Sök
Dekorationsbild
Ösmo
Bostäder

Del av Vansta 5:2, Skogsnibble

Ösmo etapp 2 - 300 nya bostäder, park och förskola

Etapp två i projektet "Utvecklingen av centrala och södra Ösmo" omfattar 200-300 nya bostäder, lokaler, förskola samt offentliga miljöer. Detaljplanen är den andra etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Etapp två omfattar förutom nybyggnation av bostäder i olika bebyggelsetyper så som flerfamiljshus, radhus, kedjehus parhus även nya offentliga miljöer i form av gator, park och natur. Även en ny förskola och lokaler och handel längs med Nyblevägen ingår i etappen.

Etappområdet omfattar cirka 22 hektar och uppskattningsvis kan 200–300 nya bostäder inrymmas här. Området är i vissa delar kraftigt kuperat och det finns både fornlämningar och naturvärden där särskild hänsyn behöver tas. Utredningar behöver också göras avseende till exempel dagvatten, geoteknik, buller med mera. Investeringar i ny infrastruktur krävs.

Kommunen kommer markanvisa tomter för bostäder till byggaktörer.

Planområdet ligger i Ösmo centrum.

Planområdet

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: södra Ösmo
Vad: bostäder, servicelokaler, förskola samt offentliga lokaler.
Boendeform: blandat så som flerfamiljshus, radhus, kedjehus, parhus.
Byggaktör: via markanvisning.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Amalia Tjärnstig

projektledare mark och exploatering
08-520 689 29
amalia.tjarnstig@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: