Sök
Vansta verksamhetsområde

Inom kort påbörjas budgivning för Vansta verksamhetsområde. Bud kommer att redovisas löpande nedan.

Ösmo
Verksamhetsmark

Försäljning av verksamhetsmark i Vansta verksamhetsområde

Vansta industriområde

Nu finns möjlighet att i ett tidigt läge lämna anbud på detaljplanelagd mark avsedd för småindustri i Vansta verksamhetsområde. Vansta verksamhetsområde ligger söder om Ösmo tätort med närhet till väg 73. I området finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar. Planen för den satsning som nu görs är att verksamhetsområdet ska utveckla sin fulla potential.

Bedömning av inkomna köpanmälningar påbörjas 11 april.

Köpanmälan är nu stängd. Är du intresserad av verksamhetsmark är du välkommen att lägga in om ditt intresse via länken nedan.

Objektsbeskrivning

De aktuella fastigheterna ligger väster om Djursnäsvägen inom kvarteret Kopparslagaren och delar av kvarteret Bleckslagaren. Det är totalt fem fastigheter i varierande storlek detaljplanelagda för småindustri. Se karta ovan med fastigheter och storlekar utmärkta.

 • Fastigheterna är avstyckade enligt detaljplan
 • Tillåten byggnadshöjd är upp till åtta meter för huvudbyggnad
 • Upp till en tredjedel av tomten får bebyggas
 • Marken säljs i befintligt skick
 • Utgångspriset är 850 kr/m²

Kommunen planerar inte att ta ut en separat gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i området. Anslutningsavgift för kommunalt VA ingår inte i priset och tas ut enligt taxa.

Kommunens utbyggnadsplaner – ett rejält lyft!

Kommunen planerar för en omfattande om- och utbyggnad av verksamhetsområdets gatuutrymme. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt och funktionellt både för nya och gamla verksamhetsutövare. En tidig prognos är att utbyggnaden kan stå klar i slutet av 2023.

 • Ny gång- och cykelbana
 • Ny belysning
 • Nya anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten
 • Nya stickvägar enligt detaljplanerna
 • Djursnäsvägen förlängs söderut för att ansluta mot väg 533
 • Iordningställande av vissa fastigheter

Politiska beslut

Kommunen har ännu inte beslutat om investeringen för utbyggnaden. Förvaltningens projektgrupp tar fram underlag och ett beslut förväntas ske innan halvårsskiftet 2022. Först efter ett investeringsbeslut är fattat kommer förvaltningen kunna bereda ärenden om eventuella försäljningar. En kommunal markförsäljning måste beslutas politiskt. Det är därför viktigt att man som anbudslämnare är införstådd med att det kan vara långa ledtider innan allt är på plats.

Tillträde

Villkoren för tillträde fastställs i köpeavtalet. Utgångspunkten är:

 1. Efter utbyggnad av kommunens entreprenad (två år)
 2. Alternativ överenskommelse, läs mer under fliken Snabbare tillträde.

I ett första steg vill kommunen ta in köpanmälan för att göra en initial/övergripande bedömning om den tänkta verksamheten är förenlig med utvecklingen av området, detaljplanens begränsningar och anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet.

Bedömning av inkomna köpanmälningar påbörjas 11 april.

Köpanmälan ska innehålla:

 • Affärsidé för förslaget (antal arbetstillfällen, förvaltning, tidplan etcetera)
 • Vilken/vilka fastigheter som köpanmälan avser
 • Kontaktuppgifter och firmatecknare
 • Företagets organisationsschema, ägarstruktur/verklig huvudman och historik
 • Senaste tre årens årsredovisningar

Kommunen kommer sålla bort de köpanmälningar som inte innehåller ovan formkrav. Kommunen kan komma göra en kreditupplysning på de företag vars affärsidé är intressant för området.

Köpanmälan

Skicka köpanmälan till kommunstyrelsen@nynashamn.se och ange "Köpanmälan Vansta verksamhetsområde KS/2022/0146/253" i ämnesraden.

eller via post till:

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet "Köpanmälan Vansta verksamhetsområde KS/2022/0146/253”

Kommunen kontaktar de intressenter som bedömts lämpliga enligt steg 1 med anvisningar för budgivning. Budgivningen kommer ligga öppen på projektsidan på kommunens webbplats.

Utgångspris för budgivningen är 850 kronor per kvadratmeter fastighetsmark.

Detta anbudsförfarande faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättningsskyldighet till respektive anbudsgivare.

För att möjliggöra ett tidigarelagt tillträde behöver det föregås av en något mer reglerad försäljningsprocess. Det beror på att kommunen måste säkerställa sina intressen och ansvar för befintlig dagvattensituation och den entreprenad kommunen planerar för. Tillträdets påverkan på de befintliga kommunala anläggningarna och de privata fastigheterna måste också utredas och säkerställas. Kommunen kan därför inte garantera att ett tidigare tillträde är möjligt.

En av anledningarna till att kommunen inte sålt tomter är att det idag inte finns tillräckliga anläggningar för att ta hand om ökade flöden av vatten som förväntas uppstå när ytor som idag är naturmark iordningställs för verksamheter, gator och cykelbanor.

Kommunen ska i och med sin planerade utbyggnad säkerställa förutsättningarna för dagvattenhanteringen i hela verksamhetsområdet. Kommunen har i dagsläget ingen färdig lösning att hänvisa till för hur dagvattenhanteringen ska hanteras innan kommunens utbyggnad är färdigställd. Det innebär att kommunen inte kan garantera att ett tidigarelagt tillträde är lämpligt, det blir upp till köparen att redovisa. Följande behöver köparen beakta (fler saker kan tillkomma):

 • Dagvatten under byggtid
 • Anslutningar till befintligt dagvattensystem
 • Hantering av vatten som rinner in från omkringliggande mark
 • Rening och fördröjning inne på fastigheterna
 • Konsekvenser vid skyfall (100 årsregn)
 • Eventuell anmälan/tillstånd för vattenverksamhet

Ett tidigarelagt tillträde innebär därför sannolikt också ökade projektering- och utredningskostnader för att köparen ska kunna redovisa ett tillräckligt underlag till kommunens projektgrupp inför avtalsskrivning. Kommunen avser inte att ge någon prisreduktion med anledning av de eventuella merkostnader ett tidigarelagt tillträde kan innebära.

Vid ett tidigarelagt tillträde behöver kommunen även säkerställa sina egna intressen för genomförandet av kommande entreprenad. Ett tidigarelagt tillträde får inte försvåra eller fördyra kommunens utbyggnadsplaner. Kommunen kommer bland annat behöva säkerställa:

 • Rådighet att nyttja fastigheter i den mån det krävs för entreprenaden
 • Ytor för masshantering och eventuella behov av upplag m.m.
 • Att kommunens anläggningsarbete ges företräde vid eventuell intressekonflikt med köparen eller dess entreprenör.

Köparen behöver även redovisa hur övrig teknisk försörjning så som VA, el och fiber ska hanteras utan att det försvårar eller fördyrar kommunens utbyggnad. I samband med kommunens utbyggnad kommer det både flyttas ledningar och läggas nya. Detta arbete får inte försvåras eller fördyras på grund av ett tidigarelagt tillträde.

Frågor och svar till Adam Rudin, kommunens projektledare

Vilka typer av verksamheter kan etablera sig här?

Användningen regleras i detaljplanen och med de bestämmelser som anges. Fastigheterna har alla beteckningen J och där är användningen relativt bred. Fastigheterna kan användas för produktion, lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier och partihandel inryms i användningen. Vidare inräknas de personalutrymmen och kontor med mera som kompletterar industriverksamheten.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/Industri/

Det finns även andra bestämmelser än J som måste beaktas i detaljplanen. Bygglov gör den slutgiltiga bedömningen om verksamheten kan etableras på platsen.

Vad är fördelarna att köpa en fastighet redan nu med tanke på att tillträde dröjer?

Vi tror att det kan skapa förutsättningar för företagare att planera sin verksamhet långsiktigt. Det gäller både för företag som vill utöka befintlig verksamhet så väl som för nya etableringar.

Varför väljer ni att sälja tomter innan kommunen har fattat beslut om investeringen för den kommunala utbyggnaden?

Det hade funnits fördelar med att vänta till dess, absolut. Men vi bedömer att anbudsprocessen också kommer ta tid och att vi upplever en stor efterfrågan. Vi ser det som en möjlighet att processerna delvis kan ske parallellt och därför testar vi att lägga ut vissa fastigheter för försäljning redan nu.

Är det möjligt att få tillträde innan kommunens utbyggnad är klar?

-Om vi ska möjliggöra tillträde för oexploaterade fastigheter innan dess behöver det analyseras och villkoras så att vi känner oss trygga med att det inte innebär några försämringar eller ökade risker jämfört med dagens situation. Exakt vilka krav det innebär behöver bedömas från fall till fall. Vi kommer även behöva säkerställa intressen för den kommunala entreprenaden. Vilket kan innebära ytterligare villkor.

Hur löser ni dagvattenhanteringen, det som tidigare stoppat ytterligare exploatering i området?

Det är fortfarande en utmaning. Kommunen avser att säkerställa kraven som finns på kommunen i och med utbyggnaden av de allmänna anläggningarna. Exempelvis regn- och växtbäddar, diken med mera som både fördröjer och renar. Nya fastighetsägare kommer också behöva fördröja och rena dagvatten inom sina fastigheter. Det är viktigt både för miljöns skull och för att minimera riskerna vid kraftigt regn.

Hur kommer det sig att även fastigheterna Bleckslagaren 3 och 4 är till försäljning när det idag inte verkar finnas åtkomst via befintliga Djursnäsvägen, vilket beskrivs som en förutsättning?

Huvudprincipen är ju som sagt att kommunen släpper tillträde först efter att vår gatuutbyggnad är färdig vilket gör att även dessa fastigheter får möjlighet till egen infart. Vi ser dock att det rent praktiskt kan vara en fördel om de säljs och iordningställs tillsammans med Kopparslagaren 1 och 2, så den möjligheten vill vi på förhand inte stänga dörren för.

Varför säljer ni via budgivning istället för fast pris?

Det var länge sedan kommunen sålde detaljplanerad industrimark vilket gör att det kan vara lite svårare att träffsäkert värdera marken. Vi har upplevt ett stort intresse under en längre tid och anbudsförfarande med budgivning gynnar konkurrensen. Det ska bli intressant att se vilken respons det blir.

Vi kommer däremot inte gå vidare med försäljning i det fall budgivningen inte når över utgångspriset. I så fall tror vi kommunen gör bättre i att sälja längre fram när den kommunala utbyggnaden är färdigställd.

När kommer ni sälja resterande mark i Vansta verksamhetsområde?

Först och främst vill vi se hur det går med försäljningen av den mark vi nu först annonserar och vilka slutsatser vi kan dra av det. Sannolikt väntar vi med att sälja resten tills åtkomsten är säkrad genom kommunens utbyggnad.


Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?