Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrum
Ösmo
Bostäder

Björsta 2:26 m.fl.

Ändring av detaljplanen för Björsta

Ett förslag till ändring av den nu gällande detaljplanen 861 för Björsta 2:26 med flera har upprättats. Planområdet ligger i Björsta mellan Ösmo och Nynäshamns stad. Detaljplanen har nu fått laga kraft.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen till detta är för att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma fastighet.

Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med nya gestaltningsbestämmelser för fasadkulörer. Kravet på friliggande bebyggelse utgår för tre av bostadskvarteren. Tillägg görs till bestämmelse om grundläggning samt till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är beroende av bullerskydd från ett kvarter planlagt för handel, kontor, småindustri och lager.

Ändringen av detaljplanen var utställd för granskning under perioden 26 augusti-14 september 2022. Kommunen har sammanställt inkomna skriftliga synpunkter och bemött dessa i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har förtydliganden av redaktionell karaktär skett i planbeskrivningen bland annat avseende gestaltning och markstabilitet. Förtydliganden har även gjorts i plankartan avseende de tillkommande bestämmelserna rörande gestaltning, exploateringsgrad och grundläggning.

I övrigt har inga förändringar gjorts i plankartan eller planbeskrivningen som inte är av redaktionell karaktär. Detaljplanen har nu fått laga kraft.

Fakta

Var: Björsta, norr om Nynäshamn
Vad: ändring av detaljplan

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sara Standert

projektledare, mark- och exploatering
08-520 688 20
sara.standert@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: