Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Förbättrat företagsklimat

Under 2019 tog politikerna i kommunfullmäktige beslut om "Strategi för ett bättre företagsklimat". Under 2020 har kommunorganisationen arbetat med att lyfta fram insatser /aktiviteter som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagarna. Dessa finns samlade i en handlingsplan som presenteras här.

Förutsättningar för företagsamhet

Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Nynäshamns kommun. Fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i småföretagen och genom engagemang och investeringar driver företagen viktig samhällsutveckling.

Prioriterade insatser, just nu:

Tillgänglig verksamhetsmark och lokaler

 • Planenheten ska ta fram ett förslag på hur verksamhetsområdet i Sydvästra Segersäng ska utformas. I maj planeras det för att samla in synpunkter från berörda parter (samråd).
 • Enligt tidsplanen beräknas försäljning av ett utökat Kalvö industriområde sker i slutet av 2020. Planavdelningen tar emot synpunkter från allmänheten (granskning) under första halvåret 2020.
 • Tillväxtavdelningen ska starta ett markägarnätverk för att snabbt och smidigt kunna informera om de förfrågningar som kommer in gällande tillgänglig mark och lokaler.
 • Undersöka och granska regional/nationell aktör att utveckla nordvästra Segersäng, uppstart under året.

Enkelt till företagande

 • Tillväxtavdelningen ska utöka kommunikationen kring alla de stöd och utlysningar som riktar sig direkt till företag från olika myndigheter och organisationer samt hjälpa till med
  matchning av rätt stöd till rätt företag.
 • Företagslotsfunktionen, som hjälper företag med att koordinera och guida i frågor som berör fler myndighetsområden, ska utvecklas under våren för att säkra att frågor inte fastnar och ledtiderna kortas.
  (Egen telefon 08-520 682 00, epost: foretagslots@nynashamn.se)

Hållbar upphandling

 • Upphandling Södertörn genomför fyra träffar under året för att informera om kommande upphandlingar och om vad man som företag bör göra för att kunna vara med och slåss om ramavtalen. De två första träffarna sker i mars och april.
 • Tillväxtavdelningen ska utöka kommunikationen kring aktuella och kommande upphandlingar för att ingen ska missa en upphandling.
 • Upphandling Södertörn, kommunpolitiker och näringslivsenheten ska delta i Företagarnas frukostmöte för diskussion kring offentlig upphandling.
 • De tjänstepersoner som ofta genomför upphandlingar ska få utökade kunskaper genom utbildning. Kommunen blir bättre på upphandling.

Entreprenörskap i skolan

 • Rotary Nynäshamn, samarbetspartner till Ung Företagsamhet (UF) Stockholm 2020, gör en lokal insats tillsammans med Nynäshamns gymnasium, för unga entreprenörer i kommunen.
 • Våra UF-företag bjuds in att medverka vid Tillväxtavdelningens frukostklubbar för att presentera sig själva och sina företag och för att få råd och möjlighet att skapa kontakter.
 • Tillväxtavdelningen ska utöka samarbetet med Mentor Sverige för att få företag och skola att mötas.
 • Campus Nynäshamn driver ett projekt för att ta fram nya metoder för att möta kompetensbristen i arbetslivet. Fokus ligger på utveckling av metoder för lärande på arbetsplatsen.

Samhällsplanering för ett växande näringsliv

 • Mark och exploatering, planavdelningen och näringslivsenheten, har haft en informationsträff för företagare om detaljplanearbetet, etapp 1 ”Hallängen” i
  Ösmo.
 • Planeringsavdelningen och näringslivsenheten ska till hösten
  genomföra en Branschträff för byggaktörer där intresserade aktörer träffar ansvariga tjänstepersoner.
 • Verksamhetsmark prioriteras i samhällsbyggnadsprocessen. Av våra totalt 60 samhällsbyggnadsprojekt är det främst verksamhetsmark som har fått prio 1 och alltså ligger först på tur.
 • I centrala Ösmo planeras det för bostäder likväl som verksamhetslokaler. En viktig princip i planeringen av levande och välmående samhällen.
 • Planeringsavdelningen kartlägger hur tiden för samhällsbyggnadsprocessens alla delar kan kortas.
 • Planeringsavdelningen ska regelbundet träffa och uppvakta regionens och statens trafikaktörer och framföra kommunens krav och önskemål på kollektivtrafik och infrastruktur.

Företagande på landsbygd och i skärgård

 • Vi erbjuder tillsammans med Coinnovate, innovationsstöd genom workshop och rådgivning. (Sker inom EU-projektet Tre skärgårdar.)
 • Näringslivsenheten ska genomföra en branschträff med tema hur lokala smaker och produkter kan nå fler, genom samverkan i gröna näringar.
 • I Nynäshamns kommun pågår just nu 3 projekt på landsbygden och i skärgården utifrån lokala förutsättningar och initiativ, Akvaponisk odling i norra Sorunda,
  Fågelturismsprojekt på Landsort och KIKAprojektet på Landsort.
 • Nynäshamn är en av tre kommuner som fått chansen av Tillväxtverket att kartlägga behov hos landsbygdsföretag och deras förutsättningar för digital transformation. Projektet kommer att resultera i en tydlig bild av hur behovet av stöd ser ut.

Kompetensförsörjning

 • Arbetsmarknadsenheten arbetar för att säkra företagsplatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett verkligt vinn-vinn-koncept för såväl företag som individ. Arbetsmarknadsenheten stödjer företagen i sitt arbete med social hållbarhet och hjälper individer att få en ny chans i arbetslivet.
 • Prao är sätt för dig som företagare att öka kunskapen om och stärka attraktiviteten för just din bransch. Prao är också ett sätt att lära sig mer om nya generationer och deras drivkrafter. Nu kan du som företagare anmäla intresse för att ta emot en praoelev via webben.
 • Campus Nynäshamn erbjuder två yrkeshögskoleutbildningar.
 • Campus Nynäshamn kartlägger behovet av kompetensförsörjning i kommunen i samtal med företagare inom branscher där särskilt stor efterfrågan av ny kompetens finns. De kan i nära samverkan med näringslivet skapa fler utbildningar som matchar företagens behov.

Stimulerande mötesplatser

 • Näringslivsenheten ordnar företagarträffar i olika former för att ge möjlighet till nätverkande och skapa affärsmöjligheter. Hela tolv träffar (Frukostklubbar, tema- och branschträffar) är planerade under våren, lika många eller fler under hösten.
 • Näringslivsenheten, tillsammans med politiker genomför företagsbesök för att stärka dialogen mellan företagare och kommunen och öka förståelsen för varandras verksamheter.

Serviceinriktad myndighetsutövning

Kommunorganisationen ska uppfattas som en serviceinriktad och kommunikativ myndighet. Det finns ingen motsättning mellan att vara myndighet och agera rådgivande. Om vi underlättar för företagen att lyckas, så skapar vi förutsättningar för bättre samhällsservice.

Prioriterade insatser, just nu:

Lätt att göra rätt

 • Bygglovsenheten påbörjar arbetet med att digitalisera bygglovsprocessen.
 • Bygglovsenheten arbetar för att ge bättre och enklare information och vägledning via webben.
 • Smohfs inspektörer agerar coachande/ rådgivande bollplank vid besök hos företag.
 • Smohf arbetar för att ge bättre och enklare information och vägledning via webben.
 • Smohf arbetar för att korta kön till servicetelefonen samt kvalitetssäkrar tjänsten genom att stärka teamet som bemannar telefonen.
 • Smohf håller branschworkshops inför nya tillsynskampanjer.

Professionellt och vänligt bemötande

 • Bygglovsenheten ska förenkla och förtydliga sin kommunikation och information. Fokus läggs på att ha en bra kommunikation med kunder/sökanden under hela processen.
 • Smohfs inspektörer delas in i olika kategorier, så att de mest komplexa ärendena sköts av de mest seniora inspektörerna. De juniora inspektörerna får utökad guidning för att säkerställa att kunskapsbanken hela tiden byggs upp i organisationen.
 • Smohf ska omedelbart informera sina kunder om de får en ny handläggare.
 • Kontaktcenter gör insatser för att öka tillgängligheten genom fokus på att minska antalet återsamtal, med andra ord färre samtal som slussas runt eller kopplas åter till kontaktcenter.

Bättre service

 • Bygglovsenheten utökar telefontiden för bygglovskoordinatorerna.
 • Bygglovsenheten utvecklar sitt arbetssätt ”med kunden i fokus”. De kommer att bjuda in företag till samtal för att ta emot erfarenheter, synpunkter och förslag.
 • Stadsmiljöavdelningen säkrar att insatstiden för att åtgärda fel i vår offentliga utebelysning är maximalt en vecka efter anmält fel. Om felet är allvarligt och utgör en fara ska det åtgärdas omgående eller inom en timme.
 • Smohf ska förtydliga och förenkla informationen till sina kunder inför, under och efter sitt besök hos företaget.
 • Smohf ska förtydliga och förenkla sin information om vad deras avgifter omfattar och hur de är uppbyggda.
 • Smohf utreder möjligheten att göra efterhandsdebitering.
 • Smohf ska korta tiden från det att företag lämnat meddelande till dess att de får svar.
 • Smohf inför fler digitala tjänster
 • Ny, enklare och tydligare webbplats www.nynashamn.se, från och med hösten 2020.

Prioritera företagsärenden

 • Representanter för våra myndighetsområden ska medverka vid olika företagarträffar för att svara på frågor och samla in synpunkter.
 • Kommundirektören startar en intern styrgrupp för näringslivsfrågor bestående av förvaltningschefer, näringsliv- och planeringschefer för att sätta fokus på företagsfrågor.
 • Bygglov ska förbättra sin service genom att bjuda in företag till möten för diskussion och rådgivning inför bygglovsansökningar.
 • Bygglov prioriterar om så att de mest komplexa ärendena tas omhand av de mest seniora och erfarna handläggarna.

Platsens attraktivitet

Alla ska känna till Nynäshamns bästa sidor. Vårt platsvarumärke är vårt rykte, hur människor uppfattar Nynäshamn. Det är avgörande för om människor vill flytta hit och då företagen ska rekrytera.

Prioriterade insatser, just nu:

Kommunicera framgång

 • Tillväxtavdelningen utökar kommunikationen kring pristagarna från Näringslivets Galafest och deras lyckade satsningar och inspirerande arbetssätt.
 • Näringslivsenheten lyfter, i samband med företagsbesök, Nynäshamns näringsidkare och deras framgångar.
 • Campus Nynäshamn kommunicerar nya utbildningar och lyckad samverkan med näringslivet.
 • Näringslivsenheten lyfter nysatsningar inom både näringslivet och kommunorganisationen.

Platsmarknadsföring; kommunorganisation och näringsliv i samverkan

 • Näringslivsenheten tar fram en gemensam kampanj för att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun som ett attraktivt mål för besökare, invånare och potentiella inflyttare. Möjligheter för näringslivet att delta ska erbjudas.
 • Besökscenter driver kommunikationskanalen I Love Nynäshamn där erbjudanden från besöksnäringsföretag lyfts.

Bilden av skolan

 • Tillväxtavdelningen kommunicerar framgångar i skolorna, till exempel resultat, initiativ, tävlingar och satsningar. Det är minst lika viktigt att lyfta framgångarna som att ärligt presentera våra utmaningar.

Levande stadskärnor

 • Stadsmiljöavdelningen ska identifiera och genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att gå och cykla i kommunen genom att bygga bort hinder i trafikmiljön.
 • Stadsmiljöavdelningen ska genomföra åtgärder för att öka känslan av trygghet i den offentliga miljön.
 • Stadsmiljöavdelningen byter ut gammal gatubelysning successivt under året.
 • Näringslivsenheten ska tillsammans med Stadskärneföreningen arbeta för att QM-certifiera vår samverkan. QM är en standardiserad kvalitetsmärkning.

Starkare besöksnäring

 • Näringslivsenheten tar inom ramen för Stockholm Archipelago fram en verktygslåda för besöksnäringsföretagen, för att de ska kunna utveckla sina verksamheter och locka nya kunder.
 • Gästhamnen och Besökscenter agerar värdar och slussar besökare och kunder till Nynäshamns företag.

Kontakt

Nina Munters

tf. näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?