Sök
Illustration av planerad byggnation vid Nynäsgårds station
Ösmo
Trafik och infrastruktur

Källberga

Gång- och cykelbro till Källberga

En ny gång- och cykelbro ska förbinda Källberga med Ösmo på ett trafiksäkert sätt. Bron ska gå över Muskövägen och därefter ansluta till Sittestavägen och bro över väg 73.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Sittesta 2:55 m.fl. i Källberga. Källberga ligger cirka 1,5 kilometer sydost om Ösmo. Aktuellt planområde ligger i den norra delen av Källberga.

Syftet med detaljplanen är främst att skapa en säker gång- och cykelvägförbindelse mellan Källberga och Ösmo, genom att möjliggöra för en gång- och cykelbro över Muskövägen. Den nya gång- och cykelbron ska gå från Källberga och Svärtings gata i söder och i norr ansluta till Sittestavägen. Från Sittestavägen och vidare norrut nås Ösmo via den befintliga ”Hästbron” som sträcker sig över väg 73.

Syftet med detaljplanen är även att komplettera Källberga skola och bykärna med bland annat idrottshall och möjlighet för kommersiell och offentlig service.

Genomfört samråd

Förslaget till ny detaljplan var utställt för samråd 7–28 oktober 2022. Under ett samråd får organisationer, myndigheter och sakägare som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att gå igenom och bemöta de synpunkter som inkom under samrådet. Synpunkterna kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter och förslaget ställs ut för granskning. Efter granskningen kan justeringar behöva göras i planförslaget innan det slutligen antas. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och kan genomföras.

Fakta

Var: Källberga, Ösmo
Vad: detaljplan för en ny gång- och cykelbro i Källberga
Byggaktör: Källberga Mark AB

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Linnéa Widholm

planarkitekt
08-520 682 24
linnea.widholm@nynashamn.se

Hanna Hjort Koverberg

projektledare
08-520 682 23
hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se


Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: