Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Utveckling av Kalvö industriområde

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Detaljplanen möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter.

Attraktiv verksamhetsmark

Det är av stor vikt för Nynäshamns kommun att erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Inom den nya detaljplanen finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användning och nyttjande av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Inom detaljplanen tillkommer nu kvartersmark som tidigare inte varit detaljplanerad för industrier eller verksamheter. Marken sammanlagt är drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar och utspritt på olika platser i Kalvö industriområde.

Försäljning av mark

Alla som har gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer få information om förutsättningar för kommande försäljningar.

Kommunen avser inte att grovplanera all mark innan försäljning utan den kommer i huvudsak att säljas i befintligt skick.

Kommunens utbyggnad – ett rejält lyft!

Entreprenaden för kommunens omfattande om- och utbyggnad av Kalvö industriområdes gatuutrymme är nu påbörjad och beräknas pågå fram till sommaren 2024. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare samt bättre för miljön.

  • Ny gång- och cykelbana
  • Ny beläggning på befintlig körbana
  • Om- och nydragningar av ledningar
  • Ny belysning
  • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten

Järfälla VA- & byggentreprenad AB (JVAB) är kommunens entreprenör som utför om- och utbyggnaden.

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriet har fattat beslut om avstyckningar och fastighetsregleringar enligt den nya detaljplanen.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde kontaktar du Simon André, 08-520 688 34, simon.a.andre@nynashamn.se, och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.

Skiss över området med placering av nya byggnader.Förstora bilden
Karta över Kalvö industriområde.Förstora bilden

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Simon André

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.se

Fredric Nygren

byggledare Nynäshamns kommun
073-922 30 01
fredric@abelc.se

Stefan Djurisic

delprojektledare VA
070-693 16 80
stefan.djurisic@frankgruppen.se

Stefan Palmqvist

arbetsledare JVAB

076-546 87 77
stefan.palmqvist@jvab.se

Martin Pettersson-Sjöö

produktionsansvarig JVAB

073-862 37 00
martin.pettersson@jvab.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: