20 nov 2020

Kommunens åtgärder till följd av covid-19

Undrar du vad skolan, förskolan, äldreomsorgen, med flera gör till följd av covid-19 och för att minska smittspridningen? Här får du en överblick av de åtgärder kommunen vidtagit just nu.

Nynäshamns kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är med. Kommunens krisstab och krisledning är fortsatt aktiverade och har möten varje vecka.

På kommunens samlingssida www.nynashamn.se/coronavirus uppdateras information om hur kommunens verksamheter påverkas och vilka åtgärder som tas för att minska smittspridningen.

Övergripande

Samtliga förvaltningar arbetar med kontinuitetsplanering och åtgärder för att säkra bemanningen framöver. Respektive verksamhet är ansvarig för att själva göra lokala riskbedömningar och anpassa åtgärderna efter deras speciella förutsättningar. Generellt för alla verksamheter är uppmaningar om att hålla distans i den mån det går, att ha god handhygien och att stanna hemma vid symtom. De verksamheter som kan arbetar hemifrån och kommunhusets personalmatsal samt gym är stängda. Utöver detta är ett centralt beredskapslager för skyddsutrustning under uppbyggande om de ordinarie beställningsvägarna tar slut.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen har en rekommendation om besöksstopp införts och kommunens covid-19 avdelning är aktiverad. Alla medarbetare får löpande vidareutbildningar inom basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning och smittförebyggande arbetssätt och all personal använder korrekt skyddsutrustning i alla kontakter med boenden. Medarbetare som ger vård och omsorg till brukare som bor på covid-avdelningen har ingen kontakt med andra brukare för att minimera risken för smittspridning. Antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen är begränsat. Provtagning av medarbetare och brukare är generös, och verksamheterna har regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm och Vårdhygien.

Rosengårdens äldrecentrum och restaurang är stängd.

Funktionshinderområdet

Inom funktionshinderområdet pågår ett löpande arbete med att säkerställa att rätt skyddsutrustning används på rätt sätt och i rätt situationer. I boendena sker aktiviteter fortsatt individuellt och med digitala lösningar för att bland annat hålla kontakt med anhöriga och vänner.

Daglig verksamhet jobbar fortsatt med att anpassa verksamheterna och arbetsuppgifterna utifrån rådande läge. Under hösten har daglig verksamhet fått en viktig arbetsuppgift med att tillverka besöksvisir till kommunens vård- och omsorgsboenden.

Barn och utbildning

Verksamheterna inom barnomsorg och skola har olika förutsättningar beroende på lokaler och storlek på barn- och elevgrupper. Lokala anpassningar av övergripande rekommendationer är därför nödvändiga. Kontakta berörd rektor för att få ytterligare information om insatser i aktuell verksamhet.

Förskola

Flertalet åtgärder har satts in för att minska kontakten mellan medarbetare och föräldrar för att minimera risken för smittspridning. Hämtning och lämning av barn sker i möjligaste mån utomhus och om möjligt lämnas barn inte över direkt från famnen. Antal vårdnadshavare i hallar har begränsats och handsprit finns då tillgängligt. Tillfälligt ändrade vistelsetider för barn med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar har införts. Om smitta skulle uppstå under finns skyddsutrustningskit tillgänglig som en förebyggande åtgärd.

Grundskolan och grundsärskolan

Precis som i förskolan sker hämtning och lämning av barn i möjligaste mån utomhus och antal vårdnadshavare inomhus begränsas. Personal uppmanas att i den mån det går undvika större samlingar av elever och aktiviteter som inkluderar närkontakt samt att om möjligt förlägga viss verksamhet utomhus. Alla eventuella föräldramöten har ställts in. Utvecklingssamtal och personalmöten hålls digitalt. Städrutiner har utökats och åtgärder för minskad smittspridning i matsalar har införts.

Kulturskolan

Även Kulturskolan uppmanar föräldrar att hämta och lämna barn utomhus. Alla gruppverksamheter där tryggheten inte kan garanteras har tills vidare lagts vilande. All personal har informerats om vikten av rengöring av instrument och andra ytor. Mindre rum för enskild undervisning eller små grupper har utrustats med transparenta skärmar mellan elever och lärare.

Gymnasiet

Nynäshamns gymnasium bedriver just nu ett rullande schema med fjärrundervisning för en årskurs i taget. Skolan uppmanas att i den mån det går undvika större samlingar av elever och elever informeras om det egna ansvaret för minskad smittspridning. Informations- och föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal och personalmöten sker digitalt. Städrutinerna har utökats och åtgärder för minskad smittspridning i matsal har införts.

Vuxenutbildning

Vid sidan av andra hygien- och avståndsåtgärder har Campus Nynäshamn begränsat antal elever i undervisningsgrupperna och alla möten sker digitalt.

Kultur och fritid

Ung fritid har anpassat sin verksamhet och förlagt majoriteten av aktiviteterna utomhus. Återkommande insatser görs för att påminna ungdomarna om vikten av god handhygien och att hålla avstånd.

Simhallen i Ösmo är stängd för allmänheten och gruppverksamheter för vuxna. Biblioteken är stängda för fysiska besök. Allmänhetens åkning i ishallen är inställd. Kommunens föreningar hålls löpande informerade om läget och gällande rekommendationer.

Företag och föreningar

Kommunen har infört ett stödpaket till lokala företag som bland annat innebär att vissa avgifter är slopade. Kommunens hyresgäster kan ansöka om anstånd med betalning av hyres- och arrendeavgifter och kommunen möjliggör hyres- och arrendereducering under begränsad tid. Kommunens företagslotsfunktion har utökats till att även omfatta rådgivning för företag kring olika stöd som nu ges till följd av covid-19.

Text: Åsa Ericsson/Emma Ny

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?