Karta över Ösmo med pendeltågsstation, markanvisat område och centrum utmärkta.
Sorunda
Verksamhetsmark

Sunnerby 1:315

Markanvisning i Sunnerby industriområde

Anbudstiden för markanvisning för en mindre tomt i Sunnerby industriområde är nu avslutad och kommunen arbetar vidare med nästa steg.

Industriområdet är ett av kommunens sex verksamhetsområden och ligger beläget i norra Sorunda. Här finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar.

Markanvisat område

Markanvisningsområdet ligger i Sunnerby industriområde i nordvästra Nynäshamn. Ösmo är den närmaste större orten till vilken det är cirka 7–8 km. Till Nynäshamns centrum som är kommunens största ort är det cirka 19 km. I närheten av industriområdet går väg 225 som leder till Södertälje.

Den markanvisade tomten är ca 1713 kvm och består av icke iordningställd mark. Tomten är detaljplanelagd för småindustri. Här tillåts industribyggnader med max två våningar plus möjlighet till inredd vindsvåning. Den väg som går genom området ska eventuellt upprättas som en gemensamhetsanläggning och förvaltas av fastighetsägarna i området.

Angränsande industriområdet finns ett villaområde, en skola och en förskola. Kommunen önskar att en framtida exploatering inom det markanvisade området ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av Sunnerby.

Karta över markanvisat område.

Markanvisningsmetod

För den aktuella markanvisningen tillämpas anbudsförfarande. Det innebär att kommunen utannonserar den aktuella markanvisningen på kommunens hemsida och alla som vill är välkomna att inkomma med anbud på det markanvisade området.

Anbudet ska innehålla:

  • Företagets organisation och historik
  • Kontaktpersoner och firmatecknare
  • Skiss med beskrivning av förslaget, exempelvis situationsplan, fasadritning etcetera.
  • Affärsidé för förslaget (förvaltning etcetera)
  • Tidplan
  • Anbudspris per kvadratmeter mark

Kommunen kommer att utvärdera anbud löpande och fastslå markanvisning till den aktör som enligt kommunens bedömning möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av ovanstående anbudsinnehåll. Störst vikt läggs vid föreslaget markpris. Beslut om markanvisning fattas av Kommunstyrelsen efter förslag från mark- och exploateringsenheten.

Pris och anbud

Pris: enligt anbud.
Datum: anbudstiden är avslutad.

Skicka anbud till kommunstyrelsen@nynashamn.se och ange "Anbud markanvisning KS/2020/0514/260" i ämnesraden

eller via post till:

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet "Anbud markanvisning KS/2020/0514/260”

Handlingar

Generellt om markanvisning i Nynäshamns kommun

Efter beslut om markanvisning tecknar kommunen markanvisningsavtal med utvald byggaktör. Avtalet ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförandeavtal för exploateringen. Genomförandeavtalet reglerar i detalj parternas rättigheter och skyldigheter angående markförvärv och exploateringens genomförande. Efter erhållet bygglov i enlighet med genomförandeavtalet tecknas köpeavtal.

Kommunen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna begära in relevant underlag för att göra denna bedömning. Om anbudsgivaren har haft eller har pågående exploateringsprojekt med kommunen kommer det i bedömningen att beaktas hur väl aktörens samarbete med kommunen fungerat samt hur väl aktören har levererat utifrån överenskomna avtal och målsättningar.

Inlämning av anbud till kommunen innebär att handlingarna är offentliga handlingar. Kommunen ges rätt att, utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare, ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen på ett sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler efter att markanvisningen har skett.

Denna markanvisning faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättning till respektive anbudsgivare.

Fakta

Var: Sunnerby.
Vad: markanvisning av mark detaljplanelagd för småindustri.
Områdets storlek: 1713 kvadratmeter.

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Emma Höglund

projektledare, mark- och exploatering
08-520 682 38
emma.hoglund@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?