Sök

Utveckling i Landfjärden

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om den framtida utvecklingen som innebär en vilja att utveckla Landfjärden med omgivning med flera hundra bostäder.

Planerna för Landfjärden har under de senaste tio åren varierat. Sedan 2008 råder byggstopp i området i väntan på utredning och beslut om bland annat plan- och VA-frågor. Just nu arbetar kommunen med en ny VA-plan och översiktsplan och tidigare beslut om att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp ses över.

Det kommer dock att dröja ytterligare innan den nya översiktsplanen och VA-planen är klara. Samtidigt väntar många Landfjärdenbor på besked gällande bland annat byggnation och VA-lösning. Därför har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om Landfjärdens framtida utveckling.

Inriktningsbeslut förespråkar ökad bebyggelse

Beslutet visar kommunstyrelsens vilja att utveckla Landfjärden med omgivning med flera hundra bostäder, kommunalt VA och kommunala vägar. Förslaget innebär att Landfjärden utvecklas till permanentstandard och att en större exploatering på flera hundra bostäder görs i närheten av Landfjärden.

Det händer nu

Beslutet fattades på kommunstyrelsens möte den 18 mars och kommunens tjänstepersoner tittar nu vidare på vad beslutet innebär för det fortsatta arbetet med bland annat VA-plan och detaljplaner.

Frågor och svar om Landfjärden

När kan man få börja bygga igen i Landfjärden?
Kommunen tittar nu på vad inriktningsbeslutet innebär för det fortsatta detaljplanearbetet. När detaljplanearbetet återupptas av det befintliga småhusområdet räknar förvaltningen med att det kommer att ta cirka 1,5-2 år innan detaljplanerna är klara och kan antas. Om någon överklagar detaljplanerna tar det dock i medeltal ett år till innan de vinner laga kraft. Byggstart kan alltså bli cirka 1,5-3 år från att politikerna fattar beslut om att fortsätta detaljplaneringen.

Varför har det tagit så lång tid?
Vi är medvetna om att det har varit en lång process och det är för att komma vidare som vi vill ha ett inriktningsbeslut. 2014 sattes den preliminära tidplanen för utbyggnad av kommunalt VA till 2019. Tanken var då att först ta fram nya detaljplaner som visar hur marken är tänkt att användas, hur många som kan tänkas bo där i framtiden och för att pröva lämpliga byggrätter. Det visade sig dock att området först behövde planeras i ett större sammanhang och därför togs ett program fram för Landfjärden, ett arbete som pågick 2016-2017. De nya detaljplanerna i östra och västra Landfjärden startade 2018 men pausades 2020 på grund av nya förutsättningar med kommunala vägar, översynen av VA-planen och för att ny översiktsplan var på gång.

Vad menas med byggrätt?
Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen.

Ska Landfjärden få kommunalt eller enskilt vatten och avlopp?
Kommunen tittar nu på vad kommunstyrelsens inriktningsbeslut innebär för den fortsatta utvecklingen. Om det ska byggas många nya bostäder här kommer det också att behövas kommunalt VA. Om inriktningsbeslutet hade pekat på att behålla Landfjärden lika småskaligt som idag hade enskilt vatten och avlopp kunnat vara en möjlighet.

Varför har ni ändrat bedömingen när det gäller behov av kommunalt VA?
I den pågående översynen av VA-planen har behovet av kommunalt vatten och avlopp åter utvärderats. Dels har fler kommuner påbörjat en utbyggnad och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter och faktiska kostnader. Dels visar nya grundvattenberäkningar på bättre förutsättningar än vad som tidigare befarats. Sammantaget gör de nya förutsättningarna att kommunen nu undersöker om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, främst i sydvästra skärgården. För just Landfjärden är inget beslut fattat ännu, utan vi utreder fortfarande de olika alternativen. Om det i slutändan blir kommunalt eller enskilt VA beror också på hur mycket Landfjärden förväntas växa under de kommande åren.

Kommer Landfjärden fortsätta vara en utvecklingsort?
I kommunens nuvarande översiktsplan som beslutades 2012 pekas Landfjärden ut som en av kommunens utvecklingsorter. Nu arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan. I det arbetet kommer frågan om den fortsatta inriktningen för Landfjärden att besvaras. En fråga som måste hanteras är att trafikförvaltningen och länsstyrelsen i tidigare remissvar har sagt att de inte anser det lämpligt med för stora exploateringar i Landfjärden.

Varför tycker inte trafikförvaltningen och länsstyrelsen att det är lämpligt med en stor exploatering?
Trafikförvaltningen skriver att det i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2010 anges att kommuner bör undvika att sprida ut bostadsbebyggelsen för att bland annat kunna skydda kulturlandskap och för att skapa bättre underlag för kollektivtrafik och service. I första hand ska bebyggelse lokaliseras i Nynäshamn stad, Ösmo och Segersäng där det finns goda förutsättningar för kollektivtrafik, service och arbetstillfällen. Länsstyrelsen anser också att det behöver tydliggöras vilka konsekvenserna blir av en ökad bebyggelse samt vilka volymer som krävs för att få ett underlag för kollektivtrafik och service som till exempel skola, förskola och dagvaruhandel.

Ska vägarna i Landfjärden vara enskilda eller kommunala?
Även detta beror på hur stor exploatering som sker i och kring Landfjärden. Om vägarna behöver byggas om enligt kommunens standard innebär det gatukostnadsersättningar för fastighetsägare och drifts- och investeringskostnader för kommunen. Även de enskilda vägarna kan behöva anpassas för permanentboende vilket genomförs av vägföreningarna.

Varför finns ingen kommunal service med förskolor och annat i Landfjärden?
Området har utvecklats från ett fritidshusområde till ett område med permanentbostäder. I dagsläget är underlaget för att ha till exempel en förskola tyvärr för litet. Istället ser kommunen att Segersäng kommer utvecklas till ett samhälle med kapacitet för såväl dagligvaruhandel, skola och arbetsplatser tack vare närheten till kollektivtrafik.

Kontakt

Albin Törnberg

översiktsplanerare
08-520 688 66
albin.tornberg@nynashamn.se

Frågor om översiktsplanen

Malin Qviberg

VA-projektledare
08-520 682 94
malin.qviberg@nynashamn.se

Frågor om planering för VA

Jaana Eberkvist

Planarkitekt
08-520 688 33
jaana.eberkvist@nynashamn.se

Frågor om detaljplanering

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?