Sök
Jubilee Regatta in Nynashamn as the city celebrates its 100 years since the Olympic sailing competition was held in the municipality. Classic boat with about 150 boats from the early 1900s©Oskar Kihlborg 2012

Foto: Oskar Kihlborg

Översiktsplaner och tematiska planer

Genom de översiktliga planerna visar kommunen hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplan för Nynäshamns kommun

Det vill vi uppnå

Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i storstadsregionen Stockholm. Översiktsplanen utgår från fyra övergripande mål för vad som ska känneteckna kommunen.

 • en öppen och tillgänglig kommun
 • en ledande tillväxtkommun
 • en kommun med god livsmiljö
 • en resurseffektiv kommun

Så ska vi nå målen

Tre strategier beskriver hur vi ska nå målen. Strategierna vill tillvara på kommunens kvaliteter och hanterar de utmaningar som finns i de olika kommundelarna så att alla platser utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

 • En bärkraftig ortsstruktur. En bärkraftig ortsstruktur innebär att kommunen främst växer i de åtta befintliga tätorterna - Nynäshamn, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby, Landfjärden och Lidatorp. Ny bebyggelse ska placeras där det finns goda förutsättningar att använda och stärka befintlig service och infrastruktur.

 • Hållbart ort- och stadsliv. Ett hållbart stads- och ortsliv innebär i korthet att orterna ska vara trygga och varierade. Det ska finnas förutsättningar för all den service och mångfald som förväntas i en levande ort. Bostäder, verksamheter och arbetsplatser ska finnas sida vid sida. Ny bebyggelse ska tillåtas vara avtryck av sin tid samtidigt som den tar hänsyn till befintliga miljöer och hus. Det ska vara attraktivt att promenera, cykla och att resa med kollektivtrafik. Park- och grönområden ska bevaras och utvecklas.

 • Levande landsbygd och skärgård. Landsbygden och skärgården är viktiga element i kommunens identitet och skapar möjlighet att bevara och utveckla kulturlandskapet med värden för kulturmiljö, rekreation och biologisk mångfald. Med en levande landsbygd och skärgård finns bättre förutsättningar att utveckla besöksnäring och lokala aktiviteter.

Ny översiktsplan arbetas fram

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Nynäshamns kommun.

Fördjupade översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad

Det vill vi uppnå

Fram till år 2030 väntas Nynäshamns stad växa till minst 20 000 invånare. Det ger möjlighet att skapa fler arbetsplatser och mer handel och service i staden. Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad beskriver hur staden ska växa.

Så ska vi nå dit

Den fördjupade översiktsplanen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier. De ska vara vägledanden vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden.

 • Inifrån och ut
 • Stärka
 • Variera
 • Koppla

Fördjupad översiktsplan för Torö, Oxnö och Svärdsö

Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort

Tematiska planer

Kustplan för Nynäshamns kommun

Kustplanen är en plan för den långsiktiga utvecklingen av Nynäshamns och Haninges kust- och skärgårdsområden. Den antogs 2002.

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Grönstrukturplanen beskriver Nynäshamns stads parker och grönområden och hur kommunen vill att de ska utvecklas fram till 2030.

Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

Våra sjöar, vattendrag och kustvatten ska vara rena. Yt- och grundvattenplanen är ett av kommunens styrdokument i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten.

Planeringsstrategi

I planeringsstrategin framgår om det har skett några viktiga förändringar som påverkar hur aktuell översiktsplanen är. Målet med strategin är att främja regelbunden översiktsplanering för att hålla planen uppdaterad.

Andra strategiska samhällsbyggnadsdokument

VA-plan för Nynäshamns kommun

VA-planen beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Just nu gör vi en översyn planen.

Trafik- och mobilitetsstrategi

Trafik- och mobilitetsstrategin är ett övergripande planeringsdokument som till exempel ska användas när samhällsbyggnadsnämnden investerar i gång- och cykelvägnätet, planeringen av parkering vid nybyggnation eller som planeringsunderlag när nya detaljplaner tas fram. Syftet att säkerställa hållbarhetsperspektivet inom områdena trafik, mobilitet och parkering vid till exempel vid nybyggnation.

Program för Ösmo

Programmet för Ösmo är ett förslag för områdets långsiktiga utveckling som antogs 2010. Syftet med förslaget är att få ett helhetsperspektiv på hur de centrala delarna av Ösmo kan förtätas och växa söderut.

Program för Landfjärden

Programmet för Landfjärden är ett förslag på hur Landsfjärden kan utvecklas på lång sikt. Programmet antogs 2017.

Utvecklingsprogram för Stora Vika

Utvecklingsprogram för Stora Vika är en plan för områdets utveckling på lång sikt. Planen antogs 2015.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: