Sök

Frågor och svar om Kalvö industriområde

Här lyfts och besvaras frågor kring försäljning, utbyggnad och pågående arbeten som berör intressenter och verksamma i Kalvö industriområde.

Kommunen räknar med att ha byggstart första halvan 2023 och cirka ett års byggtid. Närmare tidplan kommer kommuniceras ut efter att en entreprenör är upphandlad och en gemensam tidplan är satt.

Det blir spännande att se och svaren har vi först efter vi har annonserat och kommit överens med nya köpare. Men generellt kan vi peka på vilken användning av marken som regleras i detaljplanen och de bestämmelser som där anges. Fastigheterna som ska säljas har flera beteckningar: J(industri), K(kontor), Z(verksamheter) och C(restaurang). På boverkets webbplats kan man läsa mer i detalj om vilka verksamheter som inryms i de valda bestämmelserna.

Ja, det kommer märkas i området när kommunens entreprenad kommer igång. Tillfälliga trafiklösningar, avstängningar etc kommer bli nödvändiga. Kommunen kommer informera mer i detalj längre fram i samråd med vår kommande entreprenör.

På sikt kommer det även bli viss påverkan från nya fastighetsägare i samband med deras iordningsställande och byggnation på respektive fastighet.

Vi tror att det kan skapa förutsättningar för företag att planera sin verksamhet långsiktigt. Det kan gälla både för företag som vill utöka befintlig verksamhet så väl som för nya etableringar.

Vi bedömer också att försäljningsprocessen kommer ta sin tid, även om det finns ett stort intresse. Vi ser det som en möjlighet att processerna delvis kan ske parallellt och därför testar vi att lägga ut vissa fastigheter för försäljning redan nu.

Det finns flera anledningar. Vi vill lära oss av processen, kanske kan nästa annonsering se lite annorlunda ut beroende på vilket utfall det blir för de första tomterna gällande exempelvis typ av företag, prisbild med mera.

Vi har också konstaterat att kommunen behöver utföra lite fler utredningar på vissa markområden innan de säljs för att kunna presentera ett tydligt annonseringsunderlag.

Vi har konstaterat att intresset för mark som anmälts till kommunen de senaste åren är betydligt större sett till kvadratmeter än den ytan som vi kan erbjuda i Kalvö. Alltså kan vi inte tillmötesgå alla och erbjuda mark till en fast peng. Vi ser därför att budgivning blir ett tydligt och marknadsmässigt tillvägagångssätt om det visar sig att fler än en aktör lämnar in en kvalificerad köpanmälan på de tomter vi annonserar.

Nej. Utgångspunkten är att fastigheterna säljs i befintligt skick. I det fall entreprenaden får lämpliga överskottsmassor är det dock inte uteslutet att de används som fyll på vissa tomter där det kan behövas.

Under arbetet med detaljplanen framkom det att det finns arter i området som är skyddade i artskyddsförordningen. Bestämmelsen i detaljplanen är framtagen för att reglera så att genomförandet av detaljplanen inte ska äventyra artskyddet.

Det innebär att det vid dessa tomter är extra viktigt att inget föroreningsläckage får ske då det finns en ökad risk att det kan spridas till kommunens reservvattentäkt för dricksvatten. Här gäller särskilda vattenskyddsföreskrifter som måste följas för att etablera och bedriva verksamhet. Det går att läsa mer om detta i handlingarna till detaljplanen här på projektsidan och på länsstyrelsens webbplats.

På kommunens webbplats ska alltid den senaste informationen finnas tillgänglig: https://nynashamn.se/tillvaxt/stadsplanering--byggnation/detaljplaner/pagaende-planer-och-byggprojekt/utveckling-av-kalvo-industriomrade

Vi rekommenderar även att hålla utkik på kommunens sociala medier där vissa nyheter också kommer publiceras. För dig som är intresserad av frågor som rör näringslivet i Nynäshamns kommun finns flera sätt att hålla sig uppdaterad. Genom att följa oss på Facebook och prenumerera på nyhetsbrevet får du förutom den senaste informationen även inbjudningar till företagarträffar och andra aktiviteter som är av intresse för företagare och organisationer.

Kontakta gärna näringslivsavdelningen om du har frågor eller synpunkter.

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Simon André

delprojektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.se

Behrang Khakoei

delprojektledare VA-avdelningen
08-520 666 94
behrang.khakoei@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: