Skolskjuts

Här finns information om skolskjuts, som elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola (tidigare benämnt särskola) kan ha rätt till mellan hem och skola.

Vem har rätt till skolskjuts?
Med skolskjuts menas skolbuss, skoltaxi eller SL-kort/busskort. Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola kan vara berättigade till någon form av skolskjuts mellan hemmet och skolan, beroende på avstånd mellan hem och skola, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Hur görs ansökan om skolskjuts?
Ansökan om skolskjuts görs via tjänsten Optiplan, där inloggning sker med BankID.

Vid eventuella problem att logga in i tjänsten, ta kontakt med Kontaktcenter (se kontaktuppgifter nederst på sidan).

Ny ansökan om skolskjuts ska lämnas in inför varje läsår.

För att kommunen ska kunna garantera att ditt ärende är klart innan första skoldagen på ett nytt läsår, behöver du lämna din ansökan senast under perioden 22 april-14 juni.

Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Ansökningarna ska då handläggas skyndsamt.

Vad gör jag med det gröna SL-kortet när terminen är slut?
De elever som åker med SL-buss eller tåg till och från skolan ska behålla det gröna kort de har fått och så fylls det på inför varje ny termin i grundskolan. Detta sker efter att elev har fått sitt nya beslut om fortsatt SL-skjuts, varpå kommunen ser till att skicka länk för att kunna ladda kortet med en ny reseperiod.

Annat gällande SL-resande:

 • Behöver någon ett grönt SL-accesskort så hämtas det på skolan.
 • Elever som beviljats SL-resande får en länk i vårdnadshavarportalen Optiplan, där även info finns att läsa om exempelvis hur kortet ska aktiveras första gången.
 • Kortet bör registreras på "Mitt SL", inte minst för att vid behov kunna anmäla förlorat eller stulet kort.

Portal för vårdnadshavare

Det finns även en e-tjänst, så kallad portal, för vårdnadshavare med information för de som har beviljats skolskjuts. Även där sker inloggning via BankID.

I denna portal hittar du som vårdnadshavare beslut, resescheman med mera.

 1. Fri skolskjuts: Rätten till fri skolskjuts omfattar elev i grundskolan och anpassade grundskolan, kommunen erbjuder också skolskjuts till elever i förskoleklass. Här hänvisar vi till Skollagen: kapitel 10, paragraf 32 för grundskolan, kapitel 11, paragraf 31 för anpassad grundskola och kapitel 18, paragraf 30 och 35 för anpassad gymnasieskola med offentlig respektive enskild huvudman. Mer om detta finns att läsa i botten av den här sidan.
 2. Framkomlighet: Skolskjuts anordnas endast under förutsättning att framkomlig väg finns för anvisat skolskjutsfordon. Bedömningen görs av den tjänsteman på utbildningskontoret som är ansvarig för skolskjutsar.
 3. Trafikförhållande: Om vägen bedöms påtagligt besvärlig och riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet. Bedömningen görs av den tjänsteman på utbildningskontoret som är ansvarig för skolskjutsar.
 4. Rätt till fri skolskjuts gäller om avståndet mellan hemmet och skolan är:
  – årskurs F-3, 3 km skolväg
  – årskurs 4-6, 4 km skolväg
  – årskurs 7-9, 5 km skolväg
  Vid beräkning av skolväg avses kortaste promenadväg mellan hem och skola. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna också för avstånd mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats. Antaget av kommunfullmäktige i ny författning 7 maj 2008, paragraf 85.
 5. Tillfällig skolskjuts:
  a) Kommunen beviljar inte skolskjuts vid kortvariga funktionshinder. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning (under 8-12 veckor), vrickning, stukning och dylikt.
  b) Om elev skadar sig under skoltid kan tillfällig skolskjuts beviljas, i de fall ersättning erhålles från kommunens försäkringsbolag. Det ankommer på vårdnadshavaren att i samråd med kommunens försäkringsbolag beställa och organisera skolskjutsen.
 6. Skolskjuts vid växelvis boende: Elev som växelvis bor hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att de är folkbokförda i kommunen och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Beviljas om båda vårdnadshavarna bor i Nynäshamns kommun och att reglerna uppfylls. Med växelvis boende menas att elev vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Förnyad ansökan görs inför varje nytt läsår och ansökan ska vara undertecknad av båda vårdnadshavarna.
 7. Färdmedel:
  a) Allmänna kommunikationsmedel för skolskjuts ska i första hand användas. Om allmänna kommunikationsmedel kan användas på morgonen men inte på eftermiddagen, ska allmänna kommunikationsmedel användas på morgonen. Detsamma gäller även tvärtom.
  b) Från och med årskurs 4 får elev som är berättigad till skolskjuts ett terminskort. Beviljat terminskort utlämnas på respektive skola. Borttappat, stulet eller skadat terminskort ersätts inte av kommunen.
 8. Väntetid: Bör inte överstiga 30 minuter för elev i år F-5 och 60 minuter för elev i år 6-9. Väntetiden bör vanligen inte överstiga nämnda tid, men kan vid särskilda omständigheter bli längre. Väntetiden gäller både till och från skolan. Väntetiden gäller från och med sista lektionens slut tills skolskjutsen avgår, eller den tid eleven får vänta före första lektionen. Regler Kommentarer
 9. Val av annan skola: Elev i den obligatoriska skolan som väljer annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering erbjuds fri skolskjuts i enlighet med gällande skolskjutsregler i Nynäshamns kommun:
  - om resan kan genomföras med allmänna kommunikationer och
  - om skolan är belägen i Nynäshamns kommun.
  Elev, som valt annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering och utnyttjar fri skolskjuts enligt ovanstående, omfattas inte av punkt 8 i ”Skolskjutsregler i Nynäshamns kommun”, om väntetid.
  Elev som valt annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering kan inte åberopa gällande avståndsregler (punkt 4) mellan hem och skolskjutshållplats.
  I de fall eleven skulle varit berättigad skolskjuts med allmänna kommunikationer till den skola där eleven har sin grundplacering erhåller eleven kostnadsfri skolskjuts med allmänna kommunikationer till den skola eleven valt även i annan kommuns grundskola. Med ”annan kommuns grundskola” avses skola där kommunen är huvudman.
 10. Resa till och från fritidshem: Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till eller från fritidshem. Det innebär exempelvis att elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till bostaden. Elever som har fritidshemsplacering inom anpassad grundskola kan i särskilda fall erbjudas kostnadsfri skolskjuts till och från fritidshem under förutsättning att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Bedömningen görs av ansvarig tjänsteman på utbildningskontoret.
 11. Ansvarsfördelning: Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid av- och påstigningsplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen. Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. När elev anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Den av kommunen tecknade kollektiva olycksfallsförsäkringen för elev, barn och andra grupper gäller till och från skolan, under skoltid och under verksamhet anordnad av skolan.
 12. Elev från annan kommun: Mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts. Elev kan erbjudas skolskjuts om hemkommunen betalar kostnaden.
 13. Skolskjutshållplats: Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på utsatt tid. Det är viktigt att komma i rätt tid till anvisad skolskjutshållplats. För den egna säkerheten bör elev bära reflexer under den mörka årstiden.
 14. Vid hållplatsen: Elev ska stå stilla och invänta skolskjutsen en bit ifrån vägbanan på anvisad påstigningsplats. Det är direkt olämpligt med lek och spring på hållplatsen av trafiksäkerhetsskäl.
 15. Vid påstigning/avstigning: Elev ska alltid stå stilla tills bussen/taxin har stannat. Elev ska sitta kvar på sin plats tills bussen har stannat och dörrarna har öppnats. När påstigning/avstigning sker är det viktigt att alla tar det lugnt och inte knuffas eller springer mot bussen/taxin för då kan en olycka lätt hända. Elev ska stå stilla vid vägkanten tills bussen har kört iväg och fri sikt finns, innan de går över vägen.
 16. Under färd: Elev ska sitta på sin plats och använda säkerhetsbältet om så finns. Inget spring får förekomma i bussen. För att förbättra chaufförens arbetsmiljö och koncentrationen på körningen, måste det var lugnt och råda god ordning i bussen. Väskor får inte läggas i gången och heller inte uppta en extra sittplats. Fritidsutrustning får inte medtagas. Detta för att det inte ska utgöra ett hinder vid en eventuell utrymning och är även en säkerhetsåtgärd. Skadegörelse som elev orsakar i bussen anmäls till polisen och krav på ersättning ställs mot vårdnadshavaren.
 17. Vem får följa med skolskjutsen? Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.
 18. Elever i behov av extraordinärt stöd med plats i kommunens särskilda undervisningsgrupper. Denna punkt gäller från 1 juli 2023.

Skollagen

Förtydligande av punkt 1 ovan:

Grundskola, Skollagen kapitel 10, paragraf 32: Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Anpassad grundskola, Skollagen kapitel 11, paragraf 31: Elever i anpassad grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns anpassad skola med stöd av paragraf 25 eller 26. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Anpassad gymnasieskola, Skollagen kapitel 18, paragraf 30: Elever i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För elever som går i en annan kommuns anpassad gymnasieskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Lag (2012:109).

Anpassad gymnasieskola, Skollagen kapitel 18, paragraf 35: Elever i anpassad gymnasieskola med enskild huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts om organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2012:109)

Om författningen

Författningen antogs av kommunfullmäktige i Nynäshamn 7 maj 2008 och av barn- och utbildningsnämnden 26 maj 2011. Reviderades 27 november 2014 samt 30 augusti 2018.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: