Ansök om och säg upp plats i förskola

På den här sidan hittar du allt du behöver veta för att ansöka om eller avsluta en plats på förskola. Här finns även information om avgifter och hur du kan uppdatera dina inkomstuppgifter.

Ansök om plats

Alla barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun har rätt till en plats i någon av kommunens förskolor. Du är garanterad att få en plats inom fyra månader. Du kan se en film om hur det är att ha sitt barn på förskolan i Nynäshamns kommun.

Ansökan till förskola kan lämnas in tidigast tolv månader och senast fyra månader före önskat startdatum. Om du vill ha plats för ditt barn till höstterminen bör du ansöka senast i januari.

När du ansöker om plats ska du samtidigt ange inkomstuppgift. Du behöver då ha BankID eller FrejaID.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka om plats via blankett. Pdf, 165.1 kB.

Erbjudande om plats

Du får erbjudande om plats via mejl eller sms två-tre månader före det datum du har ansökt om att få en plats, förutsatt att du har sökt i tid. Inför höstterminen får du besked före påsk.

Du svarar på platserbjudandet via mobilappen Edlevo. Du laddar ner appen via mobilen från App Store eller Play Butik. Ibland kan det dröja upp till 24 timmar innan erbjudandet syns i appen. Om du efter 24 timmar fortfarande inte ser erbjudandet, eller om du har problem med att logga in, vänligen kontakta kommunens Kontaktcenter för hjälp.

När du har fått ett erbjudande om plats måste du tacka ja eller nej inom en vecka. Om du tackar nej eller inte svarar tas du ur kön. Om du då fortfarande vill ha en plats måste du göra en ny ansökan.

Säga upp plats

Du säger upp din plats i mobilappen Edlevo. Du laddar ner appen via mobilen från App Store eller Play Butik.

Uppsägningstiden är två månader. Under denna tid betalar du som vanligt och kan använda platsen.

Förskoleplatsen avslutas automatiskt den 14 augusti det år barnen fyller 6 år.

Om du inte har möjlighet att använda app kan du säga upp platsen via blankett. Pdf, 144.8 kB.

Ändra inkomstuppgift

När du har ditt barn i förskola måste du uppge om din inkomst förändras. Det beror på att avgiften grundas på hushållets inkomst.

En gång per år kommer en påminnelse om att uppdatera din inkomstuppgift så att avgiften blir rätt. Då får du ett sms/mejl om att gå in i e-tjänsten och kontrollera inkomsuppgiften.

Avgifter för förskola

När ditt barn har plats i förskola betalar du avgift utifrån vad hushållet har för inkomst. Med hushåll menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Avgiften betalas tolv månader per år. Avgiften är densamma oavsett hur många timmar om dagen barnet är på förskola.

Det finns en högsta gräns för hur mycket du behöver betala. Det kallas maxtaxa. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor eller mer per månad gäller maxtaxan.

Om du har flera barn i förskolan betalar du mindre för varje barn.

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 är det näst yngsta och så vidare. Från Barn 4 betalas ingen avgift.

Taxa för förskola 2024

Skriv tabellbeskrivning här

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1 (yngsta barnet)

3 procent

1 688 kronor

Barn 2

2 procent

1 125 kronor

Barn 3

1 procent

563 kronor

Från barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Nynäshamns kommun ansvarar för att alla barn folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg om vårdnadshavare önskar det (kapitel 8, paragraf 12 skollagen).

Ett barn som inte är folkbokförd i Nynäshamns kommun kan, om särskilda skäl finns, erbjudas plats i kommunen om en överenskommelse gjorts med barnets folkbokföringskommun.

 • Förskola bedrivs i första hand för barn 1-5 år.
 • Pedagogisk omsorg (familjedaghem) som erbjuds i stället för förskola bedrivs för barn 1-5 år.
 • Allmän förskola bedrivs för barn från och med 1 september det år barnet fyller tre år.
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs vid behov för barn 1-5 år.

Rätt till plats

Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg 6 timmar per dag eller i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande eller andra specifika behov. Utifrån detta ges möjlighet till förskola varje dag.

Från 1 september det år ett barn fyller tre år erbjuds under grundskolans terminer, ej lovdagar, plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka. Vistelsetiden förläggs företrädesvis under förskolans undervisningstid. Vistelsetidens förläggning beslutas av rektor.

Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs endast i förskola.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska erbjudas den verksamhet som ger barnet stöd i sin utveckling.

Ett barn kan inte parallellt erhålla plats i flera förskolor i kommunen. Detta gäller både för kommunal och fristående förskola. Ett barn som har plats i pedagogisk omsorg kan även ha plats i allmän förskola. Hämtning och lämning mellan verksamheterna står vårdnadshavaren för. Det är endast platsen i den allmänna förskolan som är avgiftsfri.

I vistelsetiden ingår tid för att lämna och hämta barnet. Grund för vistelsetid (utöver 6 timmar per dag) är vårdnadshavarnas arbetstid och/eller studietid samt restid.

Vårdnadshavare som inte bor ihop men har gemensam vårdnad och där barnet bor hos båda kan ansöka om delad plats för barnet. Delad plats innebär att vårdnadshavarna erhåller varsin barnomsorgsavgift som grundar sig på respektive hushålls inkomster. Om delad plats önskas ska vardera vårdnadshavaren ansöka om detta på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida.

För vistelse i förskola och pedagogisk omsorg ska barnets vistelsetider (schema) lämnas via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida. Förändring av schemat ska anmälas i god tid till verksamheten, dock minst 10 arbetsdagar innan det nya schemat ska börja gälla.

Introduktion av barn i förskola eller pedagogisk omsorg påbörjas vid placeringsstart. Under denna period ska vårdnadshavare vara med barnet under vistelsen i verksamheten.

Introduktion tillämpas även vid omplacering.

Ansökan

Ansökan om plats ska göras via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida (du behöver inte logga in för att ansöka om plats) eller på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida, den sänds då eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid behov kan kommunen infordra arbetsgivarintyg, studieintyg eller intyg från arbetsförmedlingen.

Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg inlämnas tidigast tolv månader och senast fyra månader innan plats önskas. Alla barn folkbokförda i Nynäshamn har rätt till placering i någon av kommunens verksamheter inom garantitiden fyra månader. Om önskat placeringsdatum infaller under helg flyttas önskat placeringsdatum till nästkommande helgfria vardag.

Vid önskad placeringsstart till höstterminen bör ansökan göras senast under januari månad då dessa platserbjudanden går ut tidigt under våren för att höstens placeringar ska vara klara före sommaren.

Vårdnadshavare som önskar avgiftsfri plats i förskola, gäller för 3-5 åringar (från september månad det år barnet fyller 3 år), ansöker om detta på särskild blankett som finns på Nynäshamns hemsida.

Ansökan sänds eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. Avgiftsfri plats kan som tidigast erbjudas från och med nästkommande månad efter det att ansökan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid fördelningen av plats tas hänsyn till följande:

 • Närhet till hemmet.
 • Syskonförtur. Barn med syskon som redan har plats i förskoleverksamheten. Med syskon avses barn i samma hushåll och folkbokförda på samma adress.
 • Barn med beviljad förtur utifrån lagstöd.
 • Skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål.

När plats erbjuds ska vårdnadshavare inom angiven tid acceptera erbjudandet. Vid uteblivet svar eller avböjt erbjudande upphör placeringsgarantin (4 månader) enligt Skollagen 8:e kapitlet 14:e paragrafen, och ansökan avregistreras. Om behov av plats fortfarande är aktuellt ska vårdnadshavare göra en ny ansökan.

Om barnet inte är folkbokfört i Nynäshamns kommun vid placeringsstart avslutas platsen med två månaders uppsägningstid enligt riktlinjer för uppsägning.

Om vårdnadshavare ångrar redan accepterad plats måste platsen sägas upp enligt riktlinjer för uppsägning.

Om plats erbjuds i enskild verksamhet tas barnet bort från den kommunala kön.

Omplacering erbjuds i samband med läsårsskiftet i mån av plats. I första hand erbjuds dem som inte har en plats i närhet till hemmet.

Öppettider

Verksamhet erbjuds helgfria vardagar mellan 06.30 och 18.30.

Barns ledighet och stängd verksamhet

Barns ledighet vid semester, större helger och så kallade klämdagar ska anmälas i god tid till personalen. Sommarledighet ska meddelas under april månad. Minst 3 veckor sammanhängande ledighet rekommenderas.

Vid ledighet längre än 2 månader ska platsen sägas upp om inte annat är överenskommet med rektor.

Under sommaren när barnantalet är väsentligt reducerat har vi endast några få förskolor öppna.

Information om vilka veckor och förskolor som är öppna lämnas av respektive förskola.

Även vid jul- och klämdagar kan en sammanslagning av verksamheter ske.

Verksamheten har stängt fyra dagar under året för att ge utrymme för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten. Rektor är ansvarig för att i god tid, dock senast två månader före dessa dagar, informera berörda vårdnadshavare.

Verksamheten stänger 16.00 en gång i månaden för att alla anställda på enheten ska kunna delta i arbetsplatsträffar. Vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

De vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg på egen hand anmäler detta till rektor så att tillsyn kan ordnas.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs via e-tjänsten på Nynäshamns hemsida, eller skriftligt på särskild blankett som skickas eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. Placering kan inte sägas upp muntligt. Vid delad plats ansvarar var och en av vårdnadshavarna för att säga upp sin plats.

Uppsägningstid för plats är två kalendermånader från och med det datum uppsägningen inkommit till kommunen. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden och platsen kan således nyttjas.

Om en plats inte blivit uppsagd och ett barn folkbokförs i annan kommun avslutas platsen automatiskt med uppsägningstid på två kalendermånader från och med datumet för ny folkbokföringsadress. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden.

Förskoleplatsen upphör automatiskt den 14 augusti det år barnet fyller 6 år.

Oanmäld frånvaro mer än en kalendermånad i följd anses som uppsägning av plats.

Observera att uppsägningstid löper ytterligare två kalendermånader.

Avgift

För barn inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg skall avgift betalas i enlighet med denna taxa.

Taxan baseras på hushållets inkomster och inte på vistelsetid. Taxan baseras även på hushållets placeringar inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg vilket påverkar avgiften för den sökta platsen. Hushållets placeringar sammanställs sedan på samma faktura.
Gällande avgifter för förskola och pedagogisk omsorg finns på Nynäshamns kommuns hemsida www.nynashamn.se. Avgiften regleras årligen utifrån Skolverkets beslut vad gäller avgiftsnivåer och maxtaxa.

För barn i allmän förskola enligt 8:e kapitlet 4:e paragrafen Skollagen betalas ingen avgift. För förskoleverksamhet därutöver betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader. Första månad med reducerad avgift är september månad det år barnet fyller tre år.

För barn med beslut om stöd enligt 8:e kapitlet 7:e paragrafen Skollagen betalas ingen avgift för deltagande i verksamhet upp till 15 timmar i veckan. För förskoleverksamhet därutöver, under beslutad stödperiod, betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader.

Vid övergången från plats i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg till plats i fritidshem förändras avgiften från och med 15 augusti.

Om plats inte kan tillhandahållas till inskrivet barn, ska månadsavgiften reduceras med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar. Vid personalens utvecklingsdagar utgår dock full avgift.

Tillfällig reducering av månadsavgiften kan ske för barn som är frånvarande på grund av sjukdom.

Har vårdnadshavarna nyttjat samtliga 120 dagar med tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan och kan uppvisa läkarintyg rörande barnets sjukdom, ska reducering ske med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar.

Hushåll

Med hushåll avses både ensamstående och makar.

Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår.

Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomster i inkomstslaget tjänst:

 • Lön och andra ersättningar från anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Ersättning från livförsäkringar av typen pensionsförsäkring

I den avgiftsgrundande inkomsten ingår även överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, det vill säga inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.

Om hushållsgemenskap råder ska inkomster medräknas från make/sambo som arbetar utomlands. Sådan inkomst behandlas som om den varit inkomst av tjänst.

Vårdnadshavarna har skyldighet att lämna inkomstuppgift för hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om så inte sker debiteras maximal avgift.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) handhas av CSN och skall inte tas upp. Häri ingår
studiehjälp och studiemedel (studielån och studiebidrag).

Betalningsskyldighet

Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare som sökt och beviljats
plats.

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, kan vårdnadshavare – gemensamt - begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna ansvarar för sin avgift.

Delad plats kan innebära att olika avgifter tillämpas för ett barn, dock kan den sammanlagda avgiften för en plats inte överstiga maxtaxans högsta avgift.

Kommunens kravrutin för avgifter tillämpas om avgift inte betalas.

Om vårdnadshavare endast utnyttjar varannan vecka på grund av delad vårdnad utgår full avgift eftersom taxan inte är tidsrelaterad.

Betalningsvillkor

Avgiften är en månadsavgift och ska betalas tolv månader per år, vilket ska ske senast den sista dagen månaden efter att platsen i omsorgen har utnyttjats (ändrad debitering från sommaren 2023).

Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge plats står till förfogande för inskrivet barn, således även vid sjukdom, ledigheter, uppsägningstid och vid personalens utvecklingsdagar.

Avgift för påminnelse vid sen betalning tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt första punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

Vid betalning efter förfallodag tas dröjsmålsränta ut enligt 6:e paragrafen räntelagen (1975:635).

Avgift för upprättande av amorteringsplan tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för upprättande av amorteringsplan enligt tredje punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

Kravrutin

Kravrutinen tillämpas för avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavaren erhåller sin avgiftsfaktura omkring den 10:e varje månad.


Påminnelse

Vid obetald avgift får vårdnadshavaren en skriftlig påminnelse om utebliven betalning cirka 14 dagar efter förfallodagen.

Inkasso

Överlämnande av ärende till inkasso sker cirka 25 dagar från förfallodagen.

Inkomstförfrågan

I de fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger barn- och utbildningsförvaltningen rätt
att justera och debitera respektive utbetala avgiften retroaktivt inom 3 år.

Anmäl alltid ändrad inkomst. Kommunen skickar kontinuerligt ut inkomstpåminnelse till hushåll som
inte lämnat ny inkomst det senaste året.

Försäkring

De barn som är inskrivna i verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller under verksamhetstid.

Försäkringsbesked finns på Nynäshamns hemsida.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan) och kapitel 25 (pedagogisk omsorg).

Riktlinjerna antogs av barn- och utbildningsnämnden 12 december 2019.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: