Utbyggnad av kommunalt VA

Här hittar du information om vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och hur långt arbetet har kommit i ditt område. Just nu pågår en översyn av vilka områden som ska anslutas.

I Nynäshamns kommun har cirka 4700 fastigheter enskilt vatten och avlopp. Kommunen bygger successivt ut kommunalt vatten och avlopp för att ansluta de fastigheter som har störst behov.

Plan för anslutning till kommunalt VA

VA-planen beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Just nu gör vi en översyn planen.

Anledningen är att flera förutsättningar för planerad VA-utbyggnad har förändrats. Dels har fler kommuner påbörjat en utbyggnad och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter och faktiska kostnader. Dels visar nya grundvattenberäkningar på bättre förutsättningar än vad som tidigare befarats.

Sammantaget gör de nya förutsättningarna att kommunen nu undersöker om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, främst i sydvästra skärgården.

Ett förslag på inriktning för en reviderad VA-plan har skickats på remiss till de politiska partierna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, till berörda avdelningar på Nynäshamns kommun samt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att få vägledning i det fortsatta arbetet med översynen.

Nu pågår arbete med sammanställning av synpunkterna och fortsatt arbete med att ta fram ett förslag på reviderad VA-plan.

Fastighetsägare kommer att få möjlighet att tycka till om förslaget i ett senare skede.

Ett nytt beslut om VA-plan kommer troligtvis under 2021.

Status för utbyggnad

Ekeby

Planeringen för kommunalt VA i området har startat och kommer pågå cirka 2018-2020. VA-utbyggnad i området förväntas ske cirka 2021-2022.

Avsikten är att anluta alla fastigheter inom området till kommunalt vatten och avlopp. Planen är att bygga VA-överföringsledningar till området, samt ett nytt ledningsnät för vatten och spillvatten (WC och BTD). Ledningsnätet byggs i normalfallet fram till 0,5 m utanför varje fastighetsgräns där ansvaret för ledningarna övergår till fastighetsägarna. Inne på fastigheten står fastighetsägarna för det arbete som behövs.

Ingen ny detaljplan kommer att tas fram.

Karta över utbyggnadsområde i Ekeby

Fagersjö, Sanda och Rosenborg

Fagersjö och Sanda har anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Rosenborg skulle ha anslutits men kommer istället att ha kvar sina enskilda avlopp och vid behov åtgärda dem. Beslutet fattades av Kommunfullmäktige 2016.

Gryt

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska området anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Hoxla

Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp under 2020. Arbetet är i slutfasen.

Landfjärden

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska området anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp i Landfjärden. Här är frågan om förtätning och större exploatering i anslutning till Landfjärden en viktig del i bedömningen.

På den här sidan hittar du samlad information om status för vatten, avlopp och detaljplanering i Landfjärden.

Lisö

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska områdena anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Norsbol/Solsa

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska områdena anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Oxnö

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska områdena Oxnö, Oxnögården, Västra Oxnö, Södra Oxnö och Ängsholmen anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Segersäng

De befintliga fastigheter i Segersäng som inte har kommunalt vatten och avlopp idag, kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp enligt VA-planen.

Tidplanen för VA-anslutningen av delområde 5, östra Segersäng och delområde 6, västra Segersäng är inte bestämd än.

För att det ska vara ekonomiskt hållbart med VA-utbyggnad till området väster om järnvägen krävs nyexploatering med nya bostäder i området. Ingen tidplan finns för det i dagsläget.

VA-utbyggnadsplanerna till området öster om järnvägen har inte startat eftersom det funnits diskussioner om en större exploatering i Segersäng. Frågan om tidplanen för VA-utbyggnad till detta område togs upp som ett politiskt beslut (KS §281/18) under hösten/vintern 2018. Beslutet innebär att arbetet med start av detaljplan och VA-utbyggnad avvaktar 1-10 år till mer vägledning finns om hur området kan komma att utvecklas. Frågan ska aktualiseras när översiktsplanen för Nynäshamns kommun har tagits fram. Det innebär att tidplanen inte är bestämd i dagsläget.

Karta över området i Segersäng som ska anslutas till kommunalt VA.

Svärdsö

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska områdena nordöstra Svärdsö, södra Svärdsö, västra Svärdsö och Bergholmen anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Torö

Enligt gällande VA-plan från 2014 ska områdena Ekudden, Norrskog, Storudden, Sågsten, Gabrielstorp, Malmen, Verkarö, Trevik och Mjösund på Torö anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I den pågående översynen undersöks dock möjligheten för enskilt vatten och avlopp.

Vanliga frågor och svar om utbyggnad av kommunalt VA

Vad händer med byggrätterna om VA-planen ändras?

Hur byggrätterna skulle påverkas av en eventuell ändring av VA-planen är inte klart, utan behöver utredas. Vår ambition är att lösa frågan med byggrätter på ett fördelaktigt sätt för fastighetsägarna.

Vad kostar det om min fastighet ansluts?

Om din fastighet ansluts så kommer du att få betala en anläggningsavgift. Det är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät. Anläggningsavgiften blir cirka 200 000-290 000 kronor/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten (grå- och svartvatten). Avgiften varierar med tomtytans storlek. Maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i anslutningsavgift. Priserna är inklusive moms och angivna i 2020 års prisnivå.

Nivån på anslutningsavgiften ska ses som ett riktmärke. Avgiften betalas först när ledningarna finns på plats och kan tas i drift. Avgiftens storlek är alltid enligt gällande VA-taxa.

VA-taxan kommer att vara samma i hela kommunen.

Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet

I vissa fall kan en samfällighet ansluta sig till kommunens nät. Då betalar varje fastighet ett mindre belopp i anläggningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalas löpande av dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Här hittar du gällande VA-taxa.

Övriga kostnader

Kommunen ansvarar för VA-ledningarna fram till tomtgräns. Kostnader för ledningsdragning inne på fastigheten står fastighetsägaren för. Det är svårt att ange en ungefärlig kostnad för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. VA-kostnader är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd och egen arbetsinsats med mera. När det närmar sig, ta kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter. Beställ gärna ihop med grannarna.

De områden som ska anslutas till kommunalt VA kan detaljplaneras innan VA byggs ut. Detaljplanerna finansieras av dem som får nytta av planen, det vill säga de fastighetsägare som söker bygglov någon gång i framtiden. Planavgift och bygglovsavgift tas ut enligt den vid tidpunkten gällande plan- och bygglovstaxan.

Varför bygger man ut kommunalt vatten och avlopp?

Syftet är att värna om hälsa och miljö. Med kommunalt VA minskar risken för förorenade och saltpåverkade brunnar. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen.

Hur prioriteras vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

De områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier:

  • dåliga naturliga förutsättningar för enskilda avlopp (dålig tillgång på grundvatten, hög saltrisk, mycket berg och lera som gör det svårt att ta hand om avloppsvattnet på egna tomten samt små och kuperade tomter)
  • bebyggelsetryck (förfrågningar om bygglov, avstyckningar och exploatering)
  • miljöbelastning (vattenområdenas känslighet och status idag)

Även vissa områden som ligger nära kommunalt VA idag har prioriterats för VA-utbyggnad.

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som avgör om man måste ansluta sig till det allmänna VA-systemet. Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp (spillvatten).

Det finns undantag för torra toalettlösningar. Torrdass eller mulltoa kan behållas. Man får då antingen ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) av latrin hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nya studier gjorda genom Baltic Sea 2020 visar dock att många tomter i skärgårdsmiljö inte lämpar sig för eget omhändertagande (kompostering) av latrin. Näringen stannar inte i marken utan läcker ut till kustvattnet. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Den som har torrtoalett måste ansluta sitt BDT (bad, dusch och tvättvatten) till kommunens ledningsnät.

Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. I kommunen finns dock många områden med brist på grundvatten där områdena inte har tillräcklig mängd vatten. Det är hela områdets problem som åtgärdas genom kommunalt VA och där gäller beslutet alla fastigheter i det området.

Observera att när kommunen anlägger VA-systemet kommer både vatten- och avloppsledningar dras fram till en halv meter utanför tomtgräns och fastighetsägaren måste betala anläggningsavgiften (engångsavgiften) för både vatten och avlopp, oavsett om man behåller sin egen brunn eller inte. Om man behåller sin egen vattenbrunn betalar man en lägre brukningsavgift (man betalar endast för spillvattnet som mäts genom att en vattenmätare installeras på vattnet).

Går det att kombinera kommunalt vatten och avlopp med enskilt vatten och avlopp?

Du kan ansluta dig till kommunalt vatten men behålla den egna brunnen för till exempel bevattning. Systemen för kommunalt vatten och eget vatten får inte vara ihopkopplade, eget vatten får inte ledas in i huset.

Min fastighet ligger inte i ett område som ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp, kan jag få det ändå?

Det finns flera undantag men bara om du bor nära VA-ledningar eller planerade VA-ledningar. Bor du närmare än cirka 200 meter från kommunens VA-verksamhetsområden eller planerade VA-utbyggnadsområden har du en så kallad randfastighet. Då kan du anmäla intresse för VA-anslutning till kommunens VA-avdelning. Det avgörs i varje enskilt fall.

Vad kostar det om jag behöver uppgradera min egen VA-anläggning?

Om fastigheten inte berörs av den kommunala VA-utbyggnaden kommer fastigheten ha kvar sitt egna eller gemensamma vatten och avlopp. Fastighetsägaren kan då få krav på sig att uppgradera sin VA-anläggning så att den uppfyller gällande miljökrav och står själv för de kostnaderna. Det rör sig om omkring 200 000 kronor, men det varierar beroende på förutsättningarna.

Sker framtagande av detaljplan samtidigt som vatten och avlopp installeras?

Kommunen ser helst att detaljplan finns i området när VA-ledningarna anläggs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Befintliga fastigheter kan anslutas till kommunalt VA utan ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. För att möjliggöra avstyckning eller nybyggnation krävs ny detaljplan. För fastigheter som önskar större byggrätt (utöver det som medges i gällande detaljplan) krävs att befintlig detaljplan ändras. Vilka områden som kan vara lämpliga för nybyggnation finns beskrivna i VA-utvecklingsplanen. I detaljplanen regleras bland annat byggrätt och lokalisering av ledningar och pumpstationer. Initiativ till planläggning kan tas av kommunen eller fastighetsägare. Detaljplaneläggning bekostas av fastighetsägaren. Detaljplan krävs generellt för byggnation av tre eller fler nya fastigheter.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vatten.vaabonnent@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12
lunchstängt 12-13


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.


VA-jouren

08-520 117 45


Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?