Barn på stenstran

Foto: Johan Gustafsson

Örens naturreservat och stenstranden på Torö

Örens naturreservat bjuder på en fantastisk utsikt över havet och en härlig naturupplevelse. Här kan du promenera, plocka bär och svamp och bada vid den fina stenstranden. Här finns också ett av Sveriges bästa surfingställen.

Ören på Torös sydspets är ett naturskönt område och en av få platser på Södertörns fastland där du har utsikt över havet och den öppna horisonten. Här möter skogen havet och bjuder på både lugna och dramatiska scenerier.

Området besöks av många som njuter av att vandra längs stränderna och vill uppleva den fantastiska utsikten i de sköna havsvindarna. Här kan du också promenera i strövvänlig skog och bada i det saltstänkta friska vattnet. Den långgrunda sandstranden på Örens norra sida passar särskilt bra för bad.

Klapperstensstränder och sällsynta växter

Här finns både strandvallar och fascinerande klapperstenstränder. Själva Ören består av en stor isälvsavlagring – grus som transporterats av smältvatten från inlandsisen. Här kan du uppleva flera fina naturtyper, som till exempel strandtallskog med knotiga martallar, enbuskar och täckande mattor av mjölon. Mjölon är en liten ljungväxt som är grön året om och ser ut ungefär som lingon. Växten är mycket känslig för slitage, så var försiktig så att du inte råkar trampa på den. På Ören finns också en speciell strandvegetation med vackra och sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Ett av landets bästa surfingställen

Ören och Torö stenstrand anses vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Tack vare de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder vid särskilt väder är platsen både känd och populär bland vind-, våg- och kitesurfare.

Särskilt bra är förutsättningarna för vågsurfing. Med kombinationen av det öppna vind- och vågutsatta läget och vindens riktning från sydväst, bildas ofta bra vågor så fort det blåser upp. Vid de stora vindstyrkor som ofta uppstår under hösten kan vågorna bli flera meter höga. Svenska mästerskapet i vågsurfing har arrangerats här runt 15 gånger.

Skyddade livsmiljöer enligt Natura 2000

Vi är stolta över vårt fina naturreservat på Ören. Här, i den västra delen av naturreservatet, ligger den södra delen av Reveln-Kolguskär, ett Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU.

Här är det ett strandparti med naturtyperna ”Driftvallar” och ”Sandstränder vid Östersjön”, som har en bevarandeplan som fastställts av Länsstyrelsen. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska bevarandeplanen skydda dessa två livsmiljöer.

Driftvallarna finns längst i söder av stranden och består av tångvallar som sköljts upp på stranden. Här växer marviol och olika arter av mållor. I naturtypen ”Sandstränder vid Östersjön” växer strandvial och marviol, arter som är typiska för livsmiljön, men även arter som strandråg och saltarv.

Favoritplats för flyttfåglar

Under alla årstider har Ören något att erbjuda fågelskådare och andra naturälskare. Ören är kanske den bästa sträckfågellokalen i Stockholms län, det vill säga en plats där flyttfåglar passerar. Ejdersträcket under tidig vår är en oförglömlig naturupplevelse och höstens stora rovfågelflytt är något som ingen ornitolog vill missa.

Vissa höstar invaderas udden av till exempel fåglarna tallbit och bändelkorsnäbb som kommer från de stora taigaskogarna i öst. De kan sträcka förbi Ören i tusental. Vintertid rastar stora skaror alfågel, vigg och storskarv utanför udden.

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen. I Allemansrätten ingår dock både rättigheter och skyldigheter.

På halvön samsas Örens naturreservat med ett stort antal privata fastigheter, vilket gett reservatet en flikig form. En stor del av de mest attraktiva stränderna har tidigare styckats av och sålts som tomträtter. Eftersom besökstrycket på Ören tidvis är mycket stort, kan det uppstå intressekonflikter i gränszonerna mellan privat mark och reservatet.

Förutom reservatets ordningsföreskrifter gäller dessutom allemansrätten både inom och utanför naturreservatet. Som besökare måste du respektera de boendes privatzoner, även om privatzonen kan vara svår att definiera. Du måste också självklart respektera naturen och får till exempel inte störa djur eller skräpa ner.

Tillsynsprojekt pågår

Nynäshamns kommun arbetar sedan en tid tillbaka med ett tillsynsprojekt gällande olika anordningar inom strandskyddat område på Ören. Tillsynsprojektet syftar till att strandskyddet ska efterlevas och att otillåtna byggnationer och anordningar, bland annat stängsel, ska avlägsnas. Inom tillsynsarbetet ser kommunen även över ianspråktagning av reservatsmark, till exempel parkeringsplatser eller andra byggnationer som anordnats utan tillstånd. I båda fallen pågår separata dialoger med berörda fastighetsägare och i flera av fallen inväntas domar från högre instans.

I Örens naturreservat får du:

  • ställa din husvagn på den stora parkeringen i väster i maximalt två dygn. Du får inte ställa din husvagn på någon annan plats.
  • tälta något dygn (allemansrätten gäller). Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du tältar i närheten av en toalett.
  • enbart parkera på anvisade platser.
  • inte elda.
  • inte bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter.
  • inte plocka stenar.
  • enbart rida på befintliga vägar och stigar.
  • inte sätta upp affischer.

Planerade nya anordningar i Örens naturreservat

De nya reservatföreskreifterna som belsutades i januari 2023 möjliggörs för till exempel cirka 50 nya parkeringsplatser, torrtoalett, tydligare skyltning, eldstäder och sittplatser.

Parkering vid Torö stenstrand och Örens naturreservat

I naturreservatet finns cirka 60 parkeringsplatser uppdelat på sex platser. I den sydvästra delen finns parkering för rörelsehindrade i anslutning till en tillgänglighetsanpassad stig som leder mot vattnet.

Under besökstoppar är det ont om parkeringsplatser. Det är endast tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser och inte på vägen, i dike, i dikeskant eller i terrängen.

Tillgänglighet

I den sydvästra delen av reservatet finns parkering för rörelsehindrade i anslutning till en tillgänglighetsanpassad stig som leder mot vattnet.

Halvvägs längs stigen finns en informationsskylt om reservatet. Stigen slutar vid stenstranden där större stenar tar vid. På detta underlag är det svårt att ta sig fram med exempelvis rullstol, rollator eller barnvagn. Övriga stigar i reservatet är inte tillgänglighetsanpassade.

Handikapptoalett finns vid de tre, lite större parkeringarna i söder, väster och i norr. Kombinerade torrdass och sopkärl finns vid de tre större parkeringarna i söder, norr och väster.

Visste du att...

Den enorma ansamlingen av flyttande fågel här vid Torös sydspets beror på att de flyttfåglar som kommer norrifrån inte gärna vill flyga över öppet vatten. Då tvingas de följa Södertörnshalvön och Ören blir den sista platsen på fastlandet de passerar innan de fortsätter sin färd söderut.

Karta

Kontakt

Peter Svedberg

markförvaltare Nynäshamns kommun
08-520 682 04
peter.svedberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: