Kommunens krisberedskap

Nynäshamns kommun har en viktig roll i kriser och extraordinära händelser. Bland annat har kommunen ett stort ansvar när det gäller samordning och information. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar vid en kris.

Kommunens beredskap utgår från ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Kortfattat innebär principerna att de verksamheter som kommunen har ansvar för i normala fall också har det i en kris. Målet är att verksamheterna ska bedrivas på samma sätt som i normalläge som i en krissituation.

Kommunen har också ett så kallat geografiskt områdesansvar vid en extraordinär händelse. Ansvaret innebär att kommunen ska samverka och samordna planering och förberedelser inför händelser, samt samordna krishanteringsåtgärder och information till allmänheten vid kris.

Kontinuitetsplanering

Alla verksamheter i kommunen är ansvariga att ta fram och uppdatera egna kontinuitetsplaner. De beskriver närmare hur verksamheten kan hantera olika störningar eller situationer och fortsatt bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel vara hur skolköken kan fortsätta laga mat vid ett elbortfall. Men planerna tar också upp hur verksamheterna ska kunna återgå tillbaka till normal drift igen när krisen är över, till exempel hur vi efter en kris kan återställa vattenförsörjningen. Ett annat exempel som tas upp i våra kontinuitetsplaner är hur våra verksamheter ska kunna hantera en situation utan eller med begränsad tillgång av drivmedel.

Utbildning och övning

För att säkerställa att kommunen klarar detta förbereder och övar våra verksamheter och politiska organisation regelbundet, till exempel på hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas vid långvarigt elavbrott eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier. Kommunen följer en utbildnings- och övningsplan för övningar inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020–2023 med kommunstyrelsens utbildningar. Under 2023 kommer en ny utbildnings- och övningsplan att beslutas och rapporteras till Länsstyrelsen innan året är slut.

Ditt ansvar vid en kris

Även om kommunen har ett stort ansvar vid en kris eller extraordinär händelse har även du som bor här ett ansvar för att se över din egen beredskap. Vi har samlat flera bra tips på hur du kan förbereda dig.

En kris är en händelse i fredstid som innebär ett hot mot människor och samhällets värden som kräver åtgärder utöver det normala för att hantera situationen. Det kan handla om att många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på extraordinära händelser och kriser kan vara extremt väder, längre elavbrott, pandemier, omfattande bränder och svåra olyckor.

Kommunen kan i samband med en extraordinär händelse eller kris ta hjälp av kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) som en förstärkning när kommunens egna resurser inte räcker till. FRG kallas in på begäran av kommunledningen och kan hjälpa till med exempelvis evakueringar, att sprida information, administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter som till exempel att dela ut nödvatten eller vara medmänskligt stöd.

I Nynäshamns kommun finns två industrier som hanterar kemikalier som kan orsaka stor skada vid exempelvis ett läckage eller en olycka: Nynas raffinaderi och Gasum.

Kommunen är, enligt Sevesolagen, skyldig att informera invånarna om vilka risker som finns med dessa industrier.

För allmänheten innebär verksamheterna en mycket liten säkerhetsrisk men det är bra att veta vad du som bor i kommunen ska göra om olyckan skulle vara framme.

I den här broschyren informerar kommunen tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), Nynas raffinaderi och Gasum om just detta.

Om till exempel ett långvarigt strömavbrott inträffar eller om telefonnätet och internet slås ut kan inte kommunen kommunicera med medborgarna genom sina ordinarie kanaler. I ett sådant läge har kommunen möjlighet att kommunicera genom sina trygghetspunkter.

På trygghetspunkter kan medborgare vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion också få enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. Från trygghetspunkterna går det också att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Här finns våra trygghetspunkter, som i ett tydligt krisläge bemannas:

  • Nynäshamns gymnasium, Kvarnvägen 4.
  • Stora Vikas idrottshall, Bondängsvägen 1.
  • Sunnerbyhallen i Sorunda, Väggarövägen 201.
  • Vanstaskolans idrottshall, Ösmo centrum 6.

Kommunhuset i Nynäshamn är ingen trygghetspunkt men där kan information förmedlas av Kontaktcenter.

Kommunen kan även kommunicera genom att sätta upp affischer med information runt om i kommunen.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är räddningstjänsten som beslutar om när ett VMA ska sändas ut.

För de allra flesta är VMA ofta förknippat med utomhusvarningssystemet, även kallad Hesa Fredrik, som sänder ut signaler genom så kallade tyfoner. Systemet används vid när allmänheten varnas, beredskapslarm och flyglarm. Kommunen beslutar utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys var tyfonerna ska placeras. Kommunen ser just nu över tyfonernas placering i kommunen och arbetar med en ansökan för att utöka utomhusvarningssystemet i hela kommunen.

Lyssna på radio

Ett annat sätt för kommunen att nå ut med information vid en kris är genom radiokanalen P4 Stockholm som du når genom FM 103,3. Sveriges radio har ett särskilt ansvar att sända ut viktig information när en kris inträffar. Läs mer om det ansvaret på Krisinformation.se.

När en kris eller extraordinär händelse inträffar kontaktas i första hand kommunens tjänsteperson i beredskap (TiB) som initierar och samordnar den inledande hanteringen av det inträffade arbetet. TiB är tillgänglig dygnet runt och är den första kontaktvägen in i kommunorganisationen för andra myndigheter och aktörer i samband med en kris.

Krisstab

Staben är ett stöd till kommundirektören och samlar viktiga funktioner i kommunen för informationsdelning. Utifrån informationen som delas kan staben ta fram en samlad lägesbild samt samordna åtgärder och kommunikation utifrån det som har hänt.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden aktiveras om krisen bedöms vara så pass omfattande att den inte kan hanteras i de ordinarie nämnderna. Krisledningsnämnden leder då kommunens arbete med krisen vilket gör att beslutsvägar kortas. Krisledningsnämnden består av samma ledamöter som ingår i kommunstyrelsen och den kan endast verka i fredstida kriser. I första hand leder kommunstyrelsens ordförande arbetet. I andra hand vice ordförande.

Hanterar ledamöterna i krisledningsnämnden säkerhetskänslig information?

Hittills har krisledningsnämnden inte hanterat säkerhetskänslig information. Information som klassas som säkerhetskänslig får bara hanteras av personer som är säkerhetsprövade hos säkerhetspolisen (SÄPO). Krisledningsnämnden kan fylla en mycket viktig funktion vid stora kriser utan att ta del av information som enligt säkerhetsskyddslagen är säkerhetskänslig

Nynäshamn har en beredskapsgrupp som kan kallas in i samband med att en allvarlig händelse inträffat. Gruppen kallas för Posom och är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande och kan kallas in för att stötta drabbade. I gruppen finns representanter från socialtjänsten, polisen, kyrkan, skolan, psykiatrin och räddningstjänsten.

Posoms uppgift är att

  • Hjälpa och stötta personer som drabbats av en olycka eller katastrof.
  • Förebygga psykisk ohälsa hos personer som har blivit drabbade.
  • Se till att det finns en plats där de drabbade och deras nära anhöriga kan få stöd.

En viktig del i kommunens krisberedskap handlar om att samverka och öva med andra aktörer så som myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. I det förberedande arbetet samverkar kommunen i olika nätverk så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade under en kris eller extraordinär händelse.

Samverkan i länet

Samverkan i Stockholmsregionen (SSR) är ett nätverk för hantering av kriser och extraordinära händelser som Nynäshamns kommun är engagerad i. SSR är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholmsregionen som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Bland annat ingår samtliga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polisregion Stockholm, Region Stockholm, Brandförsvarsförbund Sos Alarm med flera. Varje vecka deltar medarbetare från kommunen i olika möten genom SSR.

Samverkan med polis och räddningstjänst

Kommunen har en väletablerad samverkan tillsammans med Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Detta sker bland annat genom återkommande möten där samtliga aktörer deltar men också vid akuta insatser då något inträffar. Läs mer om hur kommunen samverkar på sidan Brottförebyggande arbete.

Vem är ansvarig för skyddsrummet som är närmast mig?

Det är fastighetsägaren till den fastighet där skyddsrummet finns. Har du några frågor om skyddsrummet är det till fastighetsägaren. Kommunen har idag ansvar för ett fåtal skyddsrum i kommunen. Dessa kontrollerar vi regelbundet. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns en karta som visar var du hittar ditt närmaste skyddsrum.

Varför byggs inte fler skyddsrum?

Kommunen har inte någon rätt att bygga nya skyddsrum. I en statlig utredning som nyligen presenterats föreslår regeringen att det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska besluta om var och hur utbyggnaden av skyddsrum ska gå till i Sverige.

Vem har ansvar för evakuering i kommunen?

Om en akut händelse inträffar kan räddningstjänsten besluta om till exempel en byggnad eller ett område ska utrymmas. I dagsläget har inte kommuner något ansvar för att ha en evakueringsplan, enligt en statlig utredning är det MSB som ska besluta vilka områden som ska planeras för en evakuering. Kommunen följer givetvis frågan.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: