Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Utveckling av Kalvö industriområde

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 100 000 kvadratmeter.

Det är av stor vikt för Nynäshamns kommun att erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Inom den nya detaljplanen finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Inom detaljplanen tillkommer nu kvartersmark som tidigare inte varit detaljplanerad för industrier eller verksamheter. Marken sammanlagt är drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar och utspritt på olika platser i Kalvö industriområde.

Försäljning av mark

Alla som har gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer få information om förutsättningar för kommande försäljningar. Projektet räknar med att kunna kommunicera ut mer information under slutet av hösten.

Kommunen avser inte att grovplanera all mark innan försäljning utan den kommer i huvudsak att säljas i befintligt skick.

Kommunens utbyggnadsplaner – ett rejält lyft!

Nu planeras för en omfattande om- och utbyggnad av Kalvö industriområdes gatuutrymme. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare samt bättre för miljön.

  • Ny gång- och cykelbana
  • Ny belysning
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten

Projekteringen är i full gång och beräknas färdigställas under slutet av hösten. Därefter ska en entreprenör upphandlas för att genomföra utbyggnaden.

Lantmäteriförrättning

Kommunen har skickat in en ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckningar och fastighetsregleringar enligt den nya detaljplanen. Beslut i förrättningen förväntas tas i mars 2023.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.


Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?