Sök
Karta tomt 17
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Försäljning av Kalvö tomt 17 

Kalvö är ett industriområde med unikt goda kommunikationer, beläget direkt norr om Nynäshamns stad, väg 73 och Norviks Hamn. Industriområdet har en nyligen antagen detaljplan som utökat området med ytterligare 70 000 kvadratmeter kvartersmark och har generösa byggrätter för både industri, restaurang och kontor beroende på tomt. Nynäshamns kommun annonserar nu budgivning om tre av dessa tomter.

Karta Kalvö industriområde

Klicka på bilden för att göra den större.

Kommunen planerar för en omfattande ombyggnad av industriområdet som väntas stå klart år 2024 med nya gång-och cykelbanor, belysning och dagvattenanläggningar. Som utgångspunkt sker tillträdet till utannonserade tomter när utbyggnaden är klar.

För att få inblick i vilka andra markytor som eventuellt kommer att säljas i framtiden se fastighetskonsekvenskartan på projektsidan ”Utveckling av Kalvö industriområde”.

Objektsbeskrivning tomt 17

Fakta om tomten

Storlek: Cirka 4830 kvadratmeter.
Utgångspris: 1000 kronor per kvadratmeter. Anslutningsavgift för kommunalt VA ingår inte i priset och tas ut enligt taxa. Kommunen planerar inte att ta ut en gatukostnadsersättning.
Användningsområde: Industri, kontor och verksamheter.
Läge: Västra delen av Industriområdet, vid Arkitektvägen.
Tillträde: Tillträde sker efter kommunens utbyggnad.
Markens egenskaper: Tomten säljs i befintligt skick som icke-iordningsställd. Tomten är skogbeklädd med berg i dagen.
Planbestämmelser: 20 meter tillåten byggnadshöjd. Tomten ska iordningställas med avrinning mot närmsta infiltrationsstråk (gäller för samtliga tomter).´Förbud mot trädfällning, sprängning och markarbeten under perioden 1 februari till 15 september. Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande.

Öppen budgivning

Försäljningen av tomt 17 sker genom en öppen budgivning. Det innebär att alla bolag kan buda på tomten. Ert bolag ska dock först bedömas som en lämplig motpart och potentiell köpare av tomten innan bolaget kan delta i budgivningen. Försäljningen är alltså uppdelad i två steg, se instruktionerna nedan.

Steg 1 - Köpanmälan

I ett första steg vill kommunen ta in en köpanmälan från företaget. Därefter görs en bedömning om den tänkta verksamheten är förenlig med utvecklingen av området, detaljplanens möjligheter och anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Sista dag att skicka in köpanmälan var 31/1 2023. 

Innehåll köpanmälan

  • Affärsidé för etableringen (inklusive investeringens storlek, hur och av vem investeringen finansieras, hur och av vem etableringen utförs, antal arbetstillfällen och tidplan)
  • Kontaktuppgifter och firmatecknare
  • Företagets organisationsschema, ägarstruktur/verklig huvudman och historik
  • De senaste tre årens koncernredovisningar (om bolaget ingår i en koncern) eller årsredovisningar (om bolaget inte ingår i en koncern)

Ett av kommunens viktigaste arbeten är att Nynäshamn utvecklas på ett hållbart sätt. Det är därför meriterande för köpanmälan att den också inkluderar en ifylld checklista för kommunens riktlinjer för hållbart byggande Pdf, 4.3 MB.. I Kalvö är kommunen bland annat mån om att fastigheters dagvatten omhändertas och renas på ett bra sätt av hänsyn till områdets känsliga lokala vattenförekomster Kvarnbäcken, Nynäsviken och grundvattentäkten Älby-Berga. Se också gärna Kommunens Dagvattenpolicy, Hållbarhetsprogram 2023–2030 Pdf, 1.7 MB. och Planbeskrivning för Kalvö Industriområde Pdf, 4.9 MB..

Steg 2 - Budgivning

Om ert företag bedöms som lämpligt enligt steg 1 så kontaktas ni av kommunen som ger anvisningar för budgivningen. Budgivningen kommer ligga öppen på projektsidan på kommunens webbplats.

Utgångspris och lägst accepterat pris för budgivningen är 1000 kronor per kvadratmeter fastighetsmark.

Observera att detta anbudsförfarande inte faller inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättningsskyldighet till respektive anbudsgivare.

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Simon André

delprojektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 688 34
simon.a.andre@nynashamn.se

Andreas Wallklint

projektledare VA-avdelningen
070-693 40 14
andreas.a.wallklint@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: