Sök
Flicka med ljust hår som lutar sig över skolbok
Segersäng
Kommunal service

Själv 5:187

Markanvisning för skola i Segersäng

Fram till den 25 november 2022 pågick en markansvisning med anbudsförfarande för byggandet av en ny skola i centrala Segersäng. Markanvisningen är avslutad och just nu pågår en utvärdering.

Skola i två våningsplan

Nynäshamns kommun vill tillgodose efterfrågan av en ny skoltomt i Segersäng och bidra till att få fram ett intressant och genomförbart byggnadsprojekt av skola med god arkitektur i linje med gällande detaljplan och översiktsplan. Eftersom kommunen har identifierat ett intresse av en skola, framförallt för de lägre årskurserna, i området bjuder kommunen nu in företag till en markanvisning för att etablera en skola i området.

Den aktuella detaljplanen pekar ut en skola i området i två våningsplan. 

Genom väl genomtänkta kriterier för markanvisningen önskar kommunen säkerställa en säker, tillgänglig och tilltalande plats för barn och unga, och som även kan utgöra en naturlig mötesplats för hela lokalsamhället.

En vy över delar av bebyggda delar av Segersäng, i närheten av området för markanvisningen.

Ett populärt område i Nynäshamns kommun

Segersäng är ett populärt område i Nynäshamns kommun som består till stora delar av enbostadshus samlade som en traditionell by i direkt koppling till Nynäshamn och Stockholm via pendeltåg. Kommunens intentioner är att området ska fortsätta utvecklas och Segersäng är i gällande översiktsplan och markstrategi utpekad som utvecklingsort för ny bebyggelse.

Området för markanvisningen är 46 296 kvadratmeter. Området består idag av stora delar skog och är relativt plan i en omgivande terräng som kan betecknas småskuren. Marken är obebyggd men delar används idag som parkering, skateramp och fotbollsplan. Det är idag ett stort tryck på befintlig fotbollsplan så yta för lek och idrott önskas därför inte bli mindre än idag.

Genom området rinner ett större vattendrag, Tärnån, som bland annat ansluter till sjön Tärnan, norr om Segersäng.

Planområdet ligger centralt i östra delen av Segersängs tätort - inom den av kommunen ägda fastigheten Själv 5:187. Den aktuella detaljplanen (DP 789) pekar ut en skola i området i två våningsplan. 

Planområdet

Fastigheten Själv 5:187 i Segersäng.

Fakta

Var: östra delen av Segersängs tätort
Vad: skola
Byggaktör: avgörs via markanvisning
Sista dagen för inlämning: 25 november 2022
Sista datum för frågor: 16 november 2022
Markanvisningsområde: fastigheten Själv 5:187
Storlek på området: 46 296 kvadratmeter
Detaljplan: DP789

Kontakt

Hanna Hjort Koverberg

projektledare
08-520 682 23
hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: