Sök

Gällande detaljplaner

Detaljplanen styr hur mark och vatten får användas inom ett område. Här finns till exempel information om hur hög en byggnad får vara och vilken typ av byggnader som är tillåtna. Utanför detaljplanelagt område gäller ofta andra regler för till exempel bygglov.

Sök detaljplan


I kartan hittar du Nynäshamns kommuns gällande detaljplaner och information om vilka bestämmelser som gäller inom detaljplanen.

Så söker du i kartan

1. Öppna kartan och klicka på förstoringsglaset längst upp till höger. Skriv in din adress eller fastighetsbeteckning.

Bilden visar att man ska klicka på förstoringsglaset i kartvyn.

2. Klicka på din adress eller fastighetsbeteckning i listan. Din sökta plats visas vid den den grå platssymbolen. Dubbelklicka på symbolen för att zooma in.

Den gråa symbolen visar adressens position.

3. Klicka på i-symbolen längst upp till höger.

4. Nu är detaljplanen markerad med en blå ruta. Dubbelklicka på den blå rutan så får du upp ett resultat. Där klickar du på "följ länk" för att få upp planhandlingarna.

Så läser du en detaljplan

Att läsa och förstå en detaljplan kan vara lite knepigt. Här hittar du information om vad de olika delarna betyder.

En detaljplan styrs av ett antal planbestämmelser. De delas in i tre områden:

 • användning av mark och vatten
 • egenskapsbestämmelser
 • administrativa bestämmelser

Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området.

Användning av mark och vatten

Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde.

Allmän platsmark: med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får bara tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

Kvartersmark: med kvartersmark menas all mark inom ett planområde som inte är allmän plats eller vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, handel eller industri.

Vattenområde: bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara öppet vatten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.

Egenskapsbestämmelser

Egenskapsbestämmelser reglerar hur området ska ordnas, nyttjas eller skyddas.

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark kan reglera:

 • utformning av allmän plats
 • placering
 • mark och vegetation
 • stängsel och utfart
 • skydd av kulturvärden
 • rivningsförbud
 • varsamhet
 • skydd mot störningar

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan reglera:

 • bebyggandets omfattning
 • fastighetsstorlek
 • placering
 • utformning och utförande
 • lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
 • markens anordnande och vegetation
 • stängsel och utfart
 • skydd av kulturvärden
 • rivningsförbud
 • varsamhet
 • skydd mot störningar

Administrativa bestämmelser

Administrativa bestämmelser gäller vanligen för hela planområdet. Administrativa bestämmelser kan reglera:

 • huvudmannaskap för allmänna platser
 • genomförandetid
 • ändrad lovplikt
 • villkor för lov och startbesked
 • markreservat för allmännyttiga ändamål
 • markreservat för gemensamhetsanläggningar
 • fastighetsindelning och rättighetsområden
 • upphävande av strandskydd

Information om detaljplanen

I detaljplanens informationsruta finns detaljplanens namn och vilka fastigheter som ingår i planområdet. Det står också vem som är ansvarig handläggare och chef och när planen fick laga kraft.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse gäller ofta andra regler för bygglov. Ibland finns det områdesbestämmelser som styr.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?