Sök
Två glada flickor i idrottskläder

Föreningsliv

I Nynäshamns kommun finns det många föreningar. I vårt föreningsregister kan du enkelt söka och få information om respektive förening och dess verksamhet.

Bidrag

Föreningar kan söka ett flertal olika bidrag. Bidragen sköts främst av kultur- och fritidsavdelningen.

Mer om de olika typerna av bidrag finns att läsa i respektive flik nedan.

Ansökan om verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd lämnas in till kommunen
senast 25 februari respektive 25 augusti.

Reglementet för bidrag till föreningar finns i en flik nedan.

Blanketter för ansökan om bidrag respektive lotteritillstånd kan erhållas av kultur- och fritidsavdelningen, se kontakt längst ner på sidan.

Idrottsföreningar

Föreningslivet har en betydande roll för folkhälsan och är den verksamhet där flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Utöver själva idrottandet innebär föreningslivet en social samvaro, utbildning, gemenskap, delaktighet och är något vi ska värna om. All föreningsverksamhet ska ske i enlighet med barnkonventionen.

Hela reglementet för bidrag till föreningar finns i en flik länger ner på sidan.

Aktivitetskort på nätet kallar vi ApN. Det är ett internetbaserat program som förenklar föreningens hantering av aktivitetsstödet. Det är obligatoriskt för alla föreningar som söker aktivitetsstöd att använda ApN.

För att få inloggning tar du kontakt med Sune Hamrin på e-post sune.hamrin@nynashamn.se.

Kulturföreningar och studieförbund

Nynäshamns kommun är rik på kulturella resurser. Föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer arrangerar en mängd olika aktiviteter och bidrar till ett starkt kulturliv i kommunen.

Hela reglementet för bidrag till föreningar finns i en flik längre ner på denna sida.

Vid frågor kring bidrag och arrangemang kontakta kultur- och fritidsavdelningen, se kontaktruta nedersta på denna sidan.

Pensionärs- och sociala föreningar

I kommunen finns förstås även pensionärsföreningar och olika typer av sociala föreningar.

En gång om året kan pensionärsföreningar och handikapporganisationer/sociala föreningar ansöka om föreningsbidrag.

Hela reglementet för bidrag till föreningar finns i en flik längre ner på denna sida.

Föreningsbidraget ska täcka en viss del av föreningars kostnader för verksamheten och stimulera till en positiv utveckling av föreningar i kommunen. Bidraget ska användas till att motverka ensamhet och isolering, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja opinions- och kunskapsbildning för en ökad förståelse för äldre personer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och socialt utsatta.

Det är kommunens socialförvaltning som ansvarar för handläggningen.

Föreningsbidraget består av tre delar; ett grundbidrag, ett lokalbidrag (se nederst) samt en summa per medlem.

Krav på föreningen

 • Föreningen ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer och ha en demokratisk ordning, vald styrelse och antagna stadgar.
 • Bedriva icke vinstdrivande verksamhet och verka inom socialnämndens verksamhetsområde.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer.
 • Vara ansluten till riksorganisation när sådan finns. I de fall föreningen tillhör riksorganisation ska stadgarna vara godkända av denna.
 • Huvuddelen, minst 90 procent, av föreningens medlemmar ska vara bosatta i kommunen.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Lokalbidrag

Pensionärsföreningar, sjukdoms- och handikapporganisationer samt sociala föreningar kan även ansöka om lokalbidrag. Detta sker i samband med ansökan om föreningsbidrag och sker på samma blankett.

Bidragsberättigade föreningar kan en gång om året beviljas lokalbidrag med maximalt 45 procent av den totala årshyreskostnaden, minus det belopp som utgår som föreningsbidrag, i form av grundbidrag och medlemsbidrag.

Lokalbidrag kan beviljas:

 • om lokalen ligger i Nynäshamns kommun
 • till förening som uppfyller kriterierna för föreningsbidrag
 • maxbelopp 12 000 kronor per år

Reglemente för bidrag till föreningar

Här följer reglementet för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun. Det antogs av kommunfullmäktige 19 april 2017 och började tillämpas 1 januari 2018.

Texten här är redigerad för bättre läsbarhet, önskas dokumentet i originalform går det att begära från kultur-fritidsnamnden@nynashamn.se

Syfte och omfattning

Kommunens syfte med bidragsgivningen är att främja föreningslivet i kommunen och ge kommuninvånarna möjlighet att ta del av ett aktivt föreningsliv. Detta ska stärka individen och öka den allmänna folkhälsan i kommunen.

Föreningsbidragen ska bidra till att stödja ett föreningsliv som är uppbyggt på demokratiska grunder och täcka en del av föreningens kostnader för verksamheten och stimulera till en intensifiering och positiv utveckling av föreningslivet.

Det kommunala stödet till föreningar ska vara starkt, transparent, förutsagbart och inte inkräkta på föreningarnas självständighet.

Bidragsberättigade grupper av organisationer och föreningar

Föreningsbidraget ska stödja följande grupper av organisationer och föreningar verksamma i Nynäshamns kommun:

 • Ideella barn- och ungdomsföreningar.
 • Ideella organisationer som arbetar med socialt stöd och främjar grupper av människor med funktionsnedsättning.
 • Ideella föreningar som främjar det lokala kulturutbudet.
 • Ideella föreningar som verkar för pensionärer.
 • Ideella föreningar som bedöms göra en samhällsnyttig insats för Nynäshamns kommun.
 • Ideella och ekonomiska föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler.

AIlmänna bestämmelser för bidrag till föreningar

Nedanstående bestämmelser är tillämpliga på kommunens samtliga bidrag till ideella föreningar.

Organisationsform:
Föreningsbidrag kan beviljas till ideella föreningar.
För bidrag till ekonomiska föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler till föreningslivet, se nedan Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler.
För information om ideella och ekonomiska föreningar, se Skatteverkets gällande
regelverk.

Föreningens geografiska placering:
Föreningens verksamhet ska vara förlagd till Nynäshamns kommun. En förutsattning för bidrag ska som regel vara att majoriteten av medlemmarna är mantalsskrivna i Nynäshamns kommun.
Undantag kan tillatas för föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt sociala stöd- och hjälporganisationer.

Organisationstillhörighet:
Föreningen ska tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation om sådan finns.
En förening som saknar riksorganisation kan efter nämndens prövning bli godkänd som bidragsberättigad förening.

Föreningsstadgar:
Föreningens stadgar ska vara godkända och antagna på årsmöte. I stadgarna ska det framgå om medlems rättigheter och skyldigheter, styrelsens sammansättning, verksamhets- och räkenskapsar samt revision.
Föreningen ska ta avstånd från och arbeta förebyggande mot användningen av tobak, alkohol och narkotika. Hur arbetet ska gå till ska framgå av föreningen upprattat policydokument som ska läggas som bilaga till föreningsstadgan.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, ha en demokratisk ordning och av föreningsstämman vald styrelse. Alla som instämmer i föreningens målsättning enligt stadgarna ska ha rätt att bli medlem i föreningen.
Föreningen ska inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet.
Föreningen ska inom sin verksamhet ta avstånd fran våld och rasism.

Medlemskap och avgifter:
Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i föreningens register och betalar medlemsavgift om minst 100 kronor per år.
Medlemsavgiftens storlek ska vara skälig och ska klart framgå av årsmötesprotokollet. Inbetalade medlemsavgifter ska särredovisas i bokföringen.
Ansvarig nämnd kan medge undantag för förening som av principiella skäl inte tar ut avgift. Skälen ska motiveras skriftligen i ansökan.
Foreningen ska föra medlemsförteckning där det klart framgår medlemmens namn, födelseår, adress och uppgift om aft medlemsavgiften är betald.

Plusgiro, bankgiro och organisationsnummer:
Förening ska ha plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer hos Skatteverket.

Årlig redovisning:
Föreningen ska varje år direkt efter årsmötet lämna in verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för föregående år. Sker förändringar i föreningens stadgar ska de nya stadgarna lämnas in så snart de vunnit laga kraft.

Revision med mera:
Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll och räkenskaper.
Kommunen kan vilja granska föreningens handlingar. En förening som får bidrag är därför skyldig att i minst fyra år arkivera medlemsmatriklar, verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser samt närvarokort och sammanställningslistor.
Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen vägras bidrag. Kommunen förbehåller sig rätten att kvitta eventuell fordran pa föreningen innan bidrag betalas ut.

Registrering:
Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister om inget annat sägs i detta reglemente.

Förändringar i verksamheten:
Bidragsmottagande förening är skyldig att omedelbart meddela ansvarig nämnd om väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka bidragen. Om föreningen får en avsevärt minskad verksamhet jamfört med föregående verksamhetsperiod kan föreningen bli skyldig att återbetala motsvarande bidrag till kommunen. Ansvarig nämnd gör här en särskild prövning från fall till fall.

Betalning och återbetalning:
Utbetalning sker till föreningens plus- eller bankgirokonto.
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran av kommunen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
Bidraget kan även krävas tillbaka om bidraget disponerats på felaktigt sätt eller inte stämmer överens med vad som angivits i ansökan.

Övrigt:
För sent inkommen ansakan avvisas.
Inget bidrag betalas ut innan fullständiga handlingar har lämnats in till kommunen.

Bidrag till idrottsverksamhet samt till kulturell verksamhet

Bidragsberättigad förening:

Idrottsförening:
Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till en allsidig träning efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar.
Verksamheten ska främja en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration hos de barn och ungdomar som deltar i verksamheten.

Förening som bedriver kulturell verksamhet:
Med förening som bedriver kulturell verksamhet avses förening som bedriver teater-, dans- eller musikverksamhet eller som på annat sätt främjar medlemmarnas kulturella och/eller konstnärliga uttryck.

Grunder för bidrag:
För att bli berättigad till föreningsbidrag ska de allmänna bestämmelserna (se under rubrik ovan) vara uppfyllda. Grunderna för bidrag gäller för samtliga typer av bidragsformer inom barn- och ungdomsverksamheten.

Barn och ungdomar:
Bidragsberättigade åldrar är 7-20 år (födelseår räknas).
För personer med funktionsnedsättning: 7 år-ingen övre gräns.

Antal medlemmar:
Föreningen ska föregående år ha haft minst 15 medlemmar i bidragsberättigad ålder.

Verksamhetsbidrag/Lokalt aktivitetsbidrag:
Bidragsberättigad förening beviljas verksamhetsbidrag för varje ledarledd sammankomst. För integrerad verksamhet för funktionsnedsatta som fordrar extra ledare utgår belopp motsvarande tre gånger det ordinarie bidraget.
Med sammankomst avses planerad, beslutad och ledarledd aktivitet som anordnats av föreningen. För att sammankomsten ska räknas som planerad gäller att den ska vara beslutad i förväg av medlemsmöte, föreningsstyrelse, sektionsstyrelse eller motsvarande.

Nedanstående villkor gäller för verksamhetsbidraget:

 • Minst tre medlemmar i bidragsberättigad ålder ska delta. När det gäller aktiviteter för medlemmar med funktionsnedsättning ska minst tre personer delta.
 • Ledaren ska vara över 13 år.
 • En enskild person kan bara redovisas för en aktivitet per dag i en och samma förening.
 • För medlemmar i åldern 7-9 år begränsas bidragsberättigade aktiviteter till 1 gång/vecka och i åldersgruppen 10-20 år till högst 2 gånger/vecka.
  Totala antalet redovisade besök under föregående verksamhetsperiod ligger till
  grund för bidragsberäkningen.

Redovisning av närvaro:
Föreningen ska kunna styrka att medlemmarna har deltagit i aktiviteter.
Närvaroregistrering ska föras vid varje sammankomst med alla uppgifter.
Registreringen ska innehålla namn på ansvarig ledare, namn och födelseår på deltagare, datum, plats och tid för sammankomsten. Föreningarnas aktiviteter och närvarolista på medlemmama redovisas i ApN, aktivitetskort på nätet. Undantag från den digitala registreringen kan beviljas av nämnden efter skriftlig motivering.

Startbidrag:
Startbidrag kan beviljas för att starta eller utveckla en verksamhet under högst ett
år.
Med nystartad förening avses här att föreningen inte varit verksam i Nynäshamns kommun under den senaste treårsperioden.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.
Vid beviljande av startbidrag ska kommunen ta hänsyn till om föreningen i framtiden kan falla in under de grundlaggande kriterierna gällande Allmänna bestämmelser för bidrag till föreningar samt kriteriena för bidragsberättigad förening. Startbidrag kan nekas till förening som kommunen bedömer har dåliga förutsättningar for att kunna övergå till löpande verksamhet.

Snabb slant:
Bidragsberättigad förening kan särskilt ansöka om övrigt bidrag, så kallad snabb slant. Bidraget beviljas som ett extra stöd till föreningar och kan beviljas till verksamhet som riktar sig mot vuxna över 20 år.
Syftet med bidraget är att:

 • Stödja föreningar som fyller särskild social eller kulturell funktion och som inte kan stimuleras via verksamhetsbidraget.
 • Ge ekonomiskt stöd till aktiviteter/initiativ som nämnden finner särskild anledning att stödja, samt att
 • Stödja särskilda projekt för barn under sju år.
 • Möjliggöra för förening att starta upp en projektbaserad verksamhet i syfte att förbattra folkhälsan för kommunens invånare. Bidraget kan inte ges till föreningens löpande verksamhet utan till särskild satsning av föreningen.
  Verksamheten ska bidra till att uppfylla kommunens mål och stämma överens med prioriterade områden för folkhälsa.

Lokal- och anläggningsbidrag:
För information om lokal- och anläggningsbidrag till ideella föreningar, se under rubriken Lokal- och anläggningsbidrag till ideella föreningar längre ner i detta reglemente.

Ansökan och uppföljning:
Ansökan om verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd lämnas in till kommunen senast den 25 februari respektive den 25 augusti.

Ansökan om startbidrag lämnas skriftligen till kommunen senast den 25 februari.
Ansökan görs på blanketten "Ansökan om startbidrag", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). Resultat av bidraget ska redovisas till kommunen senast den 15 augusti.

Ansökan om snabb slant kan skriftligen lämnas in till kommunen när som helst under verksamhetsåret och görs på särskild blankett "Ansökan om snabb slant", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). 

Ansökan ska vara korrekt ifylld och egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den organisation som ansöker om stödet. I ansökan ska intygas att de uppgifter som lämnats är riktiga.
Ansökan ska även innehålla:
1. Den sökande föreningens stadgar med bilagor.
2. Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen.
3. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsprotokoll, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser for närmast föregående räkenskapsår.

Utbetalning:
Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsbidrag utbetalas senast den 15 mars och därefter kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition.
Startbidrag utbetalas senast den 15 mars.
Snabb slant betalas ut i anslutning till beviljad ansökan.

Bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar samt till sociala föreningar

Bidragsberättigad förening:
För att vara berättigad till föreningsbidrag ska de allmänna bestämmelserna under rubriken Allmänna bestämmelser för bidrag till föreningar (se ovan) samt nedanstående kriterier vara uppfyllda.

Pensionärsförening: Bidragsberättigad är lokal pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom Nynäshamns kommun och är öppen för alla pensionärer. Föreningen ska aktivt arbeta för att förebygga och bryta isolering bland äldre.
Med pensionär avses den som är ålders-, förtids- eller sjukpensionär.
Funktionshinderförening: Bidragsberättigad är lokal förening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning med syfte att tillvarata målgruppens intressen och som verkar för att alla människor oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i förenings- och kulturlivet samt bedriver opinionsbildande och informativ verksamhet.

Social förening: Med social förening räknas sådan förening som bedriver verksamhet inom socialförvaltningens verksamhetsomrade och som särskilt riktar sig till socialt utsatta eller sådana som riskerar att bli socialt utsatta. Det kan vara stöd- och hjälporganisationer inom det sociala området. För att vara bidragsberättigad ska föreningen dessutom ha en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet.

Grunder för bidrag:
Grunderna gäller för samtliga bidragsformer riktade till funktionshinder- och pensionärsföreningar samt sociala föreningar.

Medlemmar:
Föreningen ska föregående år ha haft minst 25 medlemmar. Huvuddelen av medlemmama ska själva omfattas av föreningens målgrupp.
Bidrag kan aven betalas ut till social förening som inte kan redovisa antalet medlemmar bosatta i Nynäshamn. Föreningen ska i dessa fall redovisa statistik på antal hjälpinsatser riktade mot invånare bosatta i Nynäshamn under redovisningsperioden.

Grundbidrag:
Bidragsberättigad förening erhåller ett grundbidrag med ett av kommunfullmäktige fastställt belopp.

Medlemsbidrag:
Bidragsberättigad förening erhåller ett medlemsbidrag med ett av kommunfullmaktige fastställt belopp per medlem bosatt i Nynäshamns kommun.

Startbidrag:
Startbidrag kan beviljas för att starta eller utveckla en verksamhet under högst en treårsperiod.
Med nystartad förening avses här att föreningen inte varit verksam i Nynäshamns kommun under den senaste treårsperioden.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.
Vid beviljande av startbidrag ska kommunen ta hänsyn till om föreningen i framtiden kan falla in under de grundläggande kriterierna under rubriken Allmänna bestämmelser för bidrag till föreningar (se ovan) samt kriterierna om Bidragsberättigad förening (se ovan). Startbidrag kan nekas till förening som kommunen bedömer har dåliga förutsättningar för att kunna övergå till löpande verksamhet.

Snabb slant:
Bidragsberättigad förening kan särskilt ansöka om övrigt bidrag, så kallad snabb slant. Bidraget beviljas som ett extra stöd till föreningar. Syftet med bidraget är att:

 • Stödja föreningar som fyller särskild social eller kulturell funktion och som inte kan stimuleras via verksamhetsbidraget.
 • Ge ekonomiskt stöd till aktiviteter/initiativ som nämnden finner särskild anledning aft städja, samt att
 • Möjliggöra för förening att starta upp en projektbaserad verksamhet i syfte att förbättra folkhälsan för kommunens invånare. Bidraget kan inte ges till föreningens löpande verksamhet utan till särskild satsning av föreningen.
  Verksamheten ska bidra till aft uppfylla kommunens mål och stämma överens med prioriterade områden för folkhälsa.

Lokal- och anläggningsbidrag:
För information om lokal- och anläggningsbidrag till ideella föreningar, se rubriken Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler, nedan i detta reglemente.

Ansökan och uppföljning:
Ansökan om grundbidrag och medlemsbidrag lämnas skriftligen till kommunen senast den 25 februari, på blanketten "ansökan om grund- och medlemsbidrag", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). 

Ansökan om startbidrag lämnas skriftligen till kommunen senast den 25 februari, på blanketten "ansökan om startbidrag", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). 

Ansökan om snabb slant kan skriftligen lämnas in till kommunen när som helst under verksamhetsåret.

Ansökan ska vara korrekt ifylld och egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den organisation som ansöker om stödet. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnats där är riktiga.

Ansökan ska även innehålla:
1. Den sökande föreningens stadgar.
2. Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen.
3. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsprotokoll, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår.

Utbetalning:
Grundbidrag, medlemsbidrag och startbidrag betalas ut senast den 15 mars.
Snabb slant betalas ut i anslutning till beviljad ansökan.

Regler för övrigt verksamhetsstöd genom överenskommelse med kommunen

Syfte med verksamhetsstödet:
Föreningar som uppfyller kraven i det som preciseras i de allmänna bestämmelserna ovan kan få utökat verksamhetsstöd från kommunen. Verksamhetsstödet förenas med krav på motprestation från föreningen.
Undantag från kraven som presenteras ovan kan även göras i enlighet med punkten Grunder för bidrag.
Stödet ska användas för att motverka isolering och ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja opinion- och kunskapsbildningen för socialt utsatta.
Stödet är tänkt att ersätta föreningen för de kostnader föreningen har i samband med den verksamhet som föreningen bedriver tillsammans med Nynäshamns kommun.

Bidragsberättigad förening:
Ideell förening som kan ansöka om övrigt verksamhetsstöd ska bedriva frivilligt arbete inom ett eller flera av foljande områden: Förebygga användningen av alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, våld i nära relationer, stöd till efterlevande personer, att främja en god hälsa i befolkningen, samt ge stöd till brottsutsatta.

Grunder för bidrag:
Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven under rubriken Allmänna bestämmelser för bidrag till föreningar (se ovan), med undantag från kravet att föreningens verksamhet ska vara belagd i Nynäshamns kommun.
Föreningen ska dock rikta sin verksamhet mot invånare i Nynäshamns kommun.
Föreningen behöver heller inte vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.

Föreningen ska styra sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp, och kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatts i konkurs.

Medlemmar:
Föreningen ska föregående år ha haft minst 25 medlemmar bosatta i Nynäshamns
kommun.
Förening som av särskilda skäl inte kan visa antal medlemmar ska som huvudregel kunna redovisa statistik på att de föregående år ska ha hjälpt minst 25 invånare från Nynäshamns kommun. Även de föreningar som inte kan påvisa statistik över hur många kommuninvånare som föreningen haft kontakt med kan få bidrag om det föreligger särskilda skäl för detta.

Verksamhetsstöd:
Verksamhetsstöd beviljas den verksamhet som kommunen och föreningen har kommit överens om att föreningen ska bedriva för Nynäshamns kommuns räkning. Stödet kan ersätta föreningen för bland annat personalkostnader, lokalkostnader, administration, utbildning för medlemmar, informationsinsatser samt aktiviteter med stödsökande. Stödet ska villkoras av aktuell nämnd.
Överenskommelse mellan föreningen och nämnden ska göras skriftligen.

Ansökan:
Ansökan lämnas skriftligen till kommunen senast den 25 februari. Ansökan ska
göras på blanketten "Ansökan om verksamhetsstöd", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). 
Ansökan ska vara korrekt ifylld och egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den organisation som söker om stödet. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Ansökan ska även innehålla:
1. den sökande organisationens stadgar med bilagor,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen,
3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsmötesprotokoll, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår,
4. uppgifter om vilka kostnader och aktiviteter ansökan avser, vad som är målet med aktivitetema, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget, och
5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar sökta och beviljade bidrag.

Utbetalning:
Bidraget utbetalas senast den 15 mars.

Beslut:
Nämnden får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företrade till den eller de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i punkten Syfte med verksamhetsstödet (se ovan) och främst anses bidra till att nämnden uppfyller prioriterade mål fastslagna i Mål och budget.

I ett beslut om verksamhetsstöd ska anges:
1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,
2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,
3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och
4. skälen for prioriteringen.
Beslutet ska även kompletteras med ett upprättat avtal mellan föreningen och
kommunen.

Lokal- och anläggningsbidrag till ideella föreningar

Syfte med bidraget:
Bidragsberättigad förening har rätt att få ekonomisk hjälp för att bedriva sin verksamhet om föreningen inte har möjlighet att använda sig av kommunala anläggningar och lokaler.
Bidragsberättigad förening kan även ansöka om att få använda kommunala anläggningar och lokaler utan krav på ersättning om det föreligger särskilda skäl för det.

Bidragsberättigad förening:
Bidragsberättigad forening är förening som uppfyller de grundläggande kraven i Allmänna bestämmelser för bidrag till föreningar (se rubrik ovan) samt kriterierna för antingen Bidrag till idrottsverksamhet samt till kulturell verksamhet eller Bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar samt till sociala föreningar (se rubriker ovan).

Grunder för bidrag:
Bidragsberattigad förening som uppfyller kraven i kapitel 2 samt 3 eller 4 kan ansöka om lokal- och anläggningsbidrag. Bidrag ska inte ges till lokaler och anläggningar eller delar av detsamma som används som administrations- eller sammanträdeslokaler.

Villkor för lokal- och anläggningsbidrag:

 • Lokalbidragen är normalt tidsbegränsade och reglerade i avtal mellan nämnden och föreningen.
 • Bidraget utgår normalt med högst 50 procent av nettokostnaden för lokalen/anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden kan efter särskild prövning bevilja en högre procentsats till barn- och ungdomsföreningar.
 • Rätten till lokalbidrag upphör när nämnden kan anvisa föreningen till kommunal anläggning/lokal.
 • Lokalbidragsberättigade anläggningar/lokaler får endast användas för ideell föreningsverksamhet.
 • Förening som erhåller lokalbidrag och hyr lokaler är skyldiga att tillställa kommunen en kopia på gällande hyresavtal.
 • Lokalen ska ligga inom kommunen.
 • Varje ändring av hyres- eller ägandeförhållanden, kostnadsändring eller förändringar i användningen som kan påverka bidragsgivningen ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden som sedan justerar bidragsbeloppet. Bidragsmottagaren kan inte räkna
  med högre ökning av fastställt bidragsbelopp än det som motsvarar utvecklingen av konsumentprisindex. Någon automatisk uppräkning av lokalbidraget sker inte utan föreningen måste själv aktualisera eventuella förändringar.
 • För förening som erhåller bidrag i form av nyttjande av kommunala anläggningar och lokaler utan krav på ersättning ska särskilt avtal upprättas mellan kommunen och föreningen som reglerar villkoren for upplåtelsen.

Ansökningsförfarande:
Ansökan görs pa särskild blankett (Ansökan om avtal gällande lokal- och anläggningsbidrag), som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan). Ansökan ska lämnas till kommunen senast den 25 februari.

Utbetalning:
Bidraget utbetalas senast den 15 mars.
För förening som erhåller bidrag i form av nyttjande av kommunala anläggningar och lokaler utan krav på ersättning sker tillträde i enlighet med upprättat avtal mellan föreningen och kommunen.

Regler för bidrag till allmänna samlingslokaler

Syfte:
Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr allmän samlingslokal. Bidraget ska om möjligt fördelas så att allmänna samlingslokaler kan finnas tillgängliga i alla kommundelar.

Bidragsberättigad förening:
En samlingslokal måste uppfylla vissa krav för att anses vara allmän. Som allmän samlingslokal avses lokal som är berättigad till statliga bidrag enligt förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Lokalen ska hållas öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidsverksamhet eller någon annan liknande verksamhet.
Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga
villkor.

Bidrag kan utgå till förening med säte i Nynäshamns kommun som uppfyller
nedanstående krav:

 • Föreningslokalen ska vara förlagd till Nynäshamns kommun.
 • Föreningen ska ha fastslagna stadgar, godkända och antagna på årsmöte.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer.
 • Föreningen ska inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet.

Grundbidrag:
Grundbidrag lämnas med ett för varje år av kommunfullmäktige fastställt belopp per kvadratmeter redovisad och godkänd uthyrningsyta.
I denna yta ingar såväl samlingslokaler som erforderliga serviceutrymmen, såsom entréer, kapprum, toaletter och därmed jämstallda utrymmen.
I dessa utrymmen inräknas inte lokaler som hyrs ut på så kallat långtidskontrakt, föreningsexpeditioner eller liknande. Dessa lokaler är inte disponibla för allmän mötesverksamhet eller studieverksamhet.

Räntebidrag:
Räntebidrag lämnas till föreningen med en av kommunfullmäktige fastställd procentsats av redovisade kostnader för låneräntor under året närmast före betalningsrådet.

Bidrag för el och uppvärmning:
Bidrag till kostnader för el och uppvärmning av lokalerna med en av kommunfullmäktige fastställd procentsats av redovisade kostnader avseende året narmast före bidragsåret.

Ansökan:
Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 25 februari året efter kostnadsåret på särskild blankett "ansökan om bidrag till allmänna samlingslokaler", som kan erhållas efter kontakt med ansvariga på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktruta längts ner på denna sidan).

Utbetalning och återbetalning:
Utbetalning sker under mars månad.
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran av kommunen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
Bidraget kan även krävas tillbaka om bidraget disponerats på felaktigt sätt eller inte stämmer överens med vad som angivits i ansökan.

Plusgiro och bankgiro:
Föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer hos Skatteverket.

Årlig redovisning:
Föreningen ska varje år direkt efter årsmötet lämna in verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för pagående år. Sker förändringar i föreningens stadgar ska de nya stadgarna lämnas in till kommunen så snart de vunnit laga kraft.
I verksamhetsberättelsen ska klart framgå uthyrningsfrekvensen för de lokaler som anses vara allmänna samlingslokaler.

Revision med mera:
Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll och räkenskaper.
Kommunen kan vilja granska föreningens handlingar. En förening som får bidrag är därför skyldig att i minst fyra år arkivera medlemsmatriklar, verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser samt närvarokort och sammanställningslistor.
Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen vägras bidrag. Kommunen förbehåller sig rätten att kvitta eventuell fordran på föreningen innan bidrag betalas ut.

Beslut:
Kultur- och fritidsnämnden får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till den eller de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget.
I ett beslut om verksamhetsbidrag till samlingslokaler ska det anges:
1. för vilka lokaler bidraget beviljas och lokalyta i kvadratmeter
2. eventuella skäl för en prioritering.

Anslagstavlor

I Nynäshamns kommun finns sju anslagstavlor och en informationstavla på platser runtom i Nynäshamns kommun.

Här finns de åtta tavlorna:

 • Grödby busstation.
 • Lövhagen, vid parkeringen närmast serveringen. Tavlan är endast avsedd för information om Lövhagens friluftsområde.
 • Shellmacken i Nynäshamn, placerad ut mot gångvägen.
 • Spångbro busstation.
 • Stadsparken i Nynäshamn, placerad ut mot gångvägen nära Willys
 • Alkärrsplan i Nynäshamn, med placering nedanför sjukhuset.
 • Stora Vika, vid skolan.
 • Ösmo busstation.

Alla dessa tavlor är kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Två annonspelare

Utöver anslagstvalorna finns två annonspelare i centrala Nynäshamn.

Dessa sköts av avdelningen Stadsmiljö, inom kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Kontakt

Sune Hamrin

Enhetschef, kultur och fritid
08-520 684 05
sune.hamrin@nynashamn.se

Nicklas Sandman

Föreningskonsulent
08-520 683 05
nicklas.sandman@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?