Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrum
Ösmo
Bostäder

Björsta 2:26 m.fl.

Ändring av detaljplanen för Björsta

Ett förslag till ändring av den nu gällande detaljplanen 861 för Björsta 2:26 med flera har upprättats. Planområdet ligger i Björsta mellan Ösmo och Nynäshamns stad. Ärendet är ute på granskning mellan 26 augusti – 14 september 2022.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen till detta är för att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma fastighet. Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. Kravet på friliggande bebyggelse utgår för tre av bostadskvarteren. Tillägg görs även till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är beroende av bullerskydd från ett kvarter planlagt för handel, kontor, småindustri och lager.

Efter samrådet har mindre justeringar gjorts i planförslaget. Villkorsbestämmelse om bygglov har formulerats om och förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen gällande dagvatten och markstabilitet.

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Björsta, norr om Nynäshamn
Vad: ändring av detaljplan

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?