Sök
Ösmo
Kommunal service

Del av Vansta 5:50

Ny förskola vid Viksängens IP i Ösmo

Kommunen planerar för en helt ny konceptförskola intill Viksängens IP i Ösmo som ska ersätta Hallängens förskolas tillfälliga lokaler. Detaljplanearbetet har precis startat. Planen har varit ute på samråd.

Det händer nu

Planen har varit ute på samråd den 28 september-26 oktober 2021. Då har sakägare och allmänhet fått tycka till om planen. Nu bearbetas alla inkomna synpunkter och planen arbetas om. Därefter får sakägare och allmähet återigen tycka till om planen.

Om förslaget

Idag har Ösmo fyra kommunala förskolor: Skogsnibble, Vansta, Hallängen och Breddal. Hallängens förskola är inrymd i tillfälliga lokaler i form av paviljonger. Samtidigt beräknar kommunen att behovet av förskoleplatser i Ösmo kommer att öka ytterligare i samband med att fler bostäder byggs i området.

För att ersätta Hallängens paviljonger planerar kommunen för en helt ny förskola i Ösmo. Den nya förskolan föreslås byggas på del av kommunens fastighet Vansta 5:50 intill Viksängens IP. Berört markområde på Vansta 5:50 är detaljplanelagt som område som endast får användas för idrottsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Området är idag obebyggt och består av ett grönområde.

Konceptförskola i två våningar

Enligt förslaget ska den nya förskolan vara en så kallad konceptförskola med sex avdelningar på två våningsplan. Konceptförskola innebär att den byggs enligt kommunen färdiga koncept för förskolor. Den befintliga Hallängens förskola har idag plats för fyra avdelningar.

Trafikfrågor såsom personalparkering, angöring av leveranser och hämtning/lämning av förskolebarn ska ske i trafiksäker zon. Behovet av exempelvis fartreducerande åtgärder på Körundavägen ska utredas.

Målgruppen för projektet är förskolebarn och föräldrar i kommunen. Projektet berör framförallt de förskolebarn med föräldrar som idag går på Hallängens förskola. Barnets perspektiv är en central del och ska genomsyra hela projektet.

Tidigare arbete

Kommunen har tidigare tittat på möjligheten att bygga den nya förskolan i närheten av Breddals förskola, men planarbetet visade svårigheter att få plats med alla funktioner som en förskola behöver. Därför avslutades planarbetet för den då aktuella detaljplanen Angeln 2 av miljö- och samhällsbyggandsnämnden i maj 2020 och utredning av nuvarande lokalisering startade.

Planområde

Plankarta Vansta 5:50

Samrådshandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

Under samrådet får alla som vill lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet redovisas de synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Därefter justeras och kompletteras planförslaget om det behövs. Detaljplanen ställs sedan ut för granskning och det är då återigen möjligt att skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande. Efter granskningen ska detaljplanen antas. Om planen inte överklagas får den laga kraft och kan därefter genomföras.

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer MSN/2020/0726. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn eller till sbn@nynashamn.se

Fakta

Var: vid Viksängens IP, Ösmo
Vad: förskola
Möjlig byggstart: tidigast 2025
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Elin Elfström

planarkitekt

08-520 688 45
elin.elfstrom@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?