Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

08 jan 2021

Samlad information om branden i Kagghamra

Södertörns brandförsvarsförbund har täckt avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun, som brunnit och spridit ohälsosam rök under flera veckor. Högen är täckt med sand och det syns i dagsläget inte någon rök. Den 25 mars avslutade räddningstjänsten sin insats och har i samband med det informerat markägare och verksamhetsutövare om behovet av fortsatta åtgärder. Södertörns brandförsvarsförbunds samt Botkyrka kommuns information om det.

Botkyrka kommun uppger att det fortfarande kan förekomma flyktiga gaser efter att branden är täckt. Det gör att rekommendationerna om luftrenare som Botkyrka kommun tidigare gått ut med kvarstår.

Sidan uppdaterad 8 april.

Allmänna rekommendationer

Om det fortfarande sipprar ut rök från avfallshögen kan det förekomma relativt höga halter av föroreningar i den vilket gör att man kan uppleva svidande ögon, huvudvärk och påverkan på andningsvägarna. Botkyrka kommuns allmänna rekommendationer gäller därför fortsatt.

De rekommendationerna är:

 • Om rök uppstår bör känsliga personer i närheten undvika utomhusvistelse och ansträngande aktivitet. Övriga bör begränsa sin vistelse utomhus och vid besvär hålla sig inomhus.
 • Brandrökens innehåll av gaser (flyktiga organiska ämnen) innebär att boende kan uppleva besvär även inomhus, i de fall rökhalterna utomhus är höga. Boende inom tre kilometer från Kagghamra som upplever besvär rekommenderas använda luftrenare i sina sovrum.

Med känsliga personer menas i detta sammanhang:

 • Personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i andningsvägarna.
 • Barn upp till 18 år.
 • Personer över 70 år.
 • Gravida och ammande kvinnor.

Även övriga personer bör begränsa vistelse utomhus och vid besvär hålla sig inomhus med dörrar, fönster och ventilation stängda. Om man har en underliggande hjärt-, kärl,- eller andningsvägssjukdom och upplever ökade besvär bör man rådgöra med sin behandlande läkare om åtgärder.

Bedömningen från experterna är att det är relativt osannolikt att hälsan påverkas på lång sikt.

Källa: Botkyrka.se

Nynäshamns kommuns hantering av händelsen

Nynäshamns kommuns krisledning är fortsatt aktiverad. Vi följer läget noggrant och samverkar med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Botkyrka kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och länsstyrelsen för att få klarhet i om det finns någon risk för långvarig påverkan på djur och natur och vilka åtgärder som i så fall kan behöva vidtas.

Sedan 28 december har Nynäshamns kommun fortlöpande informerat om branden i bland annat sociala medier och på nynashamn.se. Vi har knackat dörr vid några tillfällen, bland annat lördag 6 februari för att berätta om rekommendationen att de som bor inom en radie av tre kilometer från branden bör ha luftrenare i sovrummet.

Mätningar av luft, vatten och mark

Ända sedan starten har Botkyrka kommun löpande mätt och analyserat partiklar från röken i luften men även andra ämnen, så kallade flyktiga organiska ämnen. Nynäshamns kommun har kompletterat med egna mätningar i Stutby och Segersäng. Läs mer under rubriken Mätningar och analyser av luften.

Botkyrka kommun har även tagit vattenprover samt markprover. Även här kommer Nynäshamns kommun komplettera med egna mätningar. Läs mer under Mätningar och analyser av vatten och mark.

Utlåning av luftrenare

Den 6 februari gick Botkyrka kommun ut med en rekommendation om att alla hushåll inom en radie på 3 kilometer från branden, som känner besvär av röken bör ha luftrenare i sina sovrum. Med anledning av detta tog Nynäshamns kommun beslutet att låna ut luftrenare till de hushåll som omfattas.

Om du bor inom en radie av 3 kilometer från branden kan du kontakta kommunens Kontaktcenter för att anmäla intresse för att låna luftrenare. Ring 08-520 680 00 elle mejla kontaktcenter@nynashamn.se  

Krav på luftrenare

De luftrenare som rekommenderas finns att köpa på vanliga vitvaruhus och ska ha följande tekniska funktioner:

 • HEPA-filter (HEPA-silent är okej, men inte andra fejkvarianter).
 • Kolfilter.
 • Ej joniserande eller elektrostatisk teknik (dock finns det Blueair som ändå är okej).
 • CADR-värde över 300 M3/timme.
 • Dimensionerad för minst 15 kvadratmeter.

Kommunens nyheter relaterade till branden i Kagghamra

Ventilationsrådgivning

Om du har besvär av röken från branden inne i din bostad kan du behöva se över din ventilation. Nynäshamns kommun erbjuder telefonrådgivning kring ventilationsfrågor. Innan du ringer kan du ta del av våra frågor och svar om ventilation nedan. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss för att boka rådgivning.

Frågor och svar om ventilation

Här finns vanliga frågor och svar kring ventilation och vilka åtgärder man som fastighetsägare kan sätta in. Tänk på att huset i normalfallet ska ventileras. Längre perioder utan ventilation innebär att fukt och dålig luft ansamlas i huset. Åtgärderna ska därför bara (om möjligt) användas i kortare perioder. Håll koll på vindriktningar och se till att vara uppdaterad på information från räddningstjänsten.

Hur kan jag förhindra att röken kommer in i huset?

Du behöver stoppa flödet av uteluft in till bostaden – hur du gör det beror på vilken typ av ventilationslösning du har. Se mer i frågorna nedan.

Hur kan jag veta hur luften kommer in i just mitt hus?

Oftast sker det genom friskluftsventiler (uteluftsventiler). Dessa återfinns ovanför/under fönster, bakom elementen eller i ytterväggarna (oftast högre upp på väggarna). De vanligaste ventilerna är spaltventiler vid fönster eller runda eller fyrkantiga ventiler i husets ytterväggar. Stäng dessa ventiler och täta eventuella glipor som kvarstår (känn efter drag när ventilerna är stängda, tejpa/täta vid behov)

Vi har mekanisk ventilation exempelvis en fläkt på taket eller i köket som sköter ventilationen – hur ska jag göra då

Börja med att stänga av dem mekaniska ventilationen. Detta behöver oftast göras i husets elcentral/proppskåp. Brytarna/propparna är numrerade - se efter i elcentralens/proppskåpets gruppschema och slå av brytaren/skruva ut proppen som styr ventilationsfläkten.

Även om du stänger av all mekanisk ventilation uppstår ett visst självdrag när det är vinter och huset är uppvärmt (s.k. skorstenseffekt), det innebär ett visst luftläckage utifrån och huset kan förmodligen inte bli helt tätt.

Observera: Förvissa dig om att all mekanisk frånluftsventilation är avstängd innan du stänger ventiler/tätar glipor mm. I annat fall uppstår undertryck i huset och luft kommer in genom andra otätheter i huset.

Är det något speciellt jag ska tänka på om jag har luftvärmepump?

Luftvärmepumpar värmer endast upp inneluften och tar inte in luft utifrån, kompressordelen (fläkten utomhus) tar med andra ord inte in luft i huset utan fungerar bara som värmeväxlare. Har du en luftvärmepump som stödvärme i huset behöver den inte stängas av. Däremot kan det vara en god idé att kontrollera om genomföringen i ytterväggen är tät (sök efter kalldrag)

Vi har självdrag i huset, vad kan vi då göra för att hindra röken att komma in?

 • Stäng spjäll till eldstäder och i kök (äldre hus/hus med självdrag). Äldre hus brukar även ha en uteluftsintag i skafferiet.
 • Täta ytterdörrar som ni inte använder.
 • Täta öppningsbara fönster.
 • Täta kring vinds- och inspektionsluckor.
 • Tänkt på att när du tätar de större luftintagen i huset kan luftläckage uppstå på nya ställen.
 • Gå runt i huset och känn efter luftdrag/kalldrag, lokalisera luftläckan och täta.

Boka telefonrådgivning

Kommuninvånare som har frågor kring ventilation kan få rådgivning i ventilationsfrågor via telefon. Telefonrådgivningen kan hantera frågor om ventilation i bostadshus, exempelvis hur man gör med mekanisk ventilation så som fläktar eller luftvärmepumpar, eller vilka åtgärder man kan vidta om man har självdrag i huset. 

Telefonrådgivning: 08-520 680 00
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 08.00-15.00

Du kan även mejla till kontaktcenter@nynashamn.se och be om att få bli uppringd av våra ventilationsrådgivare.

Släckningsarbetet

Den 23 december startade Södertörns brandförsvarsförbund och Botkyrka kommun arbetet med olika åtgärdsförslag för att släcka branden. Kontakt togs bland annat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, FOI och Statens geotekniska institut. 

Vecka 3 påbörjade räddningstjänsten aktiva åtgärder för att bland annat minska röken från den pågående branden. I mitten av februari hade räddningstjänsten lyckats täcka avfallshögen med sand på ett sådant sätt att det inte är någon akut risk för skrev, det inte längre syns någon rök och risken för en plötsligt accelererande brandutveckling eliminerats. Mot bakgrund av det avslutades räddningsinsatsen i slutet av mars. Räddningstjänstens information om det.

Räddningsledaren bedömer att det pågår glödbränder i de kvarvarande massorna, men kan inte uppskatta hur lång tid det tar att släcka dem.

Mätningar och analyser av luften

Botkyrka Kommun ansvarar för att mäta och analysera röken från branden för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljön både på kort och lång sikt. Resultaten från de här mätningarna analyseras av utomstående experter och Botkyrka kommun publicerar både mätresultat och analysresultat på sin webbplats.

De har två mästationer utplacerade inom en radie av 900 meter från brandplatsen. Mätningarna visar att under branden, när vinden låg på mot mätstationerna, uppmättes höga partikelhaler och även förhöjda halter av flera olika ämnen under enskilda dagar. När högen nu är täckt är bedämningen att partikelutsläppen har upphört och utläppen av gaser och ångor har minskat påtagligt, men Botkyrka kommun fortsätter göra mätningar för att säkerställa detta. Botkyrkas information om luftmätningarna.

Bedömningen från experterna är att det är relativt osannolikt att hälsan påverkas på lång sikt.

Nynäshamns kommun hade veckorna 6-7 egna mätstationer i Stutby och Segersäng som mätte om det fanns partiklar i luften. Resultaten visade på väldigt låga halter av partiklar även när röken låg på från branden. Partiklar kan uppstå vid flera olika källor, exempelvis vid nedbrytning av vägbanor på grund av dubbdäck, vedeldning och som i det här fallet bränder då bland annat sot och metallpartiklar kan uppstå. Mätstationerna är borttagna då det inte längre är någon rökutveckling från avfallshögen.

Mätningar och analyser vatten och mark

Botkyrka kommun har tagit vatten och jordprover från området omkring brandplatsen i Kagghamra. Det är en första del i en vidare utredning för ett fortsatt arbete med vattenfrågan för att minimera miljökonsekvenserna av branden. Den sammanlagda bilden är att det finns saker att göra men att det inte handlar om någon omfattande påverkan på miljön. Där förhöjda halterna förekommer, kan åtgärder behöva vidtas men halterna är inte akut giftiga.

I rapporten konstateras att det i nuläget inte med säkerhet går att säga vilka föroreningar som härrör från branden eller från sophögen. Flera föroreningar kan komma från andra källor. För att få en klarare bild behövs kompletterande prover tas, både på flera ställen och vid olika tidpunkter framöver.

Nynäshamns kommun kommer att ta tre olika prover – grundvattenprov, markprov och ytvattenprov – för att mäta hur nedfall från röken har påverkat mark och vatten i vår kommun. Grundvattenprovet kommer att tas i en brunn nära brandplatsen. Markproverna tas på tre olika platser där rökpåverkan bedöms ha varit störst i Nynäshamns kommun och ytvattenprovet tas i Grindsjön. Vi är snart klar med upphandlingen av det företag som ska genomföra provtagningen med målet att provernas tas i mitten av april.

Vi har även gjort ett så kallat nollprov i vattentäkten Gorran som förser Sorunda med kommunalt dricksvatten. Ett uppföljande vattenprov kommer att tas i september.

Här finns mer information om undersökningarna.

Informationsmöten om Branden i Kagghamra

Informationsmöte 4 februari

Botkyrka kommun höll ett informationsmöte om branden i Kagghamra som särskilt vände sig till vårdnadshavare till elever och barn på skolor och förskolor i Botkyrka, men alla som var intresserade var välkomna att följa mötet. Se mötet i efterhand.

Presskonferens 22 januari

Botkyrka kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund höll fredagen den 22 januari en gemensam direktsänd presskonferens om branden. Se presskonferensen här i efterhand.

Informationsmöte 14 januari

Kommunen arrangerade ett digitalt informationsmöte torsdagen 14 januari. Representanter från Botkyrka kommun och räddningstjänsten medverkade och svarade på frågor om branden i Kagghamra. Se mötet i efterhand.

Webbplatser med samlad information om branden

Från Botkyrka kommun

Från Räddningstjänsten

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om branden, röken, rekommendationer, mätningar, Nynäshamns kommuns hantering, mer mera. På Botkyrka kommuns webbplats finns ytterligare frågor och svar.

Frågor om branden, röken och släckningsarbetet

Vad är status kring branden?
I mitten av februari hade räddningstjänsten täckt stora delar av avfallshögen med sand på ett sådant sätt att det inte är någon akut risk för skrev, det inte längre syns någon rök och risken för en plötsligt accelererande brandutveckling eliminerats. Mot bakgrund av det beslutade räddningsledaren om att avsluta räddningsinsatsen 25 mars. Räddningstjänstens information om det.

Är branden helt släckt nu?
Räddningstjänsten bedömer att det pågår glödbränder i de kvarvarande massorna, men kan inte uppskatta hur lång tid det tar att släcka dem.

Varför släckte de inte branden med vatten?
Vid ett släckningsarbete med vatten i november visade en analys att släckvattnet innehöll tungmetaller, arsenik och dioxiner. Det släckvattnet sögs upp men vatten kan alltså ha en negativ miljöpåverkan – och kan även skapa mer rök.

Var röken farlig?
Botkyrka kommun har två mätstationer nära brandplatsen för att kunna mäta partiklar och kväveoxider i röken. Resultat visar att vindriktningen är en avgörande faktor för koncentrationen av rökföroreningar i luften. Där vinden ligger på från brandplatsen har ohälsosamma halter av partiklar och måttliga halter av kvävedioxider uppmätts. Där vinden inte ligger på från brandplatsen har låga halter uppmätts.

Vad var det som brann?
Främst byggavfall.

Frågor om mätningar

Vilka luftmätningar gör Botkyrka kommun?
Botkyrka kommun har två mätstationer nära avfallshögen för att kunna se hur mycket partiklar, sot och kväveoxider röken innehåller samt hur lång dessa sprider sig. Resultaten visar att vindriktningen är en avgörande faktor för koncentrationen av rökföroreningar i luften. Där vinden ligger på från brandplatsen har ohälsosamma halter av partiklar och måttliga halter av kvävedioxider uppmätts. Där vinden inte ligger på från brandplatsen har endast låga halter uppmätts. På den här sidan publicerar Botkyrka löpande resultaten från mätningarna.

Gör Nynäshamns kommun egna luftmätningar?
Ja, veckorna 6-8 hade vi egna mätstationer i Stutby och Segersäng som mätte om det fanns partiklar i luften. Resultaten visade på väldigt låga halter av partiklar även när röken låg på från branden.

Gör Botkyrka kommun några mätningar av vatten?
Botkyrka kommun har utfört vattenanalyser i Kaggfjärden, Kagghamraån och grundvatten. Botkyrka kommun tar även nya prover i Kagghamraån nu när högen är helt övertäckt. Här kan du ta del av analysrapporten.

Gör Nynäshamns kommun egna mätningar av vatten?
Ja, vi ska ta tre olika prover - grundvattenprov, markprov och ytvattenprov - för att mäta hur nedfall från röken har påverkat mark och vatten i vår kommun. Grundvattenprovet kommer att tas i en brunn nära brandplatsen. Markproverna tas på tre olika platser där rökpåverkan bedöms ha varit störst i Nynäshamns kommun och ytvattenprovet tas i Grindsjön. Vi är snart klar med upphandlingen av det företag som ska genomföra provtagningen med målet att provernas tas i mitten av april. 

Vi har även gjort ett så kallat nollprov i vattentäkten Gorran som förser Sorunda med kommunalt dricksvatten. Ett uppföljande vattenprov kommer att tas i september.

Har det gjorts någon mätning av flyktiga organiska ämnen (gas)?
Ja, Botkyrka kommun har gjort mätningar av flyktiga organiska ämnen som är mer komplicerade att mäta än partiklar. De mätningarna gjordes av ett internationellt expertteam nära brandplatsen eftersom det är mest utslagsgivande. Här kan du läsa om resultatet.

Frågor om rekommendationer

Vad ska man göra om vinden ligger på?
Botkyrka kommun rekommenderar att känsliga personer vistas inomhus och undviker ansträngande aktiviteter. Med känsliga personer menas personer med hjärt- eller kärlsjuklighet eller med sjukdomar i andningsvägarna. Likaså barn upp till 18 år, personer över 70 år samt gravida och ammande kvinnor. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.

Botkyrka kommun rekommenderar även att den som känner obehag ska vistas inomhus med fönster och luftintag stängda. Om man har hjärt-, kärl,- eller andningsvägssjukdom och upplever ökade besvär bör man rådgöra med sin läkare om åtgärder. Bedömningen från experterna just nu är att det är relativt osannolikt att hälsan påverkas på lång sikt.

Det finns även rekommendationer om luftrenare – se frågor och svar längre ned.

Kan elever och förskolebarnen vara ute och leka?
Nynäshamns kommun har sedan branden startade rekommenderat skolor och förskolor att vara inomhus om röken är besvärande.

Varför evakueras inte människor och djur?
Bedömningen är och har hela tiden varit att det inte finns akut behov av evakuering. När det gäller djur finns det ett långtgående ägaransvar att själv kunna lösa förflyttning av djur, uppger Södertörns brandförsvarsförbund.

Det är ännu för tidigt att säga vilken långsiktig påverkan branden kommer att ha på djur och natur. Via länsstyrelsen har ett antal expertmyndigheter så som Jordbruksverket och Livsmedelsverket aktiverats för att göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Det arbetet pågår just nu.

Var ska man vända sig för problem med djur?
Om du har frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, regler kring tillfälliga uppstallningar med mera, är det i första hand till Länsstyrelsen du ska vända dig.

Länsstyrelsen har ansvar för kontroll av djurhållningar. Observera att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller. Vänd dig till veterinär om ditt djur blir sjukt. Kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Frågor om luftrenare

Nynäshamns kommun lånar ut luftrenare, varför då?
En analys den 5 februari visade på så kallade flyktiga organiska ämnen i röken vilket gjorde att experten som Botkyrka kommun anlitar anser att de som känner besvär av röken inomhus bör överväga att ha luftrenare i sitt sovrum som en extra försiktighetsåtgärd. Rekommendationen gäller hushåll i en radie av tre kilometer från brandplatsen.

Vilka hushåll omfattas av erbjudandet?
Vi lånar ut luftrenare till boende som är folkbokförda i kommunen inom en radio av tre kilometer från brandplatsen. Botkyrkas expert rekommenderade luftrenare till hushåll i en radie av en kilometer från branden men som en extra försiktighetsåtgärd erbjuder både vi och Botkyrka kommun luftrenare till alla inom tre kilometers avstånd.

Var ska luftrenaren placeras?
Rekommendationen gäller luftrenare i sovrummet.

Hur ska den som vill låna luftrenare göra?
Vi har ”knackat dörr” hos alla berörda invånare samt lämnat skriftlig information om hur de ska göra om de vill låna luftrenare.

Avfallhögen är helt täckt med sand - ska man ändå använda luftrenare?
Enligt Botkyrka kommun kan det fortfarande förekomma flyktiga gaser efter att branden är täckt. Det gör att rekommendationen om luftrenare kvarstår.

Frågor om Nynäshamns kommuns hantering

Hur ser Nynäshamns kommun på det som händer?
Branden i Botkyrka kommun är komplicerad och drabbar tyvärr invånare i flera kommuner, däribland Nynäshamn. Vi följer händelseutvecklingen noggrant eftersom branden påverkar vår kommun och våra invånare. Vi samarbetar med Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund och har kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund, Botkyrka kommun och Länsstyrelsen. Vi ingår även i en arbetsgrupp med representanter från närliggande kommuner och som leds av Botkyrka kommun. Kommunens krisledning är aktiverad.

Hur informerar ni kommunens invånare?
Informationen till våra invånare sker via den här samlingssidan, på Facebook och via mejl. Vi har också vid flera tillfällen besökt boende i området närmast Kagghamra med syftet att höra de boendes upplevelser, säkerställa att de vet var det finns information och samtidigt ge den information vi har om branden, rökutvecklingen och de rekommendationer som finns.

Uppföljning

Finns det någon handlingsplan och uppföljning efter det att branden är släckt?
Så här skriver Botkyrka kommun på sin webb: "Vår plan nu är att vi ska ha en väl fungerande ordning när Räddningstjänsten lämnar över ansvaret för högen. Till att börja med är det viktigt att undersöka om högen faktiskt går att flytta eller om det fortfarande pågår förbränning inne i högen. Vi genomför även inledande miljötekniska undersökningar av hur mark och vatten påverkats och påverkas av branden i avfallshögen. Därför genomför vi provtagningar av grundvatten i sex punkter samt provtagning av ytvatten och tar markprover. Vi behöver mer information om vilka ämnen som kan läcka ut från högen och hur stora risker för spridning det är. Det kommer behöva utföras fler provtagningar och analyser innan vi exakt vet hur stor miljöpåverkan avfallshögen har på miljön."

På vilket sätt kommer det att kontrolleras vilka konsekvenser för boende och djurens hälsa det blivit i närområdet och i anslutande områden?
Så här skriver Botkyrka kommun på sin webb: "Kommunen gör regelbundet mätningar av vatten och luft. Kommunen presenterade den 20 februari resultaten från de första vattenproverna från området omkring brandplatsen i Kagghamra. I den preliminära rapporten med provresultaten finns även rekommendationer till kommunen för åtgärder. Det här är den första delen i ett vidare arbete med vattenfrågan för att minimera miljökonsekvenserna av branden. Den sammanlagda bilden är att det finns saker att göra, men utifrån den information vi har idag så står vi inte inför någon omfattande påverkan på miljön. Arbetet fortgår och kommunen samarbetar också med länsstyrelsen och andra experter på området för att undersöka påverkan på djur och miljö".

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?