Karta över Ösmo med pendeltågsstation, markanvisat område och centrum utmärkta.
Ösmo
Verksamhetsmark

Vansta 5:603

Markanvisning av Vansta 5:603 i Ösmo

Kommunen inbjuder exploatörer till att vara med i den framtida utvecklingen av Ösmo. Ösmo är kommunens näst största tätort efter Nynäshamn och planeras växa med 700-1400 nya bostäder, butiker, restauranger och mötesplatser. Här finns nu cirka 7000 kvadratmeter ledig verksamhetsmark planerad för småindustri/kontor. Sista dag för anbud var den 19 mars. Vi utvärderar nu de anbud som kommit in.

Området ligger i ett bra strategiskt läge intill länsväg 225 och i närheten av väg 73, vilka är de två viktigaste vägarna i kommunen.

Området är beläget i den sydöstra entrén till Ösmo tätort vilket är ett utmärkt skyltläge för en eventuell verksamhet. Trafikverket planerar att bygga om korsningen vid väg 225 och denna entré för att göra den säkrare och för att klara av en ökad trafikmängd i framtiden. På andra sidan väg 225 planeras en drivmedelsstation och fordonstvätt.

Kommunen önskar att en framtida exploatering inom det markanvisade området ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av Ösmo. Kommunen lägger stor vikt vid utformning av en god och hållbar livsmiljö samt estetisk utformning och anpassning till befintlig bebyggelse och kulturmiljö.

Markanvisat område

Markanvisningsområdet är beläget i Ösmo, 4,5 mil söder om Globen och cirka 1 mil norr om Stockholm Norvik hamn och Nynäshamns hamnar. Avståndet till riksväg 73 är cirka 1,5 kilometer, och länsväg 225 som leder till Södertälje ligger direkt angränsande området.

Området är 6747 kvadratmeter och består av oexploaterad naturmark bevuxen med träd. Omkringliggande bebyggelse karaktäriseras främst av bostäder i form av villor och i närheten finns en skola. Området trafikeras med en busslinje som knyter an till Ösmo centrum där det finns livsmedelsbutiker och annan service samt fram till Ösmo station som ligger beläget 1 kilometer från området. Väster om området, precis utanför fastighetsgränsen, går idag en gång- och cykelväg för allmänheten. Öster om området ligger Ösmo IP med bland annat en fotbollsplan som är mycket populär.

Marken är detaljplanelagd för småindustri/kontor i detaljplan S216. Troligtvis har en utredning för uppförande av en drivmedelsstation tidigare gjorts i området men att marken visade sig ha för låg bärighet för markförlagda cisterner och tung trafik. En lättare typ av industri passar därför bättre här. Troligen är de geotekniska förutsättningar minder bra med anledning av att SGUs jordartskarta visar på lera/silt på platsen och Länsstyrelsen har pekat ut området som en lågpunkt för vattenflöden.

Ingen geoteknisk undersökning har genomförts för det aktuella området.

Vansta 5:603 sett från södra sidan av fastigheten.

Vansta 5:603 sett från södra sidan av fastigheten.

Ösmo centrum. Foto Johan Gustafsson

Ösmo centrum

Ösmo pendeltågsstation

Ösmo pendeltågsstation

Buss

Ösmo station

Markanvisningsmetod

För den aktuella markanvisningen tillämpas anbudsförfarande. Det innebär att kommunen utannonserar den aktuella markanvisningen på kommunens hemsida och alla som vill är välkomna att inkomma med anbud på det markanvisade området.

Anbudet ska innehålla:

  • Företagets organisation och historik
  • Kontaktpersoner och firmatecknare
  • Skiss med beskrivning av förslaget, exempelvis situationsplan, fasadritning etcetera.
  • Affärsidé för förslaget (förvaltning etcetera) samt redovisning för hur man avser att förhålla sig till kommunens önskan om särskild vikt avseende arbetstillfällen, estetisk utformning och anpassning till befintlig kulturmiljö.
  • Referensobjekt
  • Förslag på hur gång- och cykelvägen ska hanteras
  • Tidplan
  • Anbudspris per kvadratmeter mark

Kommunen kommer att utvärdera anbud löpande och fastslå markanvisning till den aktör som enligt kommunens bedömning möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av ovanstående anbudsinnehåll samt föreslaget markpris. Beslut om markanvisning fattas av Kommunstyrelsen efter förslag från mark- och exploateringsenheten.

Pris och anbud

Pris: enligt anbud.

Datum: sista dag för anbud var den 19 mars. Vi utvärderar nu de anbud som kommit in.

Skicka anbud till kommunstyrelsen@nynashamn.se och ange "Anbud markanvisning KS/2018/0153/253" i ämnesraden

eller via post till:

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet "Anbud markanvisning KS/2018/0153/253"

Handlingar

Generellt om markanvisning i Nynäshamns kommun

Efter beslut om markanvisning tecknar kommunen markanvisningsavtal med utvald byggaktör. Avtalet ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförandeavtal för exploateringen. Genomförandeavtalet reglerar i detalj parternas rättigheter och skyldigheter angående markförvärv och exploateringens genomförande. Efter erhållet bygglov i enlighet med genomförandeavtalet tecknas köpeavtal.

Kommunen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna begära in relevant underlag för att göra denna bedömning. Om anbudsgivaren har haft eller har pågående exploateringsprojekt med kommunen kommer det i bedömningen att beaktas hur väl aktörens samarbete med kommunen fungerat samt hur väl aktören har levererat utifrån överenskomna avtal och målsättningar.

Inlämning av anbud till kommunen innebär att handlingarna är offentliga handlingar. Kommunen ges rätt att, utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare, ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen på ett sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler efter att markanvisningen har skett.

Denna markanvisning faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättning till respektive anbudsgivare.

Fakta

Var: Ösmo.
Vad: markanvisning på mark detaljplanelagd för kontor/småindustri.
Områdets storlek: 6 747 kvadratmeter.
Pris: anbud.

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Emma Höglund

projektledare, mark- och exploatering
08-520 682 38
emma.hoglund@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?