få till trafikrelaterade åtgärder snabbt, säger Milan Vladusic.

Riktade medborgardialoger

En positiv nyhet är att 71% av de som svarade anser att Polisen bryr sig om de problem som finns i området där de bor. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med den mätning som gjordes 2020. Polisen kommer trots det under året att fortsätta arbeta med flera medborgardialoger tillsammans med kommunen.

Ökad trygghet i kollektivtrafiken

En annan positiv trend i årets trygghetsundersökning är att andelen som känner otrygghet att åka kollektivt har minskat från 23% i förra mätningen till 16% i årets mätning.

– Det här visar att vi är på rätt väg och att våra fredagsutsättningar, där olika funktioner från kommunen, polisen och andra aktörer som väktare, kollektivtrafik och räddningstjänst träffas för att få en samlad lägesbild och genom den rikta särskilda trygghetsskapande insatser, verkligen fungerar, säger Milan Vladusic.

Även andelen som känner sig otrygga att vara ute sent i området där de bor har minskat.

– Det här är positivt och visar att vi ligger rätt i våra prioriteringar. Områden där vi ser något högre siffror är också områden där vi från Polisen samverkar mest med kommunen, säger Ylva Thomasson.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen genomfördes av Enkätfabriken på uppdrag av Nynäshamns kommun under september till november 2022. Syftet med undersökningen har varit att undersöka kommuninvånarnas syn på tryggheten i kommunen. Sammanlagt skickades undersökningen ut till 2100 kommuninvånare varav 51 procent av dessa svarade. Trygghetsundersökningen genomförs vartannat år.