Förslag på ny inriktning för den kommunala hemtjänsten

På socialnämnden den 14 juni väntas ett beslut om ny inriktning för hemtjänsten. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla som behöver hemtjänst att få omsorg av god kvalitet, oavsett var i kommunen man bor. Förslaget innebär att kommunens indelning i geografiska hemtjänstområden ses över, att uppföljningen av alla hemtjänstutförare stärks och att hemtjänsten i kommunal regi minskas och koncentreras till centrala Nynäshamn.

Bakgrunden till förslaget är att de stora geografiska avstånden i Nynäshamns kommun, med ett begränsat antal brukare, i kombination med nuvarande indelning av hemtjänstområden gör det svårt att få hemtjänstinsatserna att bära sig ekonomiskt. Den hemtjänst som idag drivs i egen regi i Nynäshamns kommun har dessutom under många år brottats med hög sjukfrånvaro och stora ekonomiska underskott. Problemen har varit kända en längre tid och flera försök med andra typer av åtgärder har gjorts. De har dock inte varit tillräckliga.

– Med det här förslaget tar vi nu tag i problemen och tar samtidigt vårt fulla ansvar gentemot våra brukare, medarbetare och skattebetalare i Nynäshamn. Därför beslutar vi om en ny inriktning för hemtjänsten i Nynäshamn, säger Christina Sönnergren (M), socialnämndens ordförande.

Förslaget innebär att den kommunala hemtjänsten minskar i omfattning, vilket innebär färre brukare och därmed mindre behov av personal i just hemtjänstverksamheten. Hur bemanningen i den nya kommunala hemtjänsten kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Kommunen har, på både kort och lång sikt, behov av fler medarbetare inom flera andra omsorgsverksamheter.

– Trots utmaningarna har vår kommunala hemtjänst hög brukarnöjdhet. Det beror på medarbetarnas stora engagemang – de gör sitt yttersta för brukarna, trots brister i arbetsmiljö, styrning och ledning. Att få fler att arbeta inom omsorgen är en ödesfråga för verksamheten så vi kommer att lägga mycket kraft på att i möjligaste mån ta tillvara medarbetarnas kompetens i kommunens andra verksamheter, säger Marlen Terrell, socialchef.

Socialnämnden tar ställning till förslaget på sitt sammanträde den 14 juni. Om nämnden beslutar enligt förslag föreslås förändringarna träda i kraft från och med den 1 januari 2024. Från att beslut fattas i nämnden till dess att ny organisation träder i kraft kommer fokus att ligga på kommunikation och dialog med medarbetare, fackliga företrädare samt brukare och deras anhöriga.

Kontakt

Christina Sönnergren

ordförande i socialnämnden
kommunalråd
08-520 688 52
christina.sonnergren@nynashamn.se