Sök
Segersäng
Kommunal service

Själv 5:187

Markanvisning för skola i Segersäng

Kommunen bjuder in exploatörer att delta i en markansvisning med anbudsförfarande för byggandet av en ny skola i centrala Segersäng. Markanvisningen startar den 25 augusti 2022.

Intressant och genomförbart byggprojekt av skola

Nynäshamns kommun vill tillgodose efterfrågan av en ny skoltomt i Segersäng och bidra till att få fram ett intressant och genomförbart byggnadsprojekt av skola med god arkitektur i linje med gällande detaljplan och översiktsplan. Eftersom kommunen har identifierat ett intresse av en skola, framförallt för de lägre årskurserna, i området bjuder kommunen nu in företag till en markanvisning för att etablera en skola i området. Den aktuella detaljplanen pekar ut en skola i området i två våningsplan. 

Genom väl genomtänkta kriterier för markanvisningen önskar kommunen säkerställa en säker, tillgänglig och tilltalande plats för barn och unga, och som även kan utgöra en naturlig mötesplats för hela lokalsamhället.

En vy över delar av bebyggda delar av Segersäng, i närheten av området för markanvisningen.

Ett populärt område i Nynäshamns kommun

Segersäng är ett populärt område i Nynäshamns kommun som består till stora delar av enbostadshus samlade som en traditionell by i direkt koppling till Nynäshamn och Stockholm via pendeltåg. Kommunens intentioner är att området ska fortsätta utvecklas och Segersäng är i gällande översiktsplan och markstrategi utpekad som utvecklingsort för ny bebyggelse.

Området för markanvisningen är 46 296 kvadratmeter. Området består idag av stora delar skog och är relativt plan i en omgivande terräng som kan betecknas småskuren. Marken är obebyggd men delar används idag som parkering, skateramp och fotbollsplan. Det är idag ett stort tryck på befintlig fotbollsplan så yta för lek och idrott önskas därför inte bli mindre än idag.

Genom området rinner ett större vattendrag, Tärnån, som bland annat ansluter till sjön Tärnan, norr om Segersäng.

Anbudstiden startar 25 augusti 2022

Lämna in anbud genom ett skriftligt original i papperskopia och en digital kopia. Den digitala kopian kan antingen lämnas/skickas till kommunen på en USB-sticka eller mejlas till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet eller ämnesraden i mailet med "Anbud markanvisning skola Segersäng KS/2020/0336/260”.

Planområdet ligger centralt i östra delen av Segersängs tätort - inom den av kommunen ägda fastigheten Själv 5:187. Den aktuella detaljplanen (DP 789) pekar ut en skola i området i två våningsplan. 

Planområdet

Fastigheten Själv 5:187 i Segersäng.

Hur ser elevunderlaget ut för en skola i Sägersäng?

I dagsläget har kommunen en förskola i Segersäng som uppgår till fem avdelningar med totalt 95 barn. Den täcker det uppskattade behovet fram till år 2028. Kommunens uppskattning är att den fulla kapaciteten på befintlig förskola inte kommer att nås med de barn som bor inom Segersäng, utan att barn på angränsande geografiska platser, exempelvis Ösmo, kommer erbjudas platser för att fylla upp avdelningarna. Något kommunalt behov av att bygga ut förskolekapaciteten i område föreligger inte.

I kommunens befolkningsprognos för elever i skolåldern, förskoleklass till och med tredje klass, uppgår antalet barn per årskull till ca 15-25 stycken för att sjunka ner till drygt 10 barn år 2028. Situationen för barn i årskurs 4-9 ser ut på ungefär samma sätt. Idag pendlar 41 elever i grundskoleålder ut från Segersäng till andra kommuner. Samtliga är från fjärde årskurs och uppåt. Det är följaktligen rimligt att förutsätta att så gott som samtliga barn i årskurs F-3 skulle gå i en skola i Segersäng om det fanns en sådan.

En skolas upptagningsområde är svår att avgränsa då många väljer att gå i en skola som inte är given av geografiska skäl. Till exempel går många barn bosatta i Ösmo i Nynäshamns grundskolor. En ny skola i Segersäng skulle sannolikt attrahera barn även utanför Segersäng men då främst de som bor utanför tätorten. Barn som bor i Ösmo lär fortsätta gå i Ösmo då närheten är mycket betydelsefull i yngre åldrar. En F-3 skola i Segersäng försörjer därmed i första hand Segersäng med omnejd med skolplatser.

Det pågår för närvarande inget detaljplanearbete i Segersäng vilket innebär att det sannolikt inte kommer ske någon större förändring av befolkningen de kommande åren. I översiktsplanen är Segersäng utpekad som en av åtta utvecklingsorter.

Vilka tillstånd och riktlinjer behöver vi ta hänsyn till?

 • Erforderliga krav för att erhålla tillstånd från Skolinspektionen ska finnas för skolans verksamhet.
 • Markanvisningen ska bidra till att kommunen får den utveckling som översiktsplanen visar. Hantering av översiktsplanens krav och förutsättningar för området ska tydligt redovisas.
 • Förslaget ska vara i enlighet med detaljplanens bestämmelser för området.
 • Projektet ska följa kommunens gällande riktlinjer för samhällsbyggnad (exempelvis Teknisk handbok, parkeringspolicy, dagvattenpolicy).
 • Projektet ska minst uppfylla Boverkets rekommendationer för skola.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en be­gränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggna­tion.

För den aktuella markanvisningen tillämpas anbudsförfarande. Kommunen tilldelar markanvisningen till den exploatör som bäst motsvarar kommunens kriterier. Alla som vill är välkomna att inkomma med anbud på det markanvisade området. 

Vad ska anbudet innehålla?

 • Företagets organisation och koncernförhållanden samt senaste bokslutet för koncernen.
 • Kontaktpersoner och firmatecknare.
 • UC samt rating-intyg.
 • Verksamhetsidé för förslaget (max 2 A4) där nedan punkter även ska framgå:
  • Avtalad verksamhetsutövare och hur skolan är tänkt att drivas (kommunal drift av skolan är inte aktuell).
  • Redovisning hur stor yta som behövs, hur stor del av fastigheten som önskas förvärvas, samt hur många skolbarn som man planerar för.
  • Redovisning i text och ev. skisser hur angivna Anbudsförutsättningar kan tillgodoses och lösas i planeringsfasen.
 • Referensobjekt, 2 stycken (max 1 A4) varav minst ett på tidigare byggd skola som är pågående alternativt genomförd under de senaste 10 åren.
 • Tidplan.
 • Anbudspris per kvadratmeter mark.

Var ska vi skicka in anbudet?

Lämna in anbud genom ett skriftligt original i papperskopia och en digital kopia. Den digitala kopian kan antingen lämnas/skickas till kommunen på en USB-sticka eller mejlas till kommunstyrelsen@nynashamn.se. Observera att anbudstiden startar den 25 augusti 2022.

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet eller ämnesraden i mailet med "Anbud markanvisning skola Segersäng KS/2020/0336/260”.

Vad händer efter avslutad markanvisning?

Efter att anbudsförfarandet avslutas kommer kommunen att träffa ett markanvisningsavtal med den exploatör som i sitt anbud lämnar det högsta priset för marken, uttryckt i kr/kvm, och som uppfyller förutsättningarna för markanvisningen.

Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under två år förhandla med Nynäshamns kommun om marköverlåtelse- och genomförandeavtal för exploateringen samt om att förvärva aktuellt område. Markanvisningsavtalet som ska tecknas med vinnande aktör ligger som bilaga till denna inbjudan. Markanvisningen följer kommunens Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun.

Efter tecknat markanvisningsavtal följer en planeringsfas för framtagande av nödvändiga utredningar och projekteringar för projektets genomförande och byggnation på och i anslutning till kvartersmark. I planeringsfasen ska de kriterier som står listade under anbudsförutsättningar tillgodoses och uppfyllas. Vinnande exploatör är drivande i denna fas och kommunen deltar genom granskning och godkännande av handlingar samt regelbunden dialog.

Utbyggnad och uppföljning sker sedan i projektets genomförandefas. Det ligger på exploatören att utföra och bekosta nödvändiga åtgärder och tillstånd för projektets genomförande.

Fakta

Var: östra delen av Segersängs tätort
Vad: skola
Byggaktör: avgörs via markanvisning

Kontakt

Sabina Edelman

Mark- och exploateringschef
08-520 688 53
sabina.edelman@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?