Trender och omvärldsanalys

Vision Nynäshamns kommun 2040 ger en riktning för hur livet i vår kommun ska se ut om tjugo år. Vi nynäshamnare har en gemensam framtid och visionen pekar ut riktningen. För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att analysera trender i vår omvärld.

Digitaliseringen

De senaste åren har det i hela samhället skett en tilltagande digitalisering och automatisering och den utvecklingen förväntas öka i framtiden. Möjligheterna att snabbt sprida sina budskap, hämta information, handla varor och tjänster från hela världen är idag vardag. Förväntningarna på till exempel kommunala verksamheter förändras och med digitaliseringen ställs också nya krav, bland annat i form av informationssäkerhet. För att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, och för att den ska kunna vara innovativ, krävs det mod och att det i många fall sker i samarbete med andra myndigheter och företag.

Klimat och hållbarhet

Växthuseffekten har de senaste årtiondena blivit en alltmer aktuell fråga. Det går inte längre att blunda för de effekter en global uppvärmning för med sig. Höjda havsnivåer, försurning av skog och sjöar, och förändrade förutsättningar för jordbruk är bara några av de utmaningar den globala uppvärmningen för med sig. Parallellt ökar intresset och engagemanget för hållbarhetsfrågor och konsumenter och medborgare blir allt mer medvetna och vill i större utsträckning göra hållbara val.

Nynäshamns kommun behöver ständigt sträva efter att bli mer hållbar. Kommunens närhet till både stadens puls och naturens lugn utgör en möjlighet att etablera en tydlig hållbarhetsprofil. En sådan kan utgöras av en från kommunen tydlig kommunikation i hållbarhetsfrågor, en attraktivitet för gröna näringar och intensivt arbete med omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det kan attrahera investeringar och inflyttningar, vilket i sin tur kan stärka kompetensförsörjningen och skatteunderlaget.

Tillit och trygghet

De senaste decennierna har det i Sverige skett en utveckling där tilliten till sina medmänniskor sjunkit. Utveckling drivs på av en ökad åsiktspolarisering, parallellt med att oron för brottslighet ökar i samhället. Det här påverkar den upplevda tryggheten och förtroendet för det offentliga negativt.

Nynäshamn är emellertid en kommun som på många sätt präglas av ett stort engagemang, där många kommuninvånare engagerar sig i kommunens utveckling på sin fritid. I det bor en kraft som är viktig att dra nytta av för att stärka tilliten och upplevelsen av trygghet i kommunen. Det är viktigt för kommunen att bygga vidare på det stora engagemanget från civilsamhället, och aktiv arbeta med att få till stånd gränsöverskridande möten mellan olika medborgare i Nynäshamns kommun.

Förändrade värderingar

I Sverige har det de senaste åren skett en tilltagande individualisering. Det tar sig uttryck i ökade förväntningar på egenmakt och delaktighet med utgångspunkt i individens behov. Det vill säga på mitt sätt, på mina villkor och när jag vill det. Individualiseringen ställer nya krav på såväl företagande som egentligen alla delar av det kommunala uppdraget.

Det positiva resultatet av förändrade värderingar kan ses i ett ökande samhällsengagemanget för att stärka Nynäshamns kommun, ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun, som på sikt stärker Nynäshamns utveckling.

Framtidens destination

Besöksnäringen är till sin natur gränsöverskridande och bidrar till att stärka attraktionskraften för hela Nynäshamns kommun. Pandemin har emellertid fört med sig omfattande påfrestningar för hela branschen och i synnerhet reserestriktionerna har påverkat vår besöksnäring.

Samtidigt har pandemins påverkan förstärkt trender som syntes redan innan såsom en ökad närturism och ett större intresse för verklighetsnära upplevelser. Parallellt syns en utveckling med att alltfler efterfrågar en mer aktiv fritid, där semestern blir en tid för personlig utveckling, och en närhet till naturen och det lokala. Det här är positiva trender som rimmar väl med Nynäshamns kommuns utbud. Naturupplevelser, närheten till Stockholm och ett relativt starkt varumärke ger Nynäshamns kommun goda förutsättningar att utvecklas som destination.

Den demografiska utvecklingen

De senaste årtiondena har andelen äldre ökat i Sverige och i Nynäshamns kommun. Parallellt minskar andelen invånare i arbetsför ålder vilket påverkar våra skatteintäkter. Om inte Sverige hade haft en arbetskraftstillströmning i form av invandring skulle antalet människor i arbetsför ålder minska de kommande åren.

Framöver förutspås en utveckling där allt färre kommer att behöva försörja fler, vilket ställer tuffa krav på den kommunala sektorn, där de kommunala verksamheterna behöver driva på utvecklingen av innovativa lösningar. Med andra ord så behöver företag och framför allt kommunen och dess verksamheter jobba med att utveckla och införa nya arbetssätt och tjänster för att lindra effekterna av den demografiska utvecklingen.

En arbetsmarknad i förändring

I spåren av den demografiska utmaningen med färre invånare i arbetsför ålder tilltar konkurrensen om kompetens på arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad ställer krav på attraktiva arbetsplatser och möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Nynäshamns styrka med sitt geografiskt läge, närheten till Stockholm, och starka förutsättningar för kompetensutveckling med hjälp av bland annat Campus Nynäshamn, bidrar till att stärka näringslivet och kommunorganisationen som attraktiva arbetsgivare.

Pandemins effekter

Pandemin har inneburit en hälsoutmaning för hela samhället vars motsvarighet vi förmodligen inte sett sedan spanska sjukan 1918. Pandemin har påverkat hela samhället, både
ekonomiskt och socialt, och blottlagt brister inom vår krisberedskap, kanske i synnerhet inom
äldreomsorgen.

I och med ökat distansarbete har ett flertal arbetsplatser genomgått en digitalisering. Allt fler har implementerat digitala lösningar, och på så sätt kan vi säga att framtidens arbetsmarknad redan har anlänt för många tjänstepersoner. Det ökade distansarbetet är här för att stanna vilket innebär att fler kommer att tillbringa mer tid hemma och efterfrågan på större boendeytor och närhet till naturliv ökar. I och med att närheten till ekonomiska centrum blir mindre viktigt har Nynäshamn många fördelar som ger kommunen möjlighet att attrahera resursstarka inflyttare. 

Trender och omvärldsanalys är framtagen av Startpoint Advisory AB, 2021-01-27.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?