Sök
Hand ritar på tavla med en krita
Ösmo
Bostäder

Vidbynäs 1:3 m.fl.

Ändring av detaljplan för skola och förskola i Källberga

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för ett större skolområde i Källberga än vad som tidigare planerats. Källberga är beläget cirka 1,5 kilometer sydost om Ösmo. Aktuellt planområde ligger i den norra delen av Källberga.

Markanvändningen inom en del av planområdet ändras från bostäder till skola, förskola och samlingslokal. Där markanvändningen tidigare var uppdelad med en del för skola/förskola respektive en del för samlingslokal har en ändring gjorts så att hela planområdet innefattar samtliga användningarna. Även en vändplan i angränsning till skolans norra del kommer nu att ingå i skolområdet.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Förslaget till detaljplaneändring var ute på samråd 12 juli-23 augusti 2022. Samråd innebär att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget. Under samrådet inkom inga yttranden som har krävt att planförslaget ändras, endast ett fåtal förtydliganden har behövt göras i planbeskrivningen.

Eftersom inga synpunkter med invändningar mot planförslaget inkom har detaljplaneändringen kunnat handläggas med begränsat standardförfarande, som innebär att momentet granskning i planprocessen kan uteslutas.

Den 20 september 2022 antogs detaljplaneändringen av samhällsbyggnadsnämnden. Tre veckor senare, den 13 oktober 2022, vann detaljplaneändringen laga kraft och kan nu genomföras.

Fakta

Var: Källberga, Ösmo
Vad: Ändring av detaljplan för Vidbynäs 1:3 m.fl., skola och förskola i Källberga
Byggaktör: Källberga Mark AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se

Hanna Hjort Koverberg

projektledare
08-520 682 23
hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se


Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: