Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Utveckling av Kalvö industriområde

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Detaljplanen möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter.

Pågår just nu - försäljning verksamhetsmark i Kalvö industriområde

Tre tomter finns nu till försäljning.

.

Kart tre tomter Kalvö

Mycket attraktiv verksamhetsmark

Det är av stor vikt för Nynäshamns kommun att erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Inom den nya detaljplanen finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Inom detaljplanen tillkommer nu kvartersmark som tidigare inte varit detaljplanerad för industrier eller verksamheter. Marken sammanlagt är drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar och utspritt på olika platser i Kalvö industriområde.

Försäljning av mark

Alla som har gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer få information om förutsättningar för kommande försäljningar.

Kommunen avser inte att grovplanera all mark innan försäljning utan den kommer i huvudsak att säljas i befintligt skick.

Kommunens utbyggnadsplaner – ett rejält lyft!

Nu planeras för en omfattande om- och utbyggnad av Kalvö industriområdes gatuutrymme. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare samt bättre för miljön.

  • Ny gång- och cykelbana
  • Ny belysning
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten

Projekteringen är nu färdigställd och sista dagen för entreprenörer att lämna anbud på uppdraget är satt till 8 februari. Klicka på denna länk för att komma till förfrågningsunderlaget.

Vi vill veta vad du tycker om Kalvö industriområde!

Kommunen vill skapa sig en aktuell bild av hur området upplevs så som det är idag innan byggstart. Det är viktigt för kommunen att ha ett noll-värde att utgå ifrån i ett senare skede när mål ska följas upp som är satta för projektet.

Enkäten går att besvara till och med 31 januari 2023 och tar bara någon minut att fylla i.

Besvara enkäten här.

Lantmäteriförrättning

Kommunen har skickat in en ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckningar och fastighetsregleringar enligt den nya detaljplanen. Beslut i förrättningen förväntas tas i mars 2023.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.

Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Simon André

delprojektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.se

Behrang Khakoei

delprojektledare VA-avdelningen
08-520 666 94
behrang.khakoei@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: