Hör ekonomichef Dan Olén förklara årsredovisningen 2022.

Starka resultat i årsredovisningen 2022 – men tuffare tider väntar

För tredje året i rad redovisar Nynäshamns kommun ett starkt ekonomiskt resultat med ett överskott på 171,3 miljoner kronor. Det går att läsa i kommunens årsredovisning, som godkändes av kommunfullmäktige på torsdagen.

– Det ger oss en stabil grund att stå på när tuffare ekonomiska tider väntar, säger Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nynäshamns kommun fortsatte att växa och nådde under 2022 över 30 000 invånare. Startskottet gick också för en utveckling av centrala Nynäshamn med nya bostäder och service genom att kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle sälja sitt aktieinnehav i Alkärrsplans Utvecklings AB. Utvecklingen av Källberga och Kalvö industriområde tog fart och planering för nya bostäder i Ösmo påbörjades. Kommunens ekonomi var också stark. För tredje året i rad redovisar kommunen ett överskott, denna gång på 171,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyllt kravet om god ekonomisk hushållning.

Man i blå kavaj.

Marcus Svinhufvud.

– Jag kan konstatera att det var ett ovanligt händelserikt år där vi hann uträtta en hel del. Det är också positivt att kommunens ekonomi fortsatte stärkas. Det ger oss bättre förutsättningar att kunna fortsätta utveckla välfärden och möta de svårare ekonomiska tiderna med lågkonjunktur och kostnadsökningar, säger Marcus Svinhufvud.

Kriget påverkade kommunen

Rysslands krig i Ukraina kom att påverka också i Nynäshamns kommun när många ukrainska flyktingar kom till hamnen med färjorna från Polen.

– För många av de här människorna blev vår kommun det första mötet med Sverige och jag är stolt över hur vi på kort tid ställde om våra verksamheter för att ta emot de här personerna. Vi visade precis som under pandemin att vår organisation klarar av att hantera en svår situation, säger Marcus Svinhufvud.

Pandemin påverkade måluppfyllelsen

Uppföljningen av kommunens måluppfyllnad visar fina resultat för kommunens verksamheter, även om efterdyningarna av pandemin fortsatt påverkade. Det finns förbättringsområden inom exempelvis äldreomsorgen och skolan.

– Det är viktigt att vi fortsätter utveckla våra kärnverksamheter. Ett särskilt fokus ligger på att förbättra skolresultaten och kvaliteten i äldreomsorgen, säger Marcus Svinhufvud.

Tuffare tider framöver

Det ekonomiska läget i kommunen väntas bli mer ansträngt framöver. Bland annat förstärks den pågående lågkonjunkturen av den demografiska utvecklingen som Nynäshamn liksom alla andra kommuner i Sverige står inför, som innebär att färre personer i arbetsför ålder behöver försörja allt fler äldre och unga i förskole- och skolålder. Detta innebär att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt som tidigare, samtidigt som kommunens kostnader ökar. Det kommer att ställa krav på prioritering, effektivise­ring och verksamhetsutveck­ling för att kunna garantera att vi kan utföra vårt samhällsvik­tiga uppdrag.

– Vi följer givetvis den samhällsekonomiska utvecklingen noga och planerar alltid för att använda våra skattepengar så att de ska ge så mycket som möjligt tillbaka till kommuninvånarna. Vi ska fortsätta att göra det vi är bra på, men för att kunna möta våra framtida förutsättningar måste vi också hitta nya sätt att utföra vårt kommunala uppdrag på, säger Marcus Svinhufvud.

Det hände 2022

Ett axplock av allt som skedde i kommunens verksamheter förra året.
Befolkningen ökade till 30 043 invånare
Samråd om en ny översiktsplan
Ny vision för kommunen: ”Här får hela livet plats”
• Evakueringsboende öppnades i Stora Vika för att ta hand om ukrainska flyktingar
Beslut att sälja aktieinnehavet i Alkärrsplans utvecklings AB (sjukhusfastigheten)
• Ny lågstadiebyggnad på Gröndalsskolan började byggas
Ny förskola i Sunnerby började byggas
Detaljplan för ny skola i Källberga
Fortsatt utveckling av det nya bostadsområdet Källberga
Utveckling av Kalvö industriområde
Investering i solceller till fem av våra kommunala fastigheter
• Samordning av val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag
Ökade resultat i företagsrankning
Utvecklingsplan för Lövhagen
• Påbörjad HBTQ-certifiering av personal inom kultur- och fritidsavdelningen.
• Nytt verksamhetssystem inom äldreomsorgen

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se