Utbyggnad av kommunalt VA

Här hittar du information om VA-plan, vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och vad som gäller i ditt område. I september 2021 var förslaget till VA-plan ute på remiss och allmänheten kunde tycka till. Nu arbetar kommunen inkomna synpunkter.

Aktuella VA-projekt

Överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby. Nya överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby för att kunna ansluta Ekeby till kommunalt vatten och avlopp och i framtiden även Landfjärden. Läs mer om arbetet.

Ekeby. Området ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Läs mer om det pågeånde arbetet.

Remisshandlingar

Här kan du läsa hela förslaget i sin helhet. Handlingarna finns också tillgängliga på kontaktcenter i kommunhuset på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn under ordinarie öppettider.

Presentation

Här hittar du en sammanfattande presentation av förslaget till ny VA-plan.

Kommunfullmäktige har beslutat att införliva fastigheterna i Ekeby i den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde.

Fagersjö och Sanda har anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Rosenborg skulle ha anslutits men kommer istället att ha kvar sina enskilda avlopp och vid behov åtgärda dem. Beslutet fattades av Kommunfullmäktige 2016.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

Området har anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Enligt förslag till ny VA-plan ska området anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det ska preliminärt ske 2025.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

De befintliga fastigheter i Segersäng som inte har kommunalt vatten och avlopp idag, kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen.

Tidplanen för VA-anslutningen av delområde 5, östra Segersäng och delområde 6, västra Segersäng är inte bestämd än, utan är beroende av när Segersäng utvecklas med en större exploatering.

Karta över området i Segersäng som ska anslutas till kommunalt VA.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

Enligt förslag till ny VA-plan kommer området inte att anslutas till kommunalt vatten och avlopp utan istället ha kvar enskilt/gemensamt VA.

Varför behöver befintlig VA-plan ändras?

Anledningen är att flera förutsättningar för planerad VA-utbyggnad har förändrats. Dels har fler kommuner påbörjat en utbyggnad och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter och faktiska kostnader. Dels visar nya grundvattenberäkningar på bättre förutsättningar än vad som tidigare befarats.

Sammantaget gör de nya förutsättningarna att kommunen nu undersöker om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, främst i sydvästra skärgården.

Vad händer med byggrätterna om VA-planen ändras?

Hur byggrätterna skulle påverkas av en eventuell ändring av VA-planen är inte klart, utan behöver utredas.

Vad kostar det om min fastighet ansluts?

Om din fastighet ansluts så kommer du att få betala en anläggningsavgift. Det är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät. Anläggningsavgiften blir cirka 200 000-290 000 kronor/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten (grå- och svartvatten). Avgiften varierar med tomtytans storlek. Maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i anslutningsavgift. Priserna är inklusive moms och angivna i 2020 års prisnivå.

Nivån på anslutningsavgiften ska ses som ett riktmärke. Avgiften betalas först när ledningarna finns på plats och kan tas i drift. Avgiftens storlek är alltid enligt gällande VA-taxa.

VA-taxan kommer att vara samma i hela kommunen.

Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet

I vissa fall kan en samfällighet ansluta sig till kommunens nät. Då betalar varje fastighet ett mindre belopp i anläggningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalas löpande av dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Här hittar du gällande VA-taxa.

Övriga kostnader

Kommunen ansvarar för VA-ledningarna fram till tomtgräns. Kostnader för ledningsdragning inne på fastigheten står fastighetsägaren för. Det är svårt att ange en ungefärlig kostnad för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. VA-kostnader är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd och egen arbetsinsats med mera. När det närmar sig, ta kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter. Beställ gärna ihop med grannarna.

De områden som ska anslutas till kommunalt VA kan detaljplaneras innan VA byggs ut. Detaljplanerna finansieras av dem som får nytta av planen, det vill säga de fastighetsägare som söker bygglov någon gång i framtiden. Planavgift och bygglovsavgift tas ut enligt den vid tidpunkten gällande plan- och bygglovstaxan.

Varför bygger man ut kommunalt vatten och avlopp?

Syftet är att värna om hälsa och miljö. Med kommunalt VA minskar risken för förorenade och saltpåverkade brunnar och utsläpp av näringsämnen.

Hur prioriteras vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

De områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier:

  • dåliga naturliga förutsättningar för enskilda avlopp (dålig tillgång på grundvatten, hög saltrisk, mycket berg och lera som gör det svårt att ta hand om avloppsvattnet på egna tomten samt små och kuperade tomter)
  • bebyggelsetryck (förfrågningar om bygglov, avstyckningar och exploatering)
  • miljöbelastning (vattenområdenas känslighet och status idag)

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som avgör om man måste ansluta sig till det allmänna VA-systemet. Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp (spillvatten).

Det finns undantag för torra toalettlösningar. Torrdass eller mulltoa kan behållas. Man får då antingen ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) av latrin hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nya studier gjorda genom Baltic Sea 2020 visar dock att många tomter i skärgårdsmiljö inte lämpar sig för eget omhändertagande (kompostering) av latrin. Näringen stannar inte i marken utan läcker ut till kustvattnet. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Den som har torrtoalett måste ansluta sitt BDT (bad, dusch och tvättvatten) till kommunens ledningsnät.

Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. I kommunen finns dock många områden med brist på grundvatten där områdena inte har tillräcklig mängd vatten. Det är hela områdets problem som åtgärdas genom kommunalt VA och där gäller beslutet alla fastigheter i det området.

Observera att när kommunen anlägger VA-systemet kommer både vatten- och avloppsledningar dras fram till en halv meter utanför tomtgräns och fastighetsägaren måste betala anläggningsavgiften (engångsavgiften) för både vatten och avlopp, oavsett om man behåller sin egen brunn eller inte. Om man behåller sin egen vattenbrunn betalar man en lägre brukningsavgift (man betalar endast för spillvattnet som mäts genom att en vattenmätare installeras på vattnet).

Går det att kombinera kommunalt vatten och avlopp med enskilt vatten och avlopp?

Du kan ansluta dig till kommunalt vatten men behålla den egna brunnen för till exempel bevattning. Systemen för kommunalt vatten och eget vatten får inte vara ihopkopplade, eget vatten får inte ledas in i huset.

Min fastighet ligger inte i ett område som ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp, kan jag få det ändå?

Det finns flera undantag men bara om du bor nära VA-ledningar eller planerade VA-ledningar. Bor du närmare än cirka 200 meter från kommunens VA-verksamhetsområden eller planerade VA-utbyggnadsområden har du en så kallad randfastighet. Då kan du anmäla intresse för VA-anslutning till kommunens VA-avdelning. Det avgörs i varje enskilt fall.

Vad kostar det om jag behöver uppgradera min egen VA-anläggning?

Om fastigheten inte berörs av den kommunala VA-utbyggnaden kommer fastigheten ha kvar sitt egna eller gemensamma vatten och avlopp. Fastighetsägaren kan då få krav på sig att uppgradera sin VA-anläggning så att den uppfyller gällande miljökrav och står själv för de kostnaderna. Det rör sig om omkring 200 000 kronor, men det varierar beroende på förutsättningarna.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: