Sök

Förbättrat företagsklimat

Utifrån mål och "Strategi för ett bättre företagsklimat" gör kommunen insatser och aktiviteter som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagarna. Dessa finns samlade i en handlingsplan som presenteras här.

Utan företagen stannar Nynäshamn. Därför ska hela kommunorganisationen aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för företagen och överträffa deras förväntningar vad gäller bemötande, service och attityd.

Förutsättningar för företagsamhet

Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Nynäshamns kommun. Fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i småföretagen och genom engagemang och investeringar driver företagen viktig samhällsutveckling.

Prioriterade insatser:

Pågående arbete

Det här har vi genomfört

 • Skapat verksamhetsmark för handel, kontor och småindustri i Björsta.
 • Startat ett mark- och fastighetsägarnätverk som ska öka möjligheten att möta förfrågningar gällande tillgänglig mark och lokaler för företagsetablering.
 • Skapat fler verksamhetstomter i Vansta verksamhetsområde.
 • Skapat fler verksamhetstomter i Kalvö industriområde.

Pågående arbete

 • Samarbete med Brottsofferjouren för att hjälpa och stötta brottsutsatta företagare.
 • Arbeta för att öka Nyföretagarcentrums närvaro i Nynäshamn samt verka för fler eller alternativa stöd för blivande och nya företagare.

Det här har vi genomfört

 • Ökad tillgänglighet till företagslotsen.
 • Pilotprojekt där tillväxtföretag erbjudits affärsutvecklingsprogram via Almi.
 • Företagarträff kring brottslighet som företagare utsätts för och hur vi kan skapa ett tryggare Nynäshamn för företagare och deras anställda.
 • Startat en företagarpanel för att samla in synpunkter, tankar och idéer från näringslivet i Nynäshamns kommun.
 • Bli Digital - en företagarträff med syfte att öka företagens digitala kompetens.
 • Företagarträff med fokus på världsläget och ekonomin.
 • Etablerat en företagslotsgrupp för att kunna ge företag samlad information och service från olika delar av kommunens organisation vid ett enda möte.

Pågående arbete

 • Presentation av alla kommande upphandlingar via webben.
 • Ta fram film i samarbete med Upphandling Södertörn med grundläggande information om upphandling.

Det här har vi genomfört

 • Dialogmöte med Svenskt näringsliv om företagens syn på upphandling
 • Tjänstepersoner som ofta genomför upphandlingar har fått utökade kunskaper genom utbildning.
 • Företagarträffar för att informera om kommande upphandlingar och om vad man som företag kan göra för att kunna vara med och slåss om ramavtalen.
 • Upphandling Södertörn, kommunpolitiker och näringslivsavdelningen deltog i Företagarnas frukostmöte för diskussion kring offentlig upphandling.
 • Förändringar i inköpen till offentliga måltider vilket ökar andelen lokal mat.
 •  

Pågående arbete

 • Nynäshamns UF-företag bjuds in att medverka vid näringslivsavdelningens Frukostklubbar för att presentera sig själva och sina företag och för att få råd och möjlighet att skapa kontakter.
 • Utöka samarbetet med Mentor Sverige för att få företag och skola att mötas.

Det här har vi genomfört

 • Rotary Nynäshamn, samarbetspartner till Ung Företagsamhet (UF) Stockholm 2020, gjorde en lokal insats tillsammans med Nynäshamns gymnasium, för unga entreprenörer i kommunen.
 • Satsningen Unga Entreprenörer genomfördes sommaren 2022 där gymnasieelever fick kunskap och stöd för att starta eget företag inom ramen för sommarjobbssatsningen.
 • Nya metoder har tagits fram för att möta kompetensbristen i arbetslivet. Fokus ligger på utveckling av metoder för lärande på arbetsplatsen.

Pågående arbete

 • Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen som förkortar handläggningstiden.
 • Planeringsavdelningen ska regelbundet träffa och uppvakta regionens och statens trafikaktörer och framföra kommunens krav och önskemål på kollektivtrafik och infrastruktur.
 • Ta fram planprogram för hamnområdet
 • Förslag till ny översiktsplan har tagits fram där bland annat potentiella ytor för nya verksamhetsområden och solcellsparker pekas ut.

Det här har vi genomfört

 • Informationsträff för företagare om detaljplanearbetet, etapp 1 ”Hallängen” i Ösmo.
 • Kartläggning genomförd av hur tiden för samhällsbyggnadsprocessens alla delar kan kortas.
 • Samrådsmöten för översiktsplanen har genomförts runt om i kommunen.
 • Branschträff för byggaktörer arrangerades där intresserade aktörer träffade ansvariga tjänstepersoner och fick en presentation av kommande utvecklingsplaner. Hölls i november 2022.

Pågående arbete

 • Kommunen stödjer, via LEADER Stockholmsbygd, ett projekt för att öka fågelturismen på Landsort.
 • Kommunen stödjer, via LEADER Stockholmsbygd, ett projekt som ska skapa en webbportal där destinationen Landsort, dess turismaktörer och utbud av turistiska produkter visas.
 • Kartläggning av behov hos landsbygdsföretag kring deras förutsättningar för digital transformation. Projektet kommer att resultera i en tydlig bild av hur behovet av stöd ser ut.

Det här har genomförts

 • Två webbinarier kring små och medelstora företags möjligheter med hjälp av digitala verktyg.
 • Branschträff med tema hur lokala smaker och produkter kan nå fler, genom samverkan i gröna näringar.
 • Innovationsstöd genom workshop och rådgivning tillsammans med Coinnovate, inom ramen för EU-projektet Tre skärgårdar.
 • Pilotprojekt med Stockholm Archipelago där företag samverkat i produktutveckling.
 • Viltvecka 47 genomfördes med syfte att lyfta vilt som klimatsmart livsmedel. Gjordes i samarbete med bland annat LRF och lokala företag.

Pågående arbete

Det här har vi genomfört

 • Tydliggjort erbjudandet till företagen kring att ta emot människor från arbetsmarknadsenheten för praktik, arbetsträning eller anställning.
 • Skapat en e-tjänst där företagare enkelt kan anmäla intresse för att ta emot en praoelev.
 • 27 st Bryggeritekniker har utbildats på Campus Nynäshamn för att kompetensförsörja näringslivet. Examen togs i februari 2022.
 • 13 st Solenergitekniker har utbildats på Campus Nynäshamn för att kompetensförsörja näringslivet. Examen togs i juni 2022.
 • Inom projektet Växtkraft Södertörn erbjöds kostnadsfri kartläggning av kompetensbehov samt kompetensutveckling av anställda i företag i branscherna detaljhandel, besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar, som drabbats hårt av coronapandemin.

Pågående arbete

 • Näringslivsavdelningen, tillsammans med politiker genomför löpande företagsbesök för att stärka dialogen mellan företagare och kommunen och öka förståelsen för varandras verksamheter.

Det här har vi genomfört

 • Näringslivsavdelningen har anordnat företagarträffar i olika former för att ge möjlighet till nätverkande och skapa affärsmöjligheter.

Serviceinriktad myndighetsutövning

Kommunorganisationen ska uppfattas som en serviceinriktad och kommunikativ myndighet. Det finns ingen motsättning mellan att vara myndighet och agera rådgivande. Om vi underlättar för företagen att lyckas, så skapar vi förutsättningar för bättre samhällsservice.

Prioriterade insatser:

Pågående arbete

 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) håller branschworkshops inför nya tillsynskampanjer.

Det här har vi genomfört

 • Bättre och enklare information och vägledning kring tillstånd och tillsyn för livsmedelshantering och servering av alkohol, via webben.
 • Kortat kön till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds servicetelefonen samt kvalitetssäkrat tjänsten genom att stärka teamet som bemannar telefonen.
 • Bättre och enklare information och vägledning kring bygglov via webben.
 • Bygglovsenheten har upphandlat en digital bygglovmodul som ska innebära en förenklad ansöknings- och prövningsprocess för kommunens invånare och företagare.
 • Bygglovsenheten har digitaliserat bygglovsprocessen.

Pågående arbete

 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (Smohf) inspektörer ska delas in i olika kategorier, så att de mest komplexa ärendena sköts av de mest seniora inspektörerna. De juniora inspektörerna ska få utökad guidning för att säkerställa att kunskapsbanken hela tiden byggs upp i organisationen.

Det här har vi genomfört

 • Insatser för att öka tillgängligheten genom fokus på att minska antalet återsamtal, med andra ord färre samtal som slussas runt eller kopplas åter till kontaktcenter.
 • Skapat rutin för omedelbar information till företag om de får en ny handläggare hos Smohf.
 • En e-tjänst för bygglov har införts där man enkelt kan ansöka, följa sitt ärende och ta del av beslut.

Pågående arbete

 • Öka tillgängligheten genom fokus på att minska antalet återsamtal, med andra ord färre samtal som slussas runt eller kopplas åter till Kontaktcenter.
 • Utbildning för anställda kring tillgänglighet och service.
 • Externa kommunikationsinsatser för att förklara komplicerade processer kopplade till kommunorganisationen på ett enkelt sätt.
 • Förtydliga och förenkla informationen till Södertörns miljö- och hälsoförbunds (Smohf) kunder inför, under och efter besöket hos företaget.
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inför fler digitala tjänster.
 • Dialog med företagarföreningar för fördjupad förståelse för betygen för serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd som får lägst betyg i NKI-undersökningen Insikt.

Det här har vi genomfört

 • Kortat tiden från det att företag lämnat meddelande till dess att de får svar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
 • Säkrat att insatstiden för att åtgärda fel i vår offentliga utebelysning är maximalt en vecka efter anmält fel. Om felet är allvarligt och utgör en fara ska det åtgärdas omgående eller inom en timme.
 • Bygglovsenheten har utökat telefontiden för bygglovskoordinatorerna.
 • Ny, enklare och tydligare webbplats www.nynashamn.se
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har infört efterhandsdebitering.
 • Förtydligat och förenklat information om vad Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds avgifter omfattar och hur de är uppbyggda.
 • Samlat in synpunkter och vittnesmål om kommunens service och bemötande som blivit underlag för förbättringsarbete.
 • Föreläsning kring serviceinriktad myndighetsutövning och företagens förutsättningar.
 • Workshop kring serviceområdena från NKI-undersökningen Insikt, samt fler frisvar för att identifiera vilka förändringar vi behöver göra i vår service och vårt bemötande.
 • Bygglovsenheten har rekryterat personal inom områden som är komplicerade.
 • Bygglovsenheten har utvecklat sitt arbetssätt ”med kunden i fokus”. Bjudit in företag till samtal för att ta emot erfarenheter, synpunkter och förslag.

Pågående arbete

 • Bygglov ska förbättra sin service genom att bjuda in företag till möten för diskussion och rådgivning inför bygglovsansökningar.

Det här har vi genomfört

 • Kommundirektören har startat en intern styrgrupp för näringslivsfrågor bestående av förvaltningschefer, näringsliv- och planeringschefer för att sätta fokus på företagsfrågor.
 • Representanter för våra myndighetsområden har medverkat vid olika företagarträffar för att svara på frågor och samla in synpunkter.
 • Startat en intern arbetsgrupp för näringslivsfrågor.
 • De mest komplexa bygglovsärendena tas omhand av de mest seniora och erfarna handläggarna.

Platsens attraktivitet

Alla ska känna till Nynäshamns bästa sidor. Vårt platsvarumärke är vårt rykte, hur människor uppfattar Nynäshamn. Det är avgörande för om människor vill flytta hit och då företagen ska rekrytera.

Prioriterade insatser:

Det här har vi genomfört

 • Näringslivsavdelningen har utökat kommunikationen kring pristagarna från Näringslivets Galafest och deras lyckade satsningar och inspirerande arbetssätt.
 • Entreprenörer i Nynäshamn har lyfts i kampanjen "Nynäshamn - en plats för livet".
 • Kommunikation kring nya utbildningar och lyckad samverkan med näringslivet.
 • Ny kampanj inför sommaren 2022

Pågående arbete

 • Lyfta Nynäshamn som ort för företagsetableringar genom att uppdatera säljmaterial och öka kommunikationen.

Det här har vi genomfört

 • Kampanj har genomförts för att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun som ett attraktivt mål för besökare, invånare och potentiella inflyttare.
 • Kampanj har genomförts för att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun genom våra fantastiska entreprenörer och eldsjälar.

Pågående arbete

 • Kommunikation om framgångar i skolorna, till exempel resultat, initiativ, tävlingar och satsningar. Det är minst lika viktigt att lyfta framgångarna som att ärligt presentera våra utmaningar.

Pågående arbete

 • Stadsmiljöavdelningen ska identifiera och genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att gå och cykla i kommunen genom att bygga bort hinder i trafikmiljön:
  • Skapa mittrefug och förhöjning av GC-överfarten på Maria Barkmansväg
  • Asfaltering av gång- och cykelbanor för att ta bort ojämnheter
  • Renovera trapp och gångväg vid Videgatan
  • Tillgänglighetsanpassa och skapa timglashållplatser respektive mittrefug vid gång- och cykelvägskorsningen på Maria Barkmansväg

 • Stadsmiljöavdelningen ska genomföra åtgärder för att öka känslan av trygghet i den offentliga miljön:
  • Belysning av gång- och cykelväg på Hasselstigen, mellan Videgatan och Guldbröllopsstigen
  • Belysning av gång- och cykelväg mellan Villagatan och Hammarhagsvägen
  • Belysning av gång- och cykelväg mellan Telegrafen/Grönviksvägen och Stathmosvägen

 • Näringslivsavdelningen ska tillsammans med Stadskärneföreningen arbeta för att QM-certifiera vår samverkan. QM är en standardiserad kvalitetsmärkning.

Det här har vi genomfört

 • Genom ny detaljplan för fastigheten Apotekaren 24 skapat förutsättningar för fler bostäder i Nynäshamns centrum och således ett större kundunderlag.
 • Dialog med fastighetsägare i centrala Nynäshamn om utveckling av stadskärnan.
 • Samla in tankar och förslag på hur stadskärnan kan utvecklas. Det görs genom en enkät till företag och allmänhet.
 • Tagit fram förslag på vilket sätt den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad behöver ändras för att i centrala Nynäshamn skapa betydande utveckling av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor.
 • Utbyggnad av cykelbanor och separering av gång- och cykelbanor samt förhöjda korsningar på Nynäsvägen.
 • Breddning av gångbanan utmed Frejgatan med minskad körbanebredd och avsmalning vid gångpassager samt vid korsning.

Pågående arbete

 • Stöd för besöksnäringsföretagens produktutveckling och paketering.
 • Ta fram en "verktygslåda" för besöksnäringsföretagen, för att de ska kunna utveckla sina verksamheter och locka nya kunder.
 • Marknadsföring av varumärket Stockholms skärgård.

Det här har vi genomfört

 • Tagit fram material och kampanj för endagsbesökare.
 • Företagarträff tillsammans med besöksnäringsföretag.

Kontakt

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: