Sök
Stationshuset i centrala Nynäshamn

En vy över markanvisningsområdet.

Nynäshamn centrala
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:170, Nynäshamn 2:1

Markanvisning inom stationsområdet i Nynäshamn 

Kommunen bjuder in exploatörer att vara med i utvecklingen av stationsområdet i Nynäshamn. Markanvisningen kommer att genomföras som en markanvisningstävling vilket betyder att det förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav vinner. Markanvisningen startar i augusti/september 2022.

Centralt område i Nynäshamn

Området för markanvisningen är stationsområdet i Nynäshamn. Det är ett centralt område för personer som reser till staden, besökare i hamnen eller för båttrafiken. Servicen i området består idag av en pub, ett café och en mindre hamburgerrestaurang med tillhörande kiosk.

Området ligger i direkt anslutning till infarten för färjetrafiken i Nynäshamn och är också entrén för kryssningsresenärer. I området finns också pendeltågsstation, busstation och infartsparkering.

Pendeltågsstationen i Nynäshamn.

Större publik verksamhet sökes

Markanvisningsområdet är ett skyltfönster för kommunen och viljan är därför att omvandla området för någon typ av publik verksamhet som också förmår att hantera de behov av service som finns för platsen.

Genom markanvisningen söker kommunen en större publik verksamhet - gärna med generösa öppettider. Detta skulle ge mer liv och rörelse i området under kvällstid vilket kan stärka tryggheten i området och till och från stationen eller gästhamnen.

Den centrala placeringen mittemellan hamnen och staden ställer stora krav på samarbete mellan kommunen, exploatör och andra intressenter så att bebyggelsen utformas på ett attraktivt sätt.

Viktiga faktorer är att vägen till centrum blir tydligare, att miljön upplevs som trygg, att exploatörens affärsmöjligheter och intressenternas behov tillgodoses.

Anbudstiden startar i augusti/september

I augusti/september 2022 startar anbudstiden och då kan du kan börja lämna in anbud till kommunen. I din ansökan lämnar du ett skriftligt original i papperskopia och en digital kopia. Den digitala kopian kan antingen lämnas/skickas till kommunen på en USB-sticka eller mejlas till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

En vy över markanvisningsområdet.

Planområdet ligger i stationsområdet i Nynäshamns centrum.

Planområdet

Nynäshamns stationsområde.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en be­gränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggna­tion.

Markanvisning för Nynäshamn stationsområde kommer att ske som en markanvisningstävling vilket innebär att kommunen tilldelar markanvisningen i konkurrens och kommer att avgöras vilken exploatör som kan presentera ett underlag motsvarar nedanstående kriterier. Det förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav och utmaningar som ställs i tävlingsunderlaget vinner markanvisning.

Vad ska anbudet innehålla?

Anbudet ska innehålla:

 • Företagets organisation och koncernförhållanden.
 • Kontaktpersoner och firmatecknare.
 • Skiss med beskrivning av förslaget där framgår hur stor del av området som exploatören avser utnyttja för egen verksamhet och, översiktligt, hur övriga funktioner tillvaratas exempelvis situationsplan, fasadritning med mera.
 • Affärsidé för förslaget (förvaltning etcetera) samt redovisning för hur man avser att förhålla sig till kommunens önskan om generösa öppettider och publik verksamhet samt möjlighet att hantera möjligheten till ökad service som kan uppkomma i området.
 • Förslag på organisation och referensprojekt att uppnå ett gemensamt mål för estetisk utformning, anpassning till befintlig kulturmiljö och övriga utmaningar för projektet.
 • Referensobjekt.
 • Tidplan.
 • Anbudspris.

Lämna in anbud genom ett skriftligt original i papperskopia och en digital kopia. Den digitala kopian kan antingen lämnas/skickas till kommunen på en USB-sticka eller mejlas till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Hur bedömer ni tävlingsförslagen?

Utvärdering av inkomna anbud sker i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning. Kommunen kommer att utvärdera anbud löpande och fastslå markanvisning till den aktör som enligt kommunens bedömning möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av ovanstående anbudsinnehåll samt föreslaget markpris. Beslut om markanvisning fattas av Kommunstyrelsen efter förslag från mark- och exploateringsenheten.

Kommunen verkar för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små, ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom specifika områden. Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag utgår från följande kriterier:

 • Markpriset är en del av urvalskriterierna där kommunen förbehåller sig rätten att även väga in förekommande reservationer i bedömningen.
 • Markanvisningen ska bidra till att kommunen får den utveckling som översiktsplanen visar.
 • Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen skapar förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbar utveckling utifrån de förutsättningar som gäller för respektive projekt. Kommunen lägger stor vikt vid utformning av bostäder och god livsmiljö. Bedömningsgrund är därför även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall även gestaltningsprogram.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och har möjlighet att avvisa inkomna anbud, avsluta markanvisningen för det fall att inget anbud motsvarar kommunens förväntningar samt begränsa markanvisningen både till storlek, omfattning och tid.

Vad händer efter avslutad markanvisning?

Efter beslut om markanvisning tecknar kommunen ett avtal med utvald exploatör. Avtalet ger exploatören ensamrätt att delta i projektet och förhandla med kommunen om genomförandeavtal för exploateringen. I markanvisningsavtalet regleras bland annat vilket markområde som avses samt till exempel bebyggelsens ändamål, volym, detaljplan, tider, allmänna anläggningar och exploatörens deltagande. I avtalet anges förutsättningar för genomförandet samt vad det slutliga marköverlåtelse- och genomförandeavtalet ska reglera. Efter erhållet bygglov i enlighet med genomförandeavtalet tecknas köpeavtal.

Kommunen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna begära in relevant underlag för att göra denna bedömning. Om anbudsgivaren har haft eller har pågående exploateringsprojekt med kommunen kommer det i bedömningen att beaktas hur väl aktörens samarbete med kommunen fungerat samt hur väl aktören har levererat utifrån överenskomna avtal och målsättningar.

Fakta

Var: Nynäshamns station
Vad: Kommersiella lokaler
Byggaktör: avgörs via markanvisning

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Sabina Edelman

Mark- och exploateringschef
08-520 688 53
sabina.edelman@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?