Gällande detaljplaner

Detaljplanen styr hur mark och vatten får användas inom ett område. Här finns till exempel information om hur hög en byggnad får vara och vilken typ av byggnader som är tillåtna. Utanför detaljplanelagt område gäller ofta andra regler för till exempel bygglov. I kommunkartan hittar du gällande detaljplaner och information om vilka bestämmelser som gäller inom detaljplanen.

Bilden visar att man ska klicka på förstoringsglaset i kartvyn. Förstora bilden
 • Öppna kartan och klicka på förstoringsglaset längst upp till höger. Skriv in din adress eller fastighetsbeteckning. Klicka på din adress eller fastighetsbeteckning i listan.
Den gråa symbolen visar adressens position. Förstora bilden
 • Nu är detaljplanen för den adress du sökt markerad med en ruta. Klicka på rutan för att få upp information om detaljplanen. OBS! klicka bara en gång, det fungerar inte att dubbelklicka.
Bild på kartaFörstora bilden
 • Klicka på "följ länk" för att få upp planhandlingarna.

Att läsa och förstå en detaljplan kan vara lite knepigt. Här hittar du information om vad de olika delarna betyder.

En detaljplan styrs av ett antal planbestämmelser. De delas in i tre områden:

 • användning av mark och vatten
 • egenskapsbestämmelser
 • administrativa bestämmelser

Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området.

Användning av mark och vatten

Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde.

Allmän platsmark: med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får bara tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

Kvartersmark: med kvartersmark menas all mark inom ett planområde som inte är allmän plats eller vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, handel eller industri.

Vattenområde: bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara öppet vatten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.

Egenskapsbestämmelser

Egenskapsbestämmelser reglerar hur området ska ordnas, nyttjas eller skyddas.

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark kan reglera:

 • utformning av allmän plats
 • placering
 • mark och vegetation
 • stängsel och utfart
 • skydd av kulturvärden
 • rivningsförbud
 • varsamhet
 • skydd mot störningar

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan reglera:

 • bebyggandets omfattning
 • fastighetsstorlek
 • placering
 • utformning och utförande
 • lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
 • markens anordnande och vegetation
 • stängsel och utfart
 • skydd av kulturvärden
 • rivningsförbud
 • varsamhet
 • skydd mot störningar

Administrativa bestämmelser

Administrativa bestämmelser gäller vanligen för hela planområdet. Administrativa bestämmelser kan reglera:

 • huvudmannaskap för allmänna platser
 • genomförandetid
 • ändrad lovplikt
 • villkor för lov och startbesked
 • markreservat för allmännyttiga ändamål
 • markreservat för gemensamhetsanläggningar
 • fastighetsindelning och rättighetsområden
 • upphävande av strandskydd

Information om detaljplanen

I detaljplanens informationsruta finns detaljplanens namn och vilka fastigheter som ingår i planområdet. Det står också vem som är ansvarig handläggare och chef och när planen fick laga kraft.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse gäller ofta andra regler för bygglov.

I vissa områden finns särskilda områdesbestämmelser. I Nynäshamns kommun finns områdesbestämmelser för Klockargården i Sorunda, Yxlö by och för Stennäs gård på Lisön.

Det finns också särskilda planer som gäller fritidsbebyggelse för Dyvik på Lisön och fritidshusområdet i Segersäng. Områdesbestämmelserna hittar du på samma ställe som gällande detaljplaner.

Ansöka om förhandsbesked utanför detaljplanerat område

I vissa fall kan det vara aktuellt att söka förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

Att söka förhandsbesked är frivilligt och främst aktuellt utanför detaljplanerat område. I tätorter finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som tillåts. Då är en ansökan om förhandsbesked oftast onödig.

Syftet med ett förhandsbesked är att den som planerar att bygga ska kunna undvika onödig projektering om det inte finns möjlighet att få bygglov.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på. Bedömningen görs utifrån flera olika aspekter. Bland annat prövas:

 • hur den nya byggnaden kommer att ansluta till områdets övriga bebyggelse och karaktär
 • hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
 • hur allmänna intressen berörs

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: