Information om tillstånd och tillsyn

Här finns information om olika tillstånd som du kan ansöka om hos Nynäshamns kommun. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta kommunens företagslots.

Alkohol- och serveringstillstånd

Serverings- och tobakstillstånd, anmälan av folköl och tobak och e-cigaretter hanteras från den 1 maj 2020 av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF.

På SMOHF:s webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Användade av allmän plats

Det krävs tillstånd från polisen om du vill använda en offentlig plats för till exempel torghandel, uteservering, evenemang samt om du vill gräva eller schakta i kommunens mark. Vi rekommenderar att du tar kontakt med kommunens trafiktekniker innan du söker tillstånd hos polisen.

Vad är offentlig plats?

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Tillstånd kan behövas även om marken är privat, till exempel kan andra människor behöva utnyttja privat mark för genomfart.

Det här kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Försäljning
  • Torgplats
  • Placering av container eller byggsäck
  • Placering av byggnadsställning
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd
  • Insamling av pengar

Torghandel och torgplats

Platser för torghandel finns på Fredsgatan mellan Centralgatan och Stadshusplatsen, på Malmtorget och på Ösmo torg. Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Ta kontakt med kommunens trafiktekniker.

Kontakt

Lena Helin
trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Uteservering

En uteservering ska som regel anslutas direkt till fasaden och får vara lika lång som restaurangen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Uteserveringen ska placeras så att minst 2,0 meter gångbana lämnas mellan gata och uteservering eller fasad och uteservering.

Uteserveringarna är en del av gatumiljön och stadens uterum och bör därför placeras direkt på trottoaren.

Serveringen ska vara tillgänglig för alla och därför alltid ha en anordnad plats för rullstol. Utrymmet där rökning är tillåten bör begränsas för att ge plats åt icke

Beroende på hur uteserveringen utformas kan det i vissa fall krävas bygglov. Kontakta kommunens bygglovshandläggare för besked.

Bassängbad

Tillstånd och tillsyn över de bassängbad i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som är till för allmänheten eller som används av många människor sköts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Brandfarliga varor

För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd. Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver dels på hur stor mängd brandfarliga varor som du totalt planerar att hantera.

Information och tillstånd ansöker du om hos Södertörns Brandförsvarsförbund.

Bygga eller riva

Kommunen hanterar alla frågor som rör vad du får bygga, riva eller göra vid när det gäller mark. I våra bygglovsguider kan du enkelt se vad som gäller för just dig och ditt projekt.

Djur och lantbruk

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) sköter tillsyn av lantbrukens användning av gödsel och bekämpningsmedel samt störande djur som långvarigt skällande hundar.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet när det gäller tillstånd och tillsyn för djurstallar och djuranläggningar som hunddagis, katthem och cirkus.

Vill du ha nötkreatur, grisar, får och getter eller höns ska du anmäla det till Jordbruksverket.

Eldningstillstånd

Kommunen har bestämmelser kring vilka veckor du får elda.

Vill du elda övrig tid eller till Valborg ska du kontakta Södertörns brandförsvarsförbund.

Evenemang

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för att arrangera ett evenemang.

Nynäshamns kommun välkomnar evenemang och ser gärna att både större och mindre arrangemang av såväl lokal, regional, nationell som internationell karaktär arrangeras för att kunna bidra till att öka Nynäshamns konkurrenskraft som besöksmål.

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för till exempel torgplats, uteservering, evenemang. Läs mer under Användande av allmän plats här ovan.

Kontakt

Evenemangslotsgruppen
evenemangslots@nynashamn.se

Rikard Andersson
gästhamnschef
08-520 739 31
rikard.andersson@nynashamn.se

Nina Munters
tf. näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Explosiva varor

För att få inneha, hantera, förvara, köpa och sälja explosiva varor inom Sverige måste du i de flesta fall ha tillstånd. Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på vad din hantering gäller.

På Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar.

Fettavskiljare

En fettavskiljare ser till så att fettet inte går ut i avloppsnätet. De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Innan du installerar fettavskiljare ska du söka tillstånd.

Här hittar du information om hur du går till väga för att välja och installera fettavskiljare.

Hälsoskydd i offentliga miljöer

Vi kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier, medan andra så som frisörer inte är det.

Kemikalier

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ger information om vad som gäller kring hantering av kemikalier, information om cisterner, bekämpningsmedels och årsrapportering köldmedia.

På SMOHF:s webbplats kan du läsa om vad som gäller samt hitta blanketter för anmälan och eller ansökan.

Kortjakt

Viltvårdlaget ordnar i samarbete med Nynäshamn kommun jakter för dig som bor i kommunen och som har vapenlicens och jaktkort.

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finns för att konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel. För livsmedel är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som ansvarar för tillsyn och rådgivning. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Lotteritillstånd

Nynäshamns kommun får bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats innan 31 december 2018, enligt den gamla lagen, gäller dock tillståndstiden ut.

Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Läs mer på lotteriinspektionens webbplats om kommunala lotterier.

Kommunerna ansvarar för ansökningsblanketter

Spelinspektionen tillhandhåller inte ansökningsblanketter eller övriga blanketter som hör till registreringslotterier. De blanketterna tillhandahålls av kommunen. Vänligen kontakta vår föreningssekreterare för mer information.

Kontakt

Sune Hamrin
Föreningssekreterare/föreningssamordnare

Tel 08-520 684 05
sune.hamrin@nynashamn.se

Bestämmelser

Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns att läsa hos Lotteriinspektionen.

Miljöskydd

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Musik

För att spela upp inspelad musik kan det krävas tillstånd. Dessa ansvarar Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) för.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för att underlätta för dem som har svårt att gå och behöver parkera närmare sitt färdmål. Kommunen hanterar din ansökan.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område.

Om du inte äger marken där skylten ska sättas upp måste även markägaren kontaktas för ett godkännande. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Vägverket och/eller från Länsstyrelsen.

Solarium

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt. Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner.

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff:s)

Tobak och ölförsäljning

Den som vill sälja eller servera folköl måste först anmäla detta till kommunen. Detsamma gäller för den som vill sälja tobak.

Serverings- och tobakstillstånd, anmälan av folköl och tobak och e-cigaretter hanteras från den 1 maj 2020 av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF.

På SMOHF:s webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Torghandel

Det finns särskilda platser för torghandel. Platser för torghandel finns på Fredsgatan mellan Centralgatan och Stadshusplatsen, på Malmtorget och på Ösmo torg. Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Ta kontakt med kommunens trafiktekniker för att göra en bokning.

Kontakt

Lena Helin
trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Trafikanordningsplan och grävtillstånd

Den som ska utföra arbete på allmän gatumark kan behöva en godkänd trafikanordningsplan och ett grävtillstånd. Grävtillstånd kan också kallas schaktlov eller schakttillstånd.

Läs mer och ansök om trafikanordningsplan och grävtillstånd här.

Vatten och avlopp

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf)

Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet syftar bland annat till att ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter. Allt för att underlätta fri rörlighet för tjänsteleverantörer som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad.

Tjänstedirektivet i Sveriges Kommuner och Regioner
Frågor och svar om EU:s tjänstedirektiv

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?