Sök
25 mar 2021

Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas

Södertörns brandförsvarsförbund avslutar i dag torsdag räddningsinsatsen vid avfallshögen i Kagghamra. I samband med det informeras markägaren och verksamhetsutövaren om behovet av fortsatta åtgärder.

– Vi har idag träffat markägaren och informerat om att vår insats är avslutad. Vi har också informerat om vilka behov av åtgärder som återstår för att hindra att det åter uppstår en akut situation likt den vi hade när vi kom till platsen i december. Högen är nu täckt av sand och rökutvecklingen har bromsats så vårt mål med insatsen har uppnåtts. Därmed kan vår insats avslutas, men bränderna inuti högen är sannolikt inte släckta, säger tillförordnad räddningschef Max Ekberg.

Räddningstjänstens arbete

I mitten av februari hade räddningstjänsten täckt stora delar av avfallshögen med sand på ett sådant sätt att det inte är någon akut risk för skrev, det inte längre syns någon rök och risken för en plötsligt accelererande brandutveckling eliminerats. Mot bakgrund av det har räddningsledaren nu beslutat om att räddningsinsatsen avslutas.

Räddningsledaren bedömer att det pågår glödbränder i de kvarvarande massorna, men kan inte uppskatta hur lång tid det tar att släcka dem.

– Vi önskar och hoppas att markägaren nu kommer att göra vad han kan för att undvika miljöskador och avhjälpa uppkomna skador. Men vi kommer också från kommunen ha en aktiv insats på platsen, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun skriver så här på sin webbplats om de åtgärder som de vidtar och har vidtagit:

  • Kontinuerliga mätningar av temperaturen i högen. Vid en mätning den 23 mars konstaterades en temperatur på cirka 79 grader, vilket tyder på att det fortsatt är risk för spridning av branden.
  • Bevakning av högen genomförs regelbundet för att säkerställa att sandtäcket inte skadats eller att rök inte uppstår.
  • Kommunen genomför miljötekniska undersökningar av hur mark och vatten påverkats och påverkas av branden i avfallshögen. Därför gör vi provtagningar av grundvatten i sex punkter samt provtagning av ytvatten och tar markprover. Vi behöver mer information om vilka ämnen som kan läcka ut från högen och hur stora risker för spridning det är. Det kommer behöva utföras fler provtagningar och analyser innan vi exakt vet hur stor miljöpåverkan avfallshögen har på miljön.
  • Även luften har undersökts och kommer fortsatt att undersökas.
  • Länsstyrelsen samordnar myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Förutom expertis är den provtagning som görs i det rökdrabbade området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

På Botkyrka kommuns webbplats finns mer information om detta.
Södertörns brandförsvarsförbunds information.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?