Sök
Ösmo
Kommunal service

Del av Vansta 5:50

Ny förskola vid Viksängens IP i Ösmo

Kommunen planerar för en helt ny konceptförskola intill Viksängens IP i Ösmo som ska ersätta Hallängens förskolas tillfälliga lokaler. Detaljplanearbetet har precis startat. Planen har varit ute på samråd.

Det händer nu

Planen har varit ute på samråd den 28 september-26 oktober 2021. Då har sakägare och allmänhet fått tycka till om planen. Nu bearbetas alla inkomna synpunkter och planen arbetas om. Därefter får sakägare och allmähet återigen tycka till om planen.

Om förslaget

Idag har Ösmo fyra kommunala förskolor: Skogsnibble, Vansta, Hallängen och Breddal. Hallängens förskola är inrymd i tillfälliga lokaler i form av paviljonger. Samtidigt beräknar kommunen att behovet av förskoleplatser i Ösmo kommer att öka ytterligare i samband med att fler bostäder byggs i området.

För att ersätta Hallängens paviljonger planerar kommunen för en helt ny förskola i Ösmo. Den nya förskolan föreslås byggas på del av kommunens fastighet Vansta 5:50 intill Viksängens IP. Berört markområde på Vansta 5:50 är detaljplanelagt som område som endast får användas för idrottsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Området är idag obebyggt och består av ett grönområde.

Konceptförskola i två våningar

Enligt förslaget ska den nya förskolan vara en så kallad konceptförskola med sex avdelningar på två våningsplan. Konceptförskola innebär att den byggs enligt kommunen färdiga koncept för förskolor. Den befintliga Hallängens förskola har idag plats för fyra avdelningar.

Trafikfrågor såsom personalparkering, angöring av leveranser och hämtning/lämning av förskolebarn ska ske i trafiksäker zon. Behovet av exempelvis fartreducerande åtgärder på Körundavägen ska utredas.

Målgruppen för projektet är förskolebarn och föräldrar i kommunen. Projektet berör framförallt de förskolebarn med föräldrar som idag går på Hallängens förskola. Barnets perspektiv är en central del och ska genomsyra hela projektet.

Tidigare arbete

Kommunen har tidigare tittat på möjligheten att bygga den nya förskolan i närheten av Breddals förskola, men planarbetet visade svårigheter att få plats med alla funktioner som en förskola behöver. Därför avslutades planarbetet för den då aktuella detaljplanen Angeln 2 av miljö- och samhällsbyggandsnämnden i maj 2020 och utredning av nuvarande lokalisering startade.

Planområde

Plankarta Vansta 5:50

Samrådshandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: vid Viksängens IP, Ösmo
Vad: förskola
Möjlig byggstart: tidigast 2025
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Elin Elfström

planarkitekt

08-520 688 45
elin.elfstrom@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: