Sök
Bygge med lyftkranar i bakgrunden och solig gräsmatta och träd i framgrunden.

Foto: Mikael Svensson

Riktlinjer för hållbart byggande

All planering och utveckling i kommunen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med lokala, nationella och internationella målsättningar. För att stärka det lokala hållbarhetsarbetet har kommunen sex riktlinjer för hållbart byggande.

Riktlinjerna har utformats med utgångspunkt i hur platsen och människan kan samspela för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att underlätta i det praktiska arbetet med att tillämpa riktlinjerna finns också checklistor med konkreta exempel på aktiviteter som kan genomföras för att leva upp till riktlinjerna.

Ekologisk hållbarhet

  • Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och bidra till biologisk mångfald.

  • I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön.

Social hållbarhet

  • Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.

  • Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen.

Ekonomisk hållbarhet

  • Det sin byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader.

  • I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön och bidrar till en positiv verkan på klimatet.

Nynäshamns kommun och Nynäshamnsbostäder är medlemmar i föreningen Rättvist byggande vars mål är att säkerställa en sund konkurrens och stoppa kriminaliteten i byggbranschen. Som medlemmar i Rättvist byggande får kommunen tillgång till en tjänst som innebär att byggaktörer och underentreprenörer granskas av en tredje part redan innan de får klartecken att sätta igång med bygget. När bygget väl sätter igång görs regelbundna och systematiska arbetsplatskontroller för att säkerställa att lagar följs samt att de som arbetar där har rätt förhållanden på byggarbetsplatsen.

Det här betyder att när kommunen upphandlar byggaktörer till olika byggprojekt där Nynäshamns kommun står som fastighetsägare kan bara företag som klarar de krav som Rättvist byggande ställer anlitas.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: