Sök
Förstora bilden

Flygbild över området från sydväst.

Ösmo
Bostäder

Vidbynäs 1:3 m.fl.

Ändring av detaljplan för skola och förskola i Källberga

Syftet med ändringen i detaljplanen är att möjliggöra för en skola, förskola och idrottshall i Källbergas norra del. Bygget pågår.

Om skolan och förskolan

Den nya förskolan och skolan kommer att drivas av Raoul Wallenbergskolorna. Sammanlagt kommer skolan ha plats för omkring 500 barn och elever från förskoleålder till och med årskurs 6.

Verksamheten kommer att bedrivas i fem olika skolbyggnader – en för förskolan, en för lågstadiet, en för mellanstadiet, en för kök/matsal/rektorsexpedition/bibliotek/specialsalar och en idrottshall. Skolbyggnaderna kommer att vara i två våningsplan med ganska låg taklutning.

Verksamheterna kommer att drivas i enligt med Raoul Wallenbergskolornas koncept ”skolan mitt i byn” och kommer att starta sin verksamhet i augusti 2024.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Förslaget till detaljplaneändring var ute på samråd 12 juli-23 augusti 2022. Samråd innebär att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget. Under samrådet inkom inga yttranden som har krävt att planförslaget ändras, endast ett fåtal förtydliganden har behövt göras i planbeskrivningen.

Den 20 september 2022 antogs detaljplaneändringen av samhällsbyggnadsnämnden. Tre veckor senare, den 13 oktober 2022, vann detaljplaneändringen laga kraft och kan nu genomföras.

Fakta

Var: Källberga, Ösmo
Vad: Skola, förskola och idrottshall
Byggaktör: Hoivatilat AB
När: augusti 2024

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se

Hanna Hjort Koverberg

projektledare
08-520 682 23
hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se


Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: