Sök

Bild tagen från byggarbetsplatsen i slutet av april 2023.

Nynäshamn centrala
Kommunal service

Gröndalsskolan

Ny skolbyggnad för lågstadiet på Gröndalsskolan

Vid Gröndalsskolan ska det bli en ny funktionell skolbyggnad för de allra yngsta eleverna på Gröndalsskolan. Den tidigare byggnaden var i dåligt skick och har rivits. Skolbyggnaden kommer ha en kapacitet för 240 elever och cirka 30 medarbetare och planen är att den ska byggas helt i trä. Bygget startade den 8 mars 2022 och beräknas vara färdigt till höstterminens start 2023.

De nya skolbyggnaden ska byggas helt i trä och kommer att bli tillgänglighetsanpassad enligt gällande lagstiftning och krav. Byggnaden kommer också att förses med en solcellsanläggning och ska klara kraven för att uppnå miljöbyggnad Silver, som är en certifiering som innebär att byggnaden överträffar gällande lagkrav och branschstandard ur miljösynpunkt.

Utöver den nya skolbyggnaden kommer även en del av skolgården som idag delas med den befintliga Gröndalsskolan ses över. Bland annat kompletteras skolgården med nya lekredskap och det finns även planer för att bygga en multisportarena.

Bygge pågår

Sprängning och schaktning sker under våren 2022. Därefter påbörjas arbetet med grunden.

Då det är en stor byggnad så det är en hel del material som kommer att levereras till arbetsområdet, framför allt under våren 2022. Det kan därför förekomma en hel del buller och trafik i området.

Arbetena kommer huvudsakligen utföras dagtid på vardagar.

Beräknad tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan förändras.

Tidsplan Gröndalsskolan F-3
TidÅtgärd

Mars 2020

Elever och personal flyttade från Lilla Gröndal till nyrenoverade lokaler i Gröndalsskolan.

Juni 2020

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att beställa återuppbyggnad av Lilla Gröndal.

Augusti 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om medel för återuppbyggnad.

Oktober 2020

Kommunstyrelsen fattade beslut om medel för projektering och bygge av ny skolbyggnad.

Oktober 2021

Upphandling

8 mars 2022

Byggstart

Mars-april

2022

Sprängning

April-juli

2022

Schaktning, grundläggning och bygge av stomme

Hösten 2022

Iordningsställande av mark, fasad sätts på plats, invändiga arbeten

Januari - Mars 2023

Invändiga ytskikt och invändiga installationer

Mars - April 2023

Invändig inredning sätts på plats, invändiga installationer fortsätter och montage av multisportarena

Maj 2023

Injustering av installationer

Juni 2023

Slutbesiktning av skolbyggnaden

Augusti 2023

Inflyttning av verksamheten

Fakta

Var: Gröndalsskolan
Vad: Ny skolbyggnad med plats för cirka 240 elever samt rivning av befintlig byggnad.
Planerad byggstart: Mars 2022
Byggaktör: Sjötorpshus på uppdrag av Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: