Sök

Utveckling av centrala och södra Ösmo

Nu utvecklar vi Ösmos centrala och södra delar för att få plats för fler och mer. Här planerar vi för 700-1300 bostäder, butiker, restauranger och platser där man kan mötas och umgås. Arbetet är uppdelat i sex olika etapper och just nu pågår planeringen av den första etappen Hallängen som omfattar Ösmo centrum. Vi arbetar också med utredningar inför bygge av ny skola som ska ersätta Vanstaskolan.

Situationsplaner

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Kommunen har fattat ett inriktningsbeslut och tagit fram en situationsplan med kvarters- och gatustruktur för etapp 1, 3 och 4. Den nya strukturen kopplar på där existerande gator slutar idag. Situationsplanen utgör en grund för projektets fortsatta arbete och för att ta fram detaljplaner.

Fler projekt i Ösmo

Förutom projektet utveckling av centrala och södra Ösmo finns ytterligare bostadsprojekt i Ösmo. Mellan centrum och stationen i Ösmo finns det planer för flerbostadshus med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Den tänkta boendeformen är hyresrätter.

Ett område strax norr om Sara Carolinas torg i Ösmo planeras för cirka 160 hyresrätter och minst två butikslokaler. Tanken är att projektet ska förbättra orienterbarheten mellan Ösmo resecentrum och Ösmo centrum.

Situationsplan

Förstora bilden

Situationsplan

Så ska Ösmo utvecklas

Förtäta inifrån och ut

Vi vill förstärka samspelet mellan bostäder, service och gröna ytor och koppla ihop befintlig bebyggelse med ny. Tätorten ska växa inifrån och ut med högre och tätare bebyggelse nära centrum och kollektivtrafik och lägre och glesare bebyggelse längre ut.

Ett levande centrum

Vi vill ha ett livskraftigt centrum med många olika typer av verksamheter. Fler invånare, tätare bebyggelse och ändrad infrastruktur skapar bättre förutsättningar för både befintlig och ny centrumverksamhet.

Blandade boenden och verksamheter

I Ösmo ska det finnas olika typer av boenden med hög arkitektonisk kvalitet - från flerbostadshus och stadsradhus i centrum till villor med närhet till naturen längre ut. Vårt mål är en blandning av olika ägandeformer som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Det ska också finnas plats för olika typer av verksamheter. Varje kvarter ska fungera som en enhet med blandning av privata och gemensamma rum.

Ta till vara det unika med Ösmo

Det unika med Ösmo ska tas till vara och lyftas fram. Hit hör den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Ösmo kyrka och fornlämningarna. Hit hör också bra tillgång till kollektivtrafik och närhet till natur- och rekreationsområden. Den upplevda lummigheten och tätortens gröna karaktär är en styrka som bör tas tillvara.

Vad händer med Vanstaskolan

Kommunfullmäktige har beslutat att det planeras för bygge av en ny skola som ska ersätta Vanstaskolan. Var den nya skolan ska ligga och i vilken form den ska drivas utreds just nu. På den plats Vanstaskolan ligger idag ska det istället planeras för bostäder och verksamheter.

Vad händer med Nyblevägen

Tanken är att Nyblevägen ska bli en stadsgata liknande Centralgatan eller Nynäsvägen i Nynäshamn med bostäder, butiker och andra verksamheter. Det ska inte uppfattas som en infartsled.

Kommer simhallen att vara kvar?

Projektet har för tillfället inte fått något uppdrag från politikerna att titta på ny placering av simhallen.

Blir det någon ny förskola?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Ska det byggas på fler våningar på husen i centrum?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet. Det beror också på vad fastighetsägarna vill. Kommunen kommer att ha en dialog med fastighetsägarna.

Blir det fler butiker?

Ett av målen är att det ska finnas fler lokaler för näringsverksamhet. Kommunen styr dock inte över vem som ska bedriva verksamhet.

Blir det ett äldreboende?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Hur tar kommunen hand om synpunkter?

De synpunkter som kommunen har fått in är tillsammans med utredningar om till exempel naturvärden och markförhållanden grunden för arbetet med att ta fram förslag på detaljplan.

2006 beslutades om en fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort. Den visar hur Ösmo ska utvecklas på lång sikt och beskriver till exempel var nya bostäder kan byggas, var handel och service bör vara och vilka grönområden som ska bevaras och utvecklas.

2010 beslutades om ett nytt planprogram för Ösmo. Den tar ett samlat grepp på de centrala delarna, stationsområdet och området söder om väg 225.

2010 fick planenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för centrala och södra Ösmo. Då utreddes viktiga förutsättningar för en kommande exploatering och arbetet resulterade i en strukturplan. Syftet med att ta fram en strukturplan var framförallt att tolka, konkretisera och aktualisera det som redovisades genom programhandlingen för att på så sätt underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Strukturplanen blev klar och godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016. I samband med detta avslutades pågående planuppdrag för ett omtag.

Projektet startade om 2018. Som grund för arbetet med att ta fram en ny detaljplan ligger tidigare handlingar, dialoger och utredningar.

Fakta

Var: centrala och södra Ösmo
Antal planerade bostäder: 700-1300
Boendeform: målet är en blandning av olika boendeformer och upplåtelseformer
Markägare: privata fastighetsägare och Nynäshamns kommun
Etapper: sex etapper.
Areal: cirka 100 hektar
Status: detaljplanearbetet för den första etappen Hallängen pågår. Förstudie pågår i etapp 2, ny skola.
Klart: Byggstart för första etappen kan bli tidigast 2025. Hela projektet beräknas ta 15-20 år att planera och genomföra.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: