Sök
Nynäshamn centrala
Bostäder

Stadsplan 1

Ändring av Nynäshamns första stadsplan

Ändringen av stadsplan för Nynäshamns stad ska ge bättre skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer och tydligare riktlinjer för framtida byggnation. Planen var ute på samråd 2 mars-19 april 2020.

Nynäshamns stad växer hela tiden och förtätningsintresset är stort både bland nya aktörer. Många vill riva, bygga nytt eller bygga om i området samtidigt som det i den befintliga detaljplanen är otydligt vilka byggnader och miljöer som bör bevaras. Därför har byggnader och kulturmiljöer inventerats och det kulturhistoriska värdet har bedömts.

I det nya förslaget har det tydliggjorts vilka miljöer och byggnader som bör skyddas och var det är lämpligt att bygga. Även höga naturvärden så som skyddsvärda träd pekas ut inom planområdet.

Frågor och svar

Varför har min fastighet fått den högsta skyddsklassen blå (q1). Huset är ju från 40-talet och har aldrig tidigare haft något skydd?

Du har en fastighet, med en huvudbyggnad, på som under årens lopp har genomgått väldigt lite förändringar. Byggnaden är därför ett väldigt bra exempel på hur man byggde under just 40-talet och vilka materialval man använde sig av då. För att en stad ska få ett tidsdjup och vara attraktiv är det viktigt att den avspeglar representativa byggnader ur alla tidsepoker.

Vilken skillnad gör det för mig som har får skyddsbestämmelsen k1 eller k2 utlagd på min fastighet?

Det blir i praktiken ingen skillnad. Varsamhetskravet finns redan i plan- och bygglagen och gäller alltid för alla byggnader som ska genomgå en förändring på något vis. Det vi har gjort i denna plan är att klargöra de kulturhistoriska värdena som en upplysning och rekommendation

Vilka regler gäller inomhus?

Inomhus finns inga restriktioner ur kulturmiljösynpunkt, där gäller de vanliga bygglovsreglerna.

Planområde

Översynskarta över området

Planhandlingar

Förslaget på ny detaljplan är uppdelad i tre delar.

Norra Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Elefanten, Hållaren, Klykan, Malmtäppan, Morkullan, Plinten, Mården, Undulatorn och Vaktberget.

 

Mellersta Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Brage, Haren, Lövlund, Räven, Tallkotten och Vargen.

 

Södra Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Blåsippan, Idun, Järnvägen, Kejsarkronan, Linden, Nornan, Nynäshamn, Trädgårdsmästaren.

 

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Nynäshamns stad
Vad: ändring av Stadsplan 1 för bättre skydd av kulturmiljöer.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: